fbpx Информационно гише на предприемача | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Информационно гише на предприемача

Информационно гише на предприемача

През 2000 г. стартира проектът "Реформа на административните бариери пред малките и средните предприятия", финансиран от Министерството за международно развитие на Великобритания (DFID). Реализацията на проекта се осъществи от Агенцията за малки и средни предприятия (АМСП) съвместно с Британския ноу-хау фонд, като се извърши инвентаризация на административните процедури, свързани с осъществяването на стопанска дейност.
През 2001 г. въз основа на резултатите от проучването е разработен продуктът "Информационно гише за предприемача" Идеята е с едно посещение на гишето предприемачът да получи безплатна информация за това, как да открие фирма и какви стъпки трябва да извърви при откриването на нов обект, какви са режимите при започването на дадена дейност. В офиса обучени служители могат да дадат описание на различните процедури "стъпка по стъпка "
Обща фирмена регистрация
 

-регистрация в Окръжен съд на едноличен търговец, събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност, еднолично дружество с ограничена отговорност;
- регистрация по БУЛСТАТ, регистрация в Районно управление "Социално осигуряване";
- обща данъчна регистрация в Териториална данъчна дирекция, регистрация по закона за ДДС, регистрация по закона за акцизите, подаване на декларация за условията на труд по чл. 15 от закона за здравословни и безопасни условия на труд в Областна инспекция по труда

Строителство и въвеждане в експлоатация на нов стопански обект

- съгласуване на скицата (визата) за проектиране, съгласуване на проекта и издаване на разрешение за строеж;
- извършване на строително-монтажните работи и разрешаване ползването нa обекта;
- схема на съгласуванията с ПАБ, ВиК, "Електроразпределение", БТК, РИОСВ, ХЕИ, РВМС

Лицензионни, разрешителни и регистрационни режими за специфични видове стопански дейности

- категоризация на туристически обекти, издаване на разрешително за удължено работно време, лицензиране на търговия с алкохолни напитки, разрешение за търговия с тютюневи изделия,
- лицензия за обществен превоз на пътници от МТС чрез РО ДАИ, издаване на лицензия за таксиметров превоз на пътници от МТС чрез РО ДАИ и разрешение за таксиметров превоз на пътници от Община,
- лицензия за ремонт на средства за измерване, лицензия за проверка на средства за измерване, издаване на временно разрешение за търговия на открито, регистрация на земеделски производители в Областна дирекция "Земеделие и гори".

 За всяка отделна процедура са посочени институциите, които я извършват, с подробни информации за контакти, работно време, ред за извършване на процедурите, срокове и такси, банкови сметки, работно време на гишетата за плащане, както са приложени и формуляри на документи (когато има нормативно определени - напр. заявление за регистрация по ЗДДС).

Къде има информационни гишета

1. Видин 094/ 216302
2. Пазарджик 034/ 402344
3. Шумен 054/ 800810
4. Търговище 0601 /65341
5. Антоново 06071/ 2222
6. Добрич 058/ 601203; 600001-600004
7. Брацигово 03552/ 2052; 2065
8. Кула 0938/ 2020
9. Мездра 0910/ 3521; 4830
10. Козлодуй 09738/ 85800
11. Русе 082/ 222739
12. Трявна 0677/ 2310
13. Дряново 0676/ 2350
14. Севлиево 0675/ 7291
II. ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
1. Габрово 066/ 800200


В рамките на проекта пилотно са разкрити гишета на предприемачите във Видин и Пазарджик. В партньорство с Националното сдружение на общините в България и Фондацията за реформа в местното самоуправление са обучени 30 общински служители по въпросите на адаптацията на базата - данни за всяка отделна община/област.
Агенцията за малки и средни предприятия провежда информационни кампании за представяне на продукта пред областни и общински администрации. Базата данни се предоставя безплатно, при условие че информацията се дава безплатно на фирмите и гражданите.


Необходимите ресурси за създаване на информационно гише:

1. Оборудване - компютър със CD или мрежа, Word 97 или по-нови версии, достъп до принтер и електронна поща;
2. Човешки ресурси;
3. Финансови възможности - подготовка и представяне;
4. Обучение и консултация.
Необходими ресурси за
функциониране на гишето:
1. 20% от времето на един служител;
2. Разходи за разпечатване на информацията. До момента 14 общински и една областна администрации предоставят тази нова информационна услуга, която според местните инвеститори значително подобрява административната бизнес среда.

До края на годината предстои да бъдат открити още 11 информационни гишета на предприемача. Предимствата от въвеждането на продукта са както за общините, така и за предприемачите и гражданите. От една страна, подобрява се качеството на обслужване, намаляват предпоставките за корупция, а от друга - спестява се време, намаляват се разходите за спазване на административните изисквания.