fbpx Безработицата през юли намаля до 5% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Безработицата през юли намаля до 5%

Водеща снимка
Да

Безработицата през юли намаля до 5%

Равнището на регистрираната безработица в страната продължи да се понижава и през юли достигна рекордните за месеца 5.0%, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. Снижението спрямо предходния месец е с 0.2%, а спадът на годишна база е с 2.9 процентни пункта – от 7.9% през юли 2020 г. до 5.0% през юли 2021 г. В сравнение с края на юли 2019 г. – година, като цяло рекордна по ръст на заетостта, равнището на безработица също се понижава с цели 0.3 пункта.

Регистрираните безработни през месеца са 165 134, което е с 5 582 по-малко от юни и с 93 419 или с 36.1% по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през юли са се регистрирали нови 20 451 безработни, като намалението е с 90 лица спрямо предходния месец, а спрямо юли 2020 г. се наблюдава спад от 7 613 лица. Други 662 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

През юли 17 856 безработни са започнали работа. Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат намаление на броя им с 8 234 спрямо юни и намаление от 9 567 спрямо същия месец на предходната година. Други 474 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

75.2% от започналите работа през юли са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 22,5%, следвани от търговията с 14,8%, хотелиерството и ресторантьорството с 13,3%, държавното управление – 6,5%, строителството – 5,7%, селското, горското и рибното стопанство – 4,6%, хуманното здравеопазване и социалната работа с 3,8%, административните и спомагателните дейности – с 3.7%, транспорта  - с 2,9% др.

4 423 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 530 по програми и мерки за заетост и 3 893 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР). Схемата „Заетост за теб” по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на повече от 32 000 безработни лица, като само през юли са сключени трудови договори с нови 1 864 безработни.

Продължава изплащането на средства по антикризисната мярка за краткосрочна подкрепа на заетостта – добре познатата вече 60/40. Така чрез нея през месеца повече от 79 000 заети получиха своите финансови компенсации от държавата. Мярката „Запази ме”, финансирана по ОП РЧР и финансовия механизъм React-EU, за подпомагане на заетите лица в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури до края на юли средства на близо 58 000 заети лица.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юли са 15 700 или с 3 928 (20.0%) по-малко от предходния месец и с 649 (4.0%) по-малко спрямо същия месец на 2020 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (30.8%), следват хотелиерство и ресторантьорство (12.1%), търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (10.9%), образование (9.2%), административните и спомагателните дейности (8.5%) и държавното управление (6.8%).

Най-търсените професии през месеца са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; преподаватели; продавачи; персонал, полагащ грижи за хората; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; чистачи и помощници; водачи на МПС и подвижни съоръжения и др.