fbpx България е пазар, който заслужава да бъде развит от холандските фирми | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

България е пазар, който заслужава да бъде развит от холандските фирми

България е пазар, който заслужава да бъде развит от холандските фирми

Холандската бизнес общност все повече намира пътища към България. Характерните експортни пазари за Кралството са заобикалящите я страни като Германия, Белгия, Великобритания и Франция. Но другите страни в разширяваща се Европа придобиват все по-голяма важност. Най-активни са производители и търговци на машини и оборудване за селското стопанство и хранителната промишленост. Много компании търсят коопериране в металообработването, дървообработването и текстила.
Организации в Холандия

В Холандия има приблизително 600 000 компании, от които 80 000 са износители. Експортът на тези 80 000 компании възлиза на 235 милиарда евро през 2002 год., което е над 60% от брутния национален продукт.
Холандия е седмият по обем инвеститор в България. През 2002 год. Експортът за България възлиза на 211 млн. евро. Това са основно хранителни продукти и машини.

До скоро организациите на бизнеса в Холандия бяха създавани според религиозната им принадлежност. Те бяха протестантски, католически, социалистически. На този принцип бяха организирани и асоциациите на малките и средните предприятия (МСП). Днес тези деления, произлизащи от основите на нашето общество, не са така очевидни, но все още съществуват. Например компаниите от металообработващата и електронната промишленост са обединени във Федерация на металообработващата и електронната промишленост - Християнски работодатели в металната индустрия (FME/CWM). Понастоящем фирмите се асоциират по-скоро според техния тип. Изключение от това правило са две големи организации - Федерация на холандските християнски работодатели, в която членуват и асоциации на МСП, и Koninklijke MKB Netherland - Кралска асоциация на МСП, която представлява главно търговски МСП.
Тези организации обединяват гласовете на работодателите при консултации с правителството и синдикатите относно колективни трудови условия. Все по често те успяват да убедят правителството да намали административните пречки, регулациите и данъчната тежест, както за самите компании, така и за работниците. По този начин се осигурява конкурентоспособна база за продуктите и услугите.
Друг феномен е, че правителството делегира някои дейности на частни организации - търговски и промишлени палати (CCI). Те подържат три регистъра - за компаниите, асоциациите и фондациите, като събират такси. В замяна това задължителното членство на фирмите в регионалните палати им дава право на глас при определяне на политиката и услугите, оказвани от палатата. Компаниите често се обръщат към регионалната палата като първи информационен източник. Там има експерти, които им оказват помощ. Палатите подпомагат и експортни дейности на МСП от региона. Правителството им отпуска средства, които се разпределят от палатите по изработен от тях план. Предстои създаването на нова агенция, чието работно наименование е Агенция за международно предприемачество.
Програми в подкрепа на холандските компании за насърчаване на търговията и инвестициите

 

PESP
PESP цели засилване на двустранното икономическо сътрудничество. Тя финансира предварителни проучвания, дейности по изпълнение на проекти, инвестиционна подготовка. Не се финансират пазарни проучвания и дейности по придобиване на индивидуални компании.

PSO
Програма за икономическо сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа. Програмата насърчава икономическото сътрудничество и трансфера на знания от холандски фирми към местни фирми от 15-те централно и източноевропейски страни, между които и България.
Два пъти годишно се провежда конкурс. Кандидатът трябва да е холандска компания. Предложенията се оценяват на базата на бизнес план. Плащанията са според постигнатите резултати. През 2003 г. са отпуснати 43,5 милиона евро. Конкурсите се обявяват на интернет страницата на Агенцията за външна търговия и Агенция "Сентер"-
www.evd.nl и www.senter.nl/pso.

IFOM
Инвестиционен инструмент за развиващи се пазари с цел навлизането на Холандски МСП на пазара чрез предоставяне на заеми за рискови инвестиции по съвместни проекти с местни фирми.
Не могат да кандидатстват предприятия с над 50 % оборот от дейности с недвижимо имущество, банкови, застрахователни или финансови инвеститори, финансови холдингови компании и предприятия, произвеждащи специална (военна) продукция.
Минимум 15 % участие на компанията в основния капитал (включително заема от IFOM); минимум 40% от рисковото дялово участие (без заема от IFOM) трябва да е инвестирано от холандска компания. Тя трябва да е инвестирала минимум 50 % от сумата по искания заем поне една година преди подаване на заявката. Заемите са от 45 000 до 2 300 000 евро и трябва да са гарантирани в евро. Гратисният период е до три години. Може да кандидатства предприятието в България или холандският партньор.
www.senter.nl/regelingenabc/IFOM

ERU-PT
Инвестициите в областта на производството на енергия, енергоспестяването и преработката на отпадъци (индустриални и битови) имат по голяма рентабилност чрез продажба на "редуцирани емисии" на еквивалент въглероден двуокис (CO2). С програмата за "Въглеродни кредити" Холандия купува редукции на емисии на газове, предизвикващи парников ефект, съгласно протокола от Киото.
Всеки инвеститор в България може да продаде своите редуцирани емисии на Холандия. Това ще му осигури част от необходимото инвестиционно финансиране. Проектите трябва да осигурят редукция на емисиите до 2012 г. Въглеродните кредити са приложими и при производство на енергия от възобновяеми източници - от силата на вятъра, слънцето и водата; комбинирано топло и електропроизводство, промяна на суровината - от въглища или нефт към природен газ, преработка на отпадъци или извличане на биогаз от сметищата, анаеробно водно пречистване и ферментации.

Повече информация може да се намери на: www.carboncredits.nl

Посолство на Кралство Холандия
ул. "Галичица" 38, София 1121, Тел.: 02 9625785
e-mail: commercial@netherlandsembassy.bg

Facebook коментари