fbpx Често задавани въпроси относно отпускане на безлихвени кредити за физически лица до 4 500 лева | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Често задавани въпроси относно отпускане на безлихвени кредити за физически лица до 4 500 лева

Може ли едноличен търговец да кандидатства за безлихвено кредитиране?
Да. Важно е да се знае, че лицето трябва  да е в невъзможност да извършва стопанска дейност като търговец чрез предприятието си поради епидемията. Това правило се прилага съответно и при собственици или съдружници в търговски дружества и при физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества; лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Може ли пенсионер да кандидатства за безлихвено кредитиране?
Да, без значение дали е на трудов договор или самоосигуряващо се лице.

Има ли значение видът на получаваното обезщетение (пенсия)?
Не, стига лицето да отговаря и на другите критерии на Програмата.

Търговската банка, при която кандидатствах, отказа кредита ми. Какво да направя?
Важно е да знаете, че подобно събитие не е пречка да кандидатствате отново, в същата или в друга банка-партньор по Програмата. Информирайте се какво е основанието за отказа, често пъти то е отстранимо. Можете да потърсите съвет и съдействие както при банката, в която сте кандидатствали, така и от ББР на office@bdbank.bg или complaints@bdbank.bg. Екипът на ББР ще разгледа случая Ви.

Банката ми отказа кредита, защото работодателят ми не е изряден спрямо моите осигуровки. Възможно ли е да кандидатствам отново, след като той изпълни задълженията си?
Да, можете да кандидатствате отново в същата или в друга банка-партньор по Програмата. Важно е да знаете, че можете да получите кредит по Програмата, само от една-единствена търговска банка.

В програмата пише, че не се дължат такси и комисиони, но от търговската банка ми наложиха такса. Защо?
Не се дължат такси за разглеждането и за отпускането на кредита, за неговото управление и погасяване, включително няма такса, ако решите да го погасите предсрочно. Всяка търговска банка има различни по размер такси за разкриване и управление на сметки, които не се покриват от Програмата.

Мога ли да кандидатствам, ако получавам страничен доход от наем, но съм в неплатен отпуск?
Да. За банката, пред която кандидатствате, е определяща невъзможността да извършвате трудова дейност и съответно да получавате възнаграждения за нея. Доходът от наем не е доход от трудова дейност и не пречи на възможността да кандидатствате по Програмата.

Изрядното кредитно досие изискване ли е за кандидатстване?
Не. Но поради налаганите им строги нормативни изисквания търговските банки могат да вземат предвид кредитната история и платежното поведение на конкретния кандидат преди началото на кризата с COVID-19 и да му предложат друг размер на кредита, по-малък от 4 500 лева,  но не по-малък от 1 500 лева.

Мога ли да кандидатствам за кредит, ако имам просрочия по друг заем или запори на лични сметки в банката?
Да, можете да кандидатствате.  В случай, че имате наложен запор за лични задължения, трябва да декларирате пред банката, че сте запознати и съгласни със средства от кредита да бъдат погасени Ваши лични задължения по наложения запор.

Мога ли да кандидатствам за безлихвен кредит, след като съм бил в неплатен отпуск, но съм се върнал на работа?
Към момента на кандидатстване трябва да сте в неплатен отпуск или да сте прекъснали дейност като самоосигуряващо се лице.

Мога ли да кандидатствам за кредит, ако съм на срочен трудов договор, трудов договор с изпитателен срок или трудов договор на непълен работен ден?

Да, стига да отговаряте на условията на Програмата – да сте в неплатен отпуск, да не се възползвате от друга мярка на правителството, свързана с пандемията COVID-19, и да декларирате, че ще се върнете на работа в същата компания.

Могат ли лица с двойно или чуждо гражданство да получат безлихвен кредит?
Да, ако полагат легално труд в страната и отговарят на другите изисквания по Програмата. Лицата трябва да имат и постоянен адрес на територията на РБългария.