Индустрията расте на годишна база

Индустрията расте на годишна база

Индексът на индустриалното производство се е понижил до 110.6 пункта или с 3.4% спрямо предходния месец. От друга страна, на годишна база индексът отбеляза ръст от 5.2%. По компоненти, годишният ръст на индекса през август бе резултат от противоположна динамика: ръст в производството на преработващата промишленост със 7.7%, увеличаване продукцията на добивната промишленост с 1.6% и спад при производството на електричество, топлоенергия и газ с 1.2%. Това отчитат в месечния икономически обзор анализаторите на Райфайзенбанк (България).

 През август темпът на спад на строителството беше ограничен до 5.6% на годишна база (-15.9% за юли). Спадът бе следствие от свиване при гражданското и инженерното строителство със 7.0% и при сградното строителство с 4.3%.

„Относително доброто представяне на гражданското и инженерното строителство, което движеше целия бранш през 2015 г., бе резултат от проактивна политика, базирана на усвояване на европейски фондове и програми. Тъй като през 2016 г. усвояването на европейски фондове в рамките на новия програмен период е слабо, цивилното и инженерно строителство бележи по-дълбоки спадове и от сградното, което от 2009 г. насам е в системна криза. Очаква се ръстът в сегмента на цивилното и инженерното строителство да се ускори от 2017 г. въз основа на подобрено усвояване на европейски фондове“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

Брутният външен дълг спадна до 34.7 млрд. евро, което е с 695.9 млн. евро по-малко в сравнение с август 2015 г. „В неговите рамки, в посока нарастване действаше държавното управление, чийто дълг се увеличи с 607.1 млн. евро на годишна база и бе компенсиран от намаление във външната задлъжнялост на останалите три институционални сектора (фирмите, банките и „другите“) с общо 1.3 млрд. евро“,  допълва Калчев. 

Паричната статистика на БНБ отчита годишен спад на кредитите с 0.5% през август, движен от свиване на кредитите към нефинансови предприятия (-0.9%), докато кредитите към домакинствата отбелязаха минимален прираст (0.1%).

 „Спадът на кредитите към бизнеса се дължеше главно на недостатъчното проекти от страна на реалната икономика и същевременно отразява изискванията на банките към бизнеса при отпускане на заем. Положително е все пак, че темпът на годишен спад плавно намалява, а на месечна база имаше прираст близо до нулата“, обясни Калчев.  

През август относителният дял на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафт) спадна с 2.6 пр.п. спрямо нивото им година назад, като достигна 21.3%, което също бе относително високо. В рамките на кредитите към нефинансови предприятия този дял беше по-значителен (25.0%), докато при кредитите към домакинствата – по-малък (16.6%). Очакваме задържане дела на лошите и преструктурирани кредити на сравними нива.     

„За разлика от кредитите, през август депозитите нараснаха с 8.0% на годишна база, като депозитите на домакинствата се увеличиха с 6.1%, а тези на нефинансовите предприятия с 12.6%“, завърши Калчев.  

Facebook коментари