fbpx Акценти на процедурата по регистрация на търговска марка на Европейския съюз | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Акценти на процедурата по регистрация на търговска марка на Европейския съюз

С развитието на иновациите, създаването на продукти и услуги от ново поколение и без съществуващ аналог, глобализацията и свързаността между пазарите, все повече компании, изобретатели и утвърдени брандове срещат необходимостта да защитят резултатите на своя интелектуален труд. В резултат на това погледът се насочва към правните способи за защита на интелектуална собственост в нейните разнообразни форми, като едно съществено перо от разходите на всяка компания (независимо дали утвърдена на пазара, или тепърва прохождащ стартъп) представляват разходите за предварителна закрила на различните проявления на иновативна, творческа и интелектуална дейност.

В днешната ни статия ще се спрем върху някои интересни акценти на процедурата по регистрация на търговска марка на Европейския съюз, тъй като регистрацията на марка осигурява именно нужните предпоставки за нейната стабилна защита, а така и за защита на бизнеса и репутацията на всяка компания.

Според нормативната уредба, действаща на европейско ниво, марката представлява знак, който е годен да отличи стоките и услугите на една компания от тези на всички останали. Носител на правата върху марка могат да бъдат както компаниите (юридически лица), а така и физически лица, като все по-често наблюдаваме засилен интерес към регистрации, инициирани от световноизвестни личности, общественици, дейци на културата и изкуството, спортисти.

Освен да бъде носител на отличителна способност, както и да отразява индивидуалните предпочитания на притежателя ѝ, марката следва да съответства на редица нормативни изисквания, за да премине успешно процедурата по регистрация. Посочените изисквания можем да разделим на две основни групи:

- в зависимост от това дали същите се преценяват от институцията, която разглежда производството по регистрация (за марките на Европейския съюз това е Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост) служебно, или

- за целите на преценката им следва да бъде направено изрично позоваване от трети на производството по регистрация лица.

Първата група включва обстоятелства, наличието, на които представлява абсолютно основание регистрацията на марка да бъде отказана. Това означава, че наличието на едно или повече от тези основания задължава автоматично Службата на Европейския съюз да постанови отказ от извършване на регистрацията. Най-общо, сред посочените основания са такива обстоятелства, които лишават знака от неговата отличителна способност. Абсолютни основания за отказ могат да бъдат и обстоятелства, които правят марката прекалено асоциативна с конкретния вид стоки и услуги, за които се извършва регистрацията, или пък се характеризират с обичаен характер, установен в добросъвестната търговска практика и др.

Интерес представлява и основанието, според което не се регистрират като марки знаци, които противоречат на обществения ред и добрите нрави – на ценностите и основните морални норми, които се спазват от дадено общество към даден момент. Доскоро както практиката на Европейските институции, така и тази на националните ни, беше преимуществено единна и еднопосочна при прилагането на този критерии, като изключваше възможността да бъдат регистрирани като марки знаци, които включват принципно неприемливи, обидни, груби, вулгарни и прочее изрази, думи и словосъчетания.

„Fack Ju Göhte“

В началото на годината обаче в свое решение, свързано с производство по регистрация на словна марка „Fack Ju Göhte“ (представляваща и заглавие на немска кинокомедия, датираща от 2013 г.). Съдът на ЕС отменя предходно постановени решения, които препятстват извършването на регистрацията.

Според мотивите на съда при преценка на посоченото основание следва да се извърши не абстрактен, а конкретен анализ на всички специфични за случая обстоятелства, за да се определи начинът, по който съответните потребители биха възприели такъв знак. Именно на база на такъв съвкупен анализ на положителната оценка на релевантния кръг немско говорещи потребители, както и на характеристиките на първоизточника на марката (известността на едноименна кинокомедия, приемана за един от най-големите кинематографични успехи на 2013 г. в Германия) и като е отчетена закрилата, от която се нуждае свободата на изразяване в областта на културата и изкуството, Съдът на ЕС е възприел един новаторски подход, изоставящ първоначално възприетото като обществено неприемливо звучене на марката „Fack Ju Göhte“.  

Втората група основания за отказ на регистрацията включва обстоятелства, които се преценяват от компетентната институция единствено след позоваване от трети заинтересовани лица, поради което същите носят общото наименование „относителни основания“, годни да осуетят регистрацията. Най-общо, посочените обстоятелства се съсредоточават в преценка дали знакът, за който се търси закрила, е идентичен или сходен на марка, която е по-рано регистрирана за идентични или сходни стоки и услуги. Посочената група основания са въведени с цел защита на правата върху предходни марки, с цел да се избегне възможността за заблуда на релевантния кръг потребители относно произхода на стоките или услугите, обозначавани с двете марки, или относно наличието на връзка между двете марки. По прилагането на посочените основания, практиката на националните институции е сравнително унифицирана с Европейската, което показва стремежа на националните органи към съобразяване с последните международни постижения, достигнати в областта.

„MESSI“

В тази връзка интерес представлява друго скорошно решение на Европейския съд, постановено в подобно производство по преценка на относителни основания за отказ на регистрацията. Конкретното производство е образувано срещу заявка за регистрация на марка, включваща в състава си думата „MESSI“ (част от името на световноизвестен футболист), като опозицията е подадена от испански производител на дрехи, разпространявани под марката „MASSI“. Освен безспорното визуално и фонетично сходство между двата знака, в производството е установено и значително припокриване на списъка на стоки, за които следва да важи всяка от двете регистрации.

При постановяване на своето решение обаче Съдът на ЕС отново дава предимство на конкретния анализ на обстоятелствата и специфичните смислови асоциации, които релевантният кръг потребители ще направи с двете марки. Именно популярността в обществото на притежателя на по-късно заявения знак и обстоятелството, че потребителите ще асоциират именно неговата личност със стоките, обозначени със заявената от него марка, дава основание на Съда да отмени предходно постановените решения, с която регистрацията на по-късната марка (включваща в състава си думата „MESSI“) е отказана, въпреки силните сходства между двата знака.

Какво идват да ни покажат горните две решения?

Безспорен факт е, че в областта на марковото право има сравнително ясни, утвърдени и единни постулати, прилагани сравнително унифицирано на територията на Европейския съюз. Същевременно, институциите от най-високо ниво не се ограничават до стриктно тълкуване на нормативни разпоредби и механично прилагане на утвърдени правила. Напротив, с цел да отговорят на потребностите на потребителите, на развитието на обществените възприятия, а по този начин в крайна сметка да подкрепят и бизнеса, като вървят ръка за ръка с него, съдилищата допускат изключения от утвърдените принципи. Важно е обаче да се има предвид, че посочените изключения биват допускани не произволно, а напротив – юридически аргументирано и от там – житейски обосновано. Затова конкретната преценка при заявяване на марка следва да отразява именно анализа на всички тези обстоятелства, като винаги следва да се консултирате с опитен юрист в областта на интелектуалната собственост.

АДД „Мургова и партньори“ разполага с екип от изключително подготвени и опитни юристи в областта на правото на интелектуална собственост. Практиката ни е насочена, както към предоставяне на съдействие на клиентите ни при осъществяване на процедури по регистрация, процесуално представителство по дела, както и към предоставяне на юридически услуги и консултации по всички въпроси, относими към посочената материя. Материалът има информативен характер и не следва да бъде тълкуван като правен съвет. При всеки отделен казус са от значение конкретните факти и обстоятелства, които са и могат да бъдат разнообразни. При нужда от съдействие на www.murgova.com