fbpx Индустриалният сектор създава най-голяма добавената стойност на икономиката | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Индустриалният сектор създава най-голяма добавената стойност на икономиката

През 2011 г. брутният вътрешен продукт е 75 265.3 млн. лв. по текущи цени по данни от НСИ. БВП за 2011 г., получен като сума от тримесечните данни, нараства в реално изражение с 1.7% спрямо 2010 година. Брутната добавена стойност реално се увеличава с 1.8 на сто. 

За миналата година БВП достига номинален стойностен обем от 75 265.3 млн. лева. Преизчислен в щатски долари БВП при средно годишен валутен курс от 1.4065 лв. за щатски долар, възлиза на 53 513.9 млн. долара. На човек от населението се падат 10 109 лева от обема на показателя, или 7 187.6 долара. Преизчислен в евро, БВП е съответно 38 482.6 млн., като на човек от населението се падат 5 168.7 евро.

Брутната добавена стойност, реализирана от субектите на националната икономика, възлиза на 64 830.5 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 1.8% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2010 година.

Индустриалният сектор създава 31.2% от добавената стойност на икономиката, което е с 1.7 процентни пункта повече в сравнение с 2010 година.

Секторът на услугите създава 63.2% от общата добавена стойност, а аграрният сектор достига 5.6% от добавената стойност. От категориите на крайно използвания БВП инвестициите в основен капитал достигат относителен дял от 20.9% в общия обем на БВП. Индивидуалното потребление на населението формира 68.6% от БВП.

По предварителни данни, произведеният брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2011 година възлиза на 19 465.4 млн. лева по текущи цени. На човек от населението се падат 2 638.5 лева от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.4515 лв. за щатски долар БВП възлиза на 13 410 млн. долара и съответно 1 817.8 долара на човек от населението. Преизчислена в евро, стойността на БВП възлиза на 9 952.5 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 349 евро. Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2011 г. възлиза на 16 616.7 млн. лв. по текущи цени. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.3 процентни пункта през четвъртото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на предходната година и достига до 26.7%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите е 69.6 %, което е с 0.2 процентни пункта повече спрямо съответния период на предходната година. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 0.1 процентни пункта и достига до 3.7 % през четвъртото тримесечие на 2011 година. За индивидуално потребление на населението през четвъртото тримесечие на 2011 година се изразходва 73.1% от произведения БВП. Инвестициите (брутообразуване в основен капитал ) формират 23.4% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.