fbpx При лизингов договор финансирането е на 90% от стойността на покупката | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

При лизингов договор финансирането е на 90% от стойността на покупката

Г-жо Обрейкова, през призмата на търговските операции на вашата фирма как оценявате състоянието на бизнеса и оттам икономическата ситуация в България?

- Afin е една от първите големи международни инвестиции на българския лизингов пазар и като такава е важен участник с лидерска позиция при финансирането на товарни превозни средства. През последните години финансовият пазар значително се разви, нарасна предлагането на кредити и лизинг от страна на банките и лизинговите компании. Сериозна пречка за развитието и подобряването на конкурентноспособността на лизинговите компании обаче е липсата на данъч-ни преференции за лизинга. За съжаление у нас бизнесът се усъвършенства наобратно - първо се създава пазар, после се структурира и регулира.

Според Вас, дали сключването на лизингов договор с лизингова компания или тегленето на кредит за закупуване на превозно средство е по-изгодно за една фирма?

- Сравнявайки двата вида финансиране, веднага можем да направим разлика. При лизингов договор имаме финансиране на 90% от стойността на превозното средство, като лихвата се начислява само и единствено върху стойността на покупката. ДДС-то е предварително платено от лизинговата компания при вноса. При лизингов договор ДДС-то се плаща разсрочено, докато при банков кредит се финансира изцяло от клиента и то при покупката на превозното средство. Също така при наличие на финансов лизингов договор в баланса на фирмата лизингополучател, превозното средство фигурира като актив. За разлика от това в случаите на банков кредит, в баланса се отразява задължението към банката като пасив.
Най-общо съществува разлика от гледна точка на финансовите отчети на фирмата, както и от гледна точка на самоучастието от страна на лизингополучателя. Също така процедурата за одобряване в лизинговите компании е по-бърза в сравнение с кредитното одобрение в банките.
При равни други условия, лизингът би бил много по-изгоден спрямо банковия кредит.

Кой е по-добрият вариант за една фирма -
оперативен или финансов лизинг?


- Финансовият лизинг е най-привлекателен, когато лизингополучателят иска да се възползва от разпоредбите на данъчното законодателство, предвид обстоятелствата, че оборудването ще се закупи след приключване на лизинга. Финансовият лизинг води до пълно заплащане на стойността на техниката. Обикновено е неотменим и собствеността преминава в полза на лизингополучателя, в края на лизинговия период.
Оперативният лизинг е подходящ за фирми, които се нуждаят от непрекъснато обновяване и осъвременяване на автомобилния парк, без придобиване на собственост и връщане в края на периода. Той предпазва фирмите от остаряване на превозните средства и предполага относително по-ниски плащания, в сравнение с останалите финансови алтернативи.

Кой от двата варианта ще избере една фирма зависи изцяло от предмета на дейност, както и от нейните приоритети.

Имате ли ограничения при сключване на лизингов договор с клиент?
- Нашата компания финансира както малки и средни предприятия, така и представители на големи международни корпорации на българския пазар, като смята всеки свой лизингополучател за бизнес-партньор през цялата продължителност на лизинговия договор. Всеки комплект документи на потенциален клиент се оценява в количествен и качествен аспект, като процесът на оценяване отнема 1-2 дни за стандартните случаи и до пет работни дни за особените хипотези, когато се налага допълнителна информация. Решението се основава на оценката на
финансовите възможности на клиента и неговият потенциал определя лимита във финансирането. Предварително установени ограничения относно размера на финансиране няма.

Как един клиент може да изчисли, коя е най-добрата лизингова схема за него?

- Това е м
ного относително и зависи изцяло от дейността на конкретната фирма. От казаното по-горе се вижда, че решението се взема въз основа на различни показатели - както сумата, която фирмата трябва да плати, така и начинът, по който превозното средство се отразява в баланса. Има значение и с какво се занимава конкретно фирмата - транспорт, дистрибуция, производство и т.н.
Нашият екип от специалисти с удоволствие ще консултира всеки, който има или би имал интерес от лизингово финансиране.

За контакти:
тел.: 02/ 970 17 00