fbpx Да отворим ресторант | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Да отворим ресторант


Ресторантьорството, като част от туристичес-кия бизнес, е една от привлекателните и печеливши дейности за много предприемачи у нас. Казват, че да имаш ресторант на ниво е истинско изкуство, зад което се крият много усилия и внимание към детайла. Преди обаче да започнете да подреждате масите и посрещате клиенти, трябва да отговаряте на редица изисквания, за да получите разрешение за отваряне на ресторант. Тези условия са подробно описани в Наредбата за категоризиране на туристическите обекти.
Сп. "твоят БИЗНЕС" публикува специално за читателите си някои от основните изисквания към онези, които са решили да "влязат" в ресторантьорския бизнес.
Първата стъпка, която трябва да предприеме човек, който ще се занимава с тази дейност, е да подаде заявление по образец за категоризиране на обекта до съответния категоризиращ орган.
Към заявлението е необходимо да се
подготвят следните документи:

 • Удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето, ако то е търговец по смисъла на Търговския закон, с дата на издаване, предхождаща с не повече от 30 дни датата на подаване на заявлението. В случая могат да се прилагат и документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност. Удостоверението, както и другите документи трябва да бъдат в оригинал или препис;
 • Удостоверение (оригинал или препис), че лицето не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност, издадено от съответния окръжен съд,
  с дата на издаване, предхождаща с не повече от
  30 дни датата на подаване на заявлението;
 • Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта. Тя се прави по образец, съгласно приложение № 7 или 8 (вижте Наредбата);
 • Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;
  4Формуляр за определяне на категорията, съгласно приложение № 9 или 10 от Наредбата;
 • Копия от документите за собственост на обекта;
  4Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
 • Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 • Оригинал на нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;
 • Документ за платена такса за категоризиране, съгласно тарифата по Закона за туризма.


Заявленията се разглеждат от Общинската експертна комисия по категоризиране (ОЕКК), назначена със заповед на съответния кмет на община, в 14-дневен срок от подаването им.
Според Наредбата
ресторанти са общодостъпни заведения за хранене и развлечения,
в които се предлагат кухненска
и сладкарска продукция
алкохолни и безалкохолни напитки.
Ресторантите могат да бъдат:

 • класически ресторант;
 • специализиран ресторант;
 • ресторант с национална кухня (българска или чуждестранна);
 • атракционно-тематичен;
 • заведения за бързо обслужване;
 • питейни заведения (кафе-аперитив, винарна, пивница (кръчма), бирария, кафе-сладкарници);
 • барове.


Наредбата за категоризиране на туристическите обекти определя изисквания за съответните категории заведения за хранене и развлечения, които могат да бъдат "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди".

В този материал представяме изискванията
към средния клас ресторанти и заведения - "три звезди".

Категория "три звезди"


Видът на архитектурно-планировъчното решение на ресторанта или заведението трябва да бъде по индивидуален проект. Едно от изискванията в обектите от тази категория е площта на едно място за сядане, като се изключи тази за оркестър и танцуване, да бъде от
1,8 до 1,4 кв. м според вида на заведението. Друго условие е ресторантите, питейните заведения, кафе-сладкарниците и баровете да имат предверие. То обаче не се изисква за заведенията за бързо хранене "три звезди". Гардеробът е задължителен за ресторанти и барове с повече от 50 места. Тези обекти трябва да разполагат и с огледало в цял ръст. За заведенията от категорията се изисква и тоалетна с преддверие с огледала и мивки с топла и студена вода, сапун, сешоар за ръце и две книжни салфетки. За заведенията за хранене и развлечения в средства за подслон се допуска общ гардероб, както и обща тоалетна. За обекти, проектирани след 1 юни 2003 г., тоалетната трябва да бъде в заведението за хранене и развлечения. Подовата настилка, стените и таванът в търговската зала трябва да бъдат съобразени със спецификата на заведението. Изискване е също да има пердета или щори, декоративна украса, осветление, закачалки (за заведения до 50 места). Ресторантите и останалите обекти с повече от 60 места от тази категория трябва да имат и всмукателно-нагнетателна вентилация, както и отопление. То не се отнася за летните сезонни обекти.

Мебели

Необходимо е масите за двама и четирима да имат покривки във всички заведения от тази категория. Покривки за маси за шестима трябва да има само в ресторантите. В питейните заведения, кафе-сладкарниците и баровете масите трябва да бъдат с диаметър минимум 70 см. Наличие на помощни масички за сервиране, както и колички за сервиране на напитки, предястия, десерти и др., е условие само за ресторантите. Всички обекти от тази категория трябва да разполагат със сервитьорски шкафчета, тапицирани столове и барови столчета (при наличие на барплот). Откритите площи към залата е неоходимо да са озеленени и да имат маси и столове с олекотена конструкция, сенчести устройства и др.

Търговските зали могат да бъдат обособени като зимни градини със специфичен интериор

богата естествена растителност, екзотични елементи и др. За нощен бар с програма се изискват спомагателни помещения за артисти и оркестър, и дансинг за изнасяне на програмата. За бар-вариете е необходима сцена със сценично оборудване, съблекални за артистите и гримьорни с гардероби, както и тоалетни отделно за мъже и жени. Това не е задължително за кафе-сладкарници и барове при следните форми на обслужване - бюфет-маса, блок-маса и шведска маса.

Обслужване

Видът и наименованието на заведението трябва да бъдат обозначени чрез подходящо оформен надпис и стилизиран символ, който да е светлинен или добре осветен. Изискване е до входа на видно място да бъде поставена табела с категорията на обекта, фирмата и седалището на търговеца, както и с работното време на туристическия обект, името и фамилията на лицето- управител на обекта. Менюто пред входа трябва да бъде постоянно и да е художествено оформено. В ресторантите и заведенията от категория "три звезди" гардеробът трябва да се обслужва от гардеробиер в подходящо облекло. Задължение на управителя е да проверява готовността на търговските зали и да инструктира обслужващия персонал 15 минути преди началото на работното време на заведението.

На всяка маса е задължително да се поставят пепелник (в зали за пушачи), ваза с цвете,

подложни чинии с платнени салфетки, двойни прибори, чаши от 200 мл. За закуска е необходимо на масата да има две луксозни многопластови книжни салфетки. Постоянното предлагане на лед е също изискване на заведенията и ресторантите "три звезди". Те трябва да разполагат и с лист-меню за кухненска и сладкарска продукция, и с карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи, изписани на български и на чужди езици. Лист-менюто и карт-менюто трябва да бъдат предоставени на всеки потребител преди поръч-ката и при предоставяне на сметката. За всяка продажба на туристическа услуга задължително се изисква документ за продажба, който съдържа най-малко данни за датата на продажбата, вида на услугата и цената.
Ръководният и обслужващият персонал са длъжни да бъдат с униформено облекло и отличителни знаци според случая
и вида на заведението. Кухненският персонал трябва да бъде с работно облекло. Необходимо е сервитьорите да имат в себе си бележник за вземане на поръчки, комбинирано джобно ножче, запалка или кибрит и др. Запазването на маси се регистрира само в специална книга или в компютър. Недопустимо е наличие на стоки и амбалаж в търговските зали, фоайета, гардероби и други достъпни за клиентите помещения. В заведенията за бързо обслужване масите могат да бъдат без покривки. В специализираните, атракционните и за бързо обслужване заведения могат да се ползват индивидуални малки покривки (тишлайфери). В заведенията за хранене и развлечения с категории "три звезди" употребените посудa и прибори се измиват машинно. Това не е задължително за крайпътни обекти, извън територията на населените места.

В атракционно-тематичните ресторанти могат да се използват чаши и посуда от керамика

В заведенията с национална кухня могат да се използват сервизи, посуда, прибори и инвентар от материали съобразно националните традиции и спецификата на заведението. Посудата и приборите в дадено заведение трябва да бъдат от един стил и вид. Не се допуска сервиране на ястия и напитки в чинии и чаши с нарушена цялост.

Източник на материала - Наредба за категоризиране на туристическите обекти, обнародвана в ДВ, бр. 95 от 8 октомври 2002 г. Промените в Наредбата са публикувани в ДВ, бр. 58 от 27 юни 2003 г.