fbpx Финансиране на проекти по енергийна ефективност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Финансиране на проекти по енергийна ефективност

Финансиране на проекти по енергийна ефективност

 

Таско Ерменков е роден през 1955 г. в София. Завършва Московския институт за международни отношения, специалност "международни икономически отношения". През 1996 г. получава квалификация по инвестиционен и финансов анализ на инфраструктурни проекти от Института за публично-частно партньорство във Вашингтон, САЩ.
От 1999 до 2000 г. той е координатор на проект за повишаване на капацитета на системата за социално подпомагане в България към Министерство на труда и социалната политика (МТСП).
През 2001 г. Таско Ерменков е директор на Звено за управление на проект "Реформа за повишаване на благосъстоянието на децата на България" към МТСП.
От юни 2003 г. е изпълнителен директор на Агенцията по енергийна ефективност.


Целта на проектите по енергийна ефективност (ЕЕ) е да повишат ЕЕ на съществуващата инфраструктура - сгради, електро и топлоцентрали, преносни мрежи, както и да решават проблеми, свързани с подобряване на конкурентноспособността на българската продукция. Инвестиции в проекти по енергийна ефективност могат да се предприемат при условие, че те ще генерират приходи, достатъчни за покриване на оперативните разходи. Вложените средства трябва да отговарят на нормативните изискванията за опазване на околната среда, както и на стандартните критерии за оценка на риска.
От началото на 2005 г. Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) финансира у нас с 50 млн. евро малки инвестиционни проекти по енергийна ефективност, основно в индустрията, както и проекти, използващи възобновяема енергия. Кредитополучателите са стопански субекти с мажоритарна частна собственост.
Тази международна помощ за България се предоставя чрез откриване на кредитна линия с посредничеството на български банки. ЕБВР е подписала такива споразумения с ОББ, Пощенска банка, Юнионбанк, HVB Банк Биохим, Булбанк АД и Банка ДСК.
Размерът на средствата започва от 20 хил. и стига до 1,5 млн. евро
Условие за класиране на проектите е те да генерират минимум 10% намаляване на енергия, както и размерът на кредита да се изплаща от спестените разходи.


Технологичната гама на потенциалните инвестиционни проекти за финансиране обхваща:

 • 4 изграждане на малки модули за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (въвеждане на когенерация);
 • реконструкция и модернизация на комунални преносни и разпределителни
  системи;
 • изграждане на системи за оползотворяване на отпадна топлина;
 • автоматизация и контрол на процеси и съоръжения;
 • оптимизация на процесите;
 • замяна на горивната база.
  Потенциални инвестиционни проекти за финансиране са и малки проекти, използващи следните видове възобновяема енергия:
 • водна (малки ВЕЦ);
 • слънчева;
 • вятърна;
 • геотермална енергия;
 • биоенергия (биомаса и биогаз).

Международен фонд "Козлодуй"

Той е администриран от ЕБВР и отпуска 10 млн. евро, с което ще подпомогне кредитните институции при структуриране на проектите.
За успешно реализираните проекти по енергийна ефективност фондът предоставя субсидия в размер на 7,5%, а за тези, при които се използва възобновяема енергия - 20%. Допълнителен стимул за инвеститорите е осигуряване на безплатна консултантска помощ, която цели проектите да се разработят както по отношение на финансите, така и по технически параметри. Избраният от ЕБВР консултант е EnCon Services.

 Кредитната линия ще даде тласък към промяна на културата на потребление за рационално използване на енергия. Средствата ще помогнат да се намалят емисиите на парникови газове, което е една от основните цели на програмите на Международния фонд "Козлодуй". Очаква се активното усвояване на средствата да стане през първите две години. Кредитната линия за шестте банки е петгодишна. Има възможност за удължаване на срока с още две години, като общата стойност на инвес-тициите по нея се оценява на
80 млн. евро.

Програма за финансиране на
общински проекти по енергийна ефективност


Тя е на обща стойност 10 млн. щатски долара и се осъществява съвместно от Агенцията за международно развитие на САЩ (USAID) и Обединена Българска Банка (ОББ). Прилага се схема, която гарантира предоставянето на кредити за развитие (DCA).
ОББ осигурява инвестиционни кредити при пазарни условия на общини и общински предприятия за проекти по енергийна ефективност и опазване на околната среда. Финансите са предназначени и за частни фирми за енергоефективни услуги (т.нар. ESCO), които са подписали договори за енергоспестяване с общините.
Квалифицирани проекти по тази програма са инвестиционните. Те са насочени към повишаване на енергийната ефективност на съществуващата общинска инфраструктура (училища, болници, общински сгради, улично осветление и др.). Основната цел е спестените разходи, след въвеждане на инвестицията в екс-плоатация, да обслужват кредита. Индустриални проекти няма да бъдат квалифицирани.
Максималният размер на заема се равнява на 1 млн. щатски долара. USAID предоставя частична гаранция в размер на 30% от главницата на кредита.
Техническата помощ при подготовката на проектите е възложена на екип български специалисти от "Електротек Консептс".
Според Закона за енергийната ефективност се създава
Фонд "Енергийна ефективност"
Той е юридическо лице, публично-частна организация и ще започне своята оперативна дейност в средата на 2005 г. Фондът ще работи съгласно закона и не е част от консолидирания държавен бюджет.
Целта е да се финансират изцяло на търговски начала инвестиционни проекти, които подобряват енергийната ефективност в България и допринасят за намаляване на емисиите на парникови газове. Фондът ще отпуска заеми и ще предоставя частични гаранции по
кредити от други финансово-кредитни институции.
Това е организацията, която ще обединява технически капацитет за разработване на проекти и такъв за финансово структуриране. Фондът ще управлява разнообразен портфейл от инвестиционни проекти. Поне половината от ползите във всеки един от тях трябва да се генерират от измерима икономия на енергия.

Условие за класиране на проектите е да включват инвестиции, допринасящи за подобряване на енергийната ефективност в сгради, промишлени процеси

комунални обекти, съоръжения и други крайни потребители на енергия. Не се предвижда финансиране на инвестиционни проекти, насочени към използване на възобновяеми енергийни източници.
Приходите на фонда се набират основно от дарения на международни финансови институции, български и чуждестранни физически и юридически лица. Основен донор е Глобалният екологичен фонд, който предоставя безвъзмездна помощ в размер на 10 млн. щатски долара.
Планира се размерът на първоначалната капиталова база на фонда да достигне
17 млн. щатски долара. Част от средствата са предоставени от държавния бюджет - 3 млн. лв. и от други донори - международни финансови институции, правителства. Предвидената обща стойност на подкрепените инвестиционни проекти през първите пет години на дейността на фонда се оценява на около 50 млн. щатски долара.
Възможности за съфинансиране на проекти по енергийна ефективност и такива, които използват възобновяема енергия предлага и
Национален доверителен екофонд
Той предлага финансова помощ под формата на дарение в размер до 30% от общата стойност на проекти, водещи до намаляване замърсяването на въздуха. Средствата се отпускат най-вече за намаляване на емисиите на парникови газове - въглероден двуокис, метан, хлорфлуоровъглероди.

В зависимост от конкретния проект има и други финансови източници:

 • 4 продажба на редуцирани единици емисии на парникови газове;
 • частично финансиране, осигурено от предприятие за енергоефективни услуги, осъществяващо най-често проекта “до ключ";
 • лизинг и др.

С осигуряване на финансови ресурси за проектите по енергийна ефективност и тези, използващи възобновяеми енергийни източници, се очаква да се повиши инвестиционният интерес в страната към тях. По такъв начин може да се ускори процесът на рационално използване на енергията и да се намали енергоемкостта на брутния вътрешен продукт. Очакванията са да се повиши и конкурентноспособността на българските стоки и да се създадат благоприятни условия за устойчиво развитие на икономиката на страната.

Facebook коментари