fbpx Какво е Енергийна ефективност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Какво е Енергийна ефективност

Фирма "Енергийна ефективност" ЕООД, Варна, работи в областта на услугите, свързани с консултиране, одитиране, проектиране и управление на проекти, свързани с енергетиката, енергийната ефективност и енергийния мениджмънт на фирмите.
За контакти:
0887 562 558, 089 877 71 52, e-mail: en_eff@abv.bg

Динамиката в обществото, респективно в нашето всекидневие, набира все по-голяма скорост. Новите неща валят като из ведро. И като че ли това няма край.
Подготовката на членството ни в обединена Европа вдига летвата на човешките ни познания. Енергетиката е част от това, което все повече ни занимава. Парливите въпроси около "цените на парното и тока" леко отшумяват, като след силна буря. Все по-актуално и като че ли модерно става да си говорим за енергийна ефективност.
Ще се опитаме да въведем някои понятия, които са полезни и отговарят на вече зададени въпроси.

Какво е енергийна ефективност?
Ще прозвучи като клише, но това е едно твърде комплексно понятие. То ни дава представа за следните неща, които със сигурност са доста обобщени и с професионално звучене:
запазване на полезната енергийна стойност на всички енергийни носители, които се използват в бита и промишлеността;
по-рационалното използване на горивата във всичките им разновидности - твърди, течни и газообразни, изкуствени и естествени и т.н.;
възможността и начините да съхраним полезността на онези енергийни източници и находища, които се изчерпват и унищожават при тяхната употреба.
Как да бъдем енергийно ефективни потребители?
Като стопани на нашите домове, офиси или като съвестни служители в нашите фирми можем:
Да се опитаме да запазим вътрешния микроклимат и комфорт. разбира се, този микроклимат е нормиран от нас хората и то на базата на натрупания през годините опит. В това направление на енергийната ефективност са въпросите, свързани с отопление, осветление, вентилация, климатизация. Запазването на вътрешния микроклимат трябва да се реализира по начин, който гарантира намален разход на енергия. Тук могат да се посочат примерите за подмяна на дограма и направата на външна и вътрешна топлинна изолация на сградите и помещенията.
Да променим начина си на мислене, като предпочетем, изискваме, предлагаме и реализираме такива технологии или такава организация на енергопотреблението, гарантиращи по-рационално оползотворяване на горивата и енергията, използвани в работата и бита. Това означава в дадена ситуация и момент да се построи инсталация с нова технология или да се извърши модернизация или реконструкция на съществуващото оборудване и техника, така че да се гарантира постигането на по-ефективно оползотворяване на енергията на горивата, при тяхното преобразуване или употреба. Или да извършим онзи иновативен обрат в организацията на потребяване на енергия във офиса, а защо не и в дома, който да намали консумацията.
Когато говорим за ефективно използване на електрическата и топлинната енергия за дома или офиса, трябва да отчетем каква е икономическата изгода от действията, които ще предприемем, за да постигнем това.
Ето няколко примера за енергийна ефективност. Те са валидни както за дома, така и за офиса.

Първият показва какви са икономиите на енергия, респективно средства, ако заменим широко разпространените лампи с нажежаеми жички с новите - енергоспестяващи. реализираната икономия на енергия във втория вариант е 85% спрямо класическия първи вариант, т.е. за да извършим едно и също нещо, а именно осветяване на работното място или дома, ние правим 85% икономия на електрическа енергия. Тук е мястото да се каже, че еднократните инвестиции за една такава лампа са около 15 лв. При така описаната схема срокът на възвръщаемост на направената инвестиция е около 12 месеца.

Пример 11- енергоефективно осветление
месец с 30 календарни дни, работа на едно осветително тяло, три часа в денонощието
вариант 1 -
лампа с нажежаема жичка W 100
варинт 2 -
енергоспестяваща лампа W 15
цена дневна
енергия над 75 kWh BGN/kWh 0,174
стойност за месеца - вариант 1 BGN 1,566
стойност за месеца - вариант 2 BGN 0,235
относителна икономия на
енергия и средства % - 85%
икономия на парични средства BGN 1,33

Вторият пример показва с какво допринася замяната на класическото отопление с отоплителни тела с електрически нагревател (вариант 1) със система за отопление с "климатици" (вариант 2). За база имаме апартамент с площ от 100 м2, с изчислителни номинални топлинни загуби (т.е. необходимата отоплителна мощност) от 11,75 kW.
разгледан е календарен месец, в който необходимата средна часова мощност за поддържане на средна стайна температура от 20оС, е 0,34 от номиналните загуби, т.е. 4 kW. Икономията на енергия се пос-тига за сметка на ефективността на системата за отопление. Във вариант 1 изразходваната енергия за един час е 4,082 kWh за покриване на топлинни загуби от 4 kW. Във вариант 2 изразходваната енергия е около 1,455 kWh за покриване на същите топлинни загуби. Тук икономията на електрическа енергия е 64%. Тази огромна разлика в разхода на електрическа енергия, респективно в необходимите парични средства, се дължи на по-високата ефективност на втория вариант. Инвестициите за този вариант са в границите 3400-6000 лв., което го прави труднореализуем за голяма част от българите. Срокът на възвръщаемост на инвестиция от 4000 лв. е около 15 отоплителни месеца, или около три години.

Пример 12 - енергоефективно отопление
апартамент 100 м2, 275 м3, средночасова топлинна мощност - 4 kW (0,34 от номиналните топлинни
загуби 11,75 kW)
вариант 1 -
отоплителни тела с ел. нагревател W 4082
ефективност на вариант 1 0,98
вариант 2 -
отоплителни тела "климатик" W 1455
ефективност на вариант 2 2,75
средна цена на
енергия над 75 kWh BGN/kWh 0,147
стойност за месеца - вариант 1 BGN 432,98
стойност за месеца - вариант 2 BGN 154,30
относителна икономия
на енергия и средства % 64%
икономия на средства BGN 278,68

Третият пример показва икономиите на енергия при същото жилище след полагането на термоизолация на външните стени. Видът изолация гарантира намаляване на топлинните загуби на тази повърхност с 30% (в примера относителният дял на загубите от външните странични стени е 0,7 от общите топлинни загуби на жилището). Тук запазваме начина на отопление с отоплителни тела с електрически нагреватели, т.е. не променяме технологията и ефективността на системата за отопление, а подобряваме състоянието на сградата, както и нейната топлинна изолация. Така разгледаните 4 kW необходима мощност стават 3,15 kW.
*асовият разход на електрическа енергия за отопление намалява от 4,082 kWh на 3,214 kWh. Икономията на електрическа енергия е 21%. Необходимите инвестиции за реализация на този вариант възлизат на около 1500-2000 лв. Срокът на възвръщаемост за 1500 лв. е 15
отоплителни месеца, или около три години.

Пример 13 - термоизолиране на външни стени
апартамент 100 м2, 275 м3, средночасова топлинна мощност - 4 kW преди направата на термоизолация и 3,15 kW след термоизолиране на външни стени

ефективност на отоплението 0,98
Вариант 1
отоплителни тела с ел.
нагревател без термоизолация W 4082
Вариант 2
отоплителни тела с ел. нагревател
с термоизолация W 3214
средна цена на енергия
над 75 kWh BGN/kWh 0,147
стойност за месеца - вариант 1 BGN 432,98
стойност за месеца - вариант 2 BGN 340,97
относителна икономия на енергия
и средства 21%
икономия на средства BGN 92,01

Всичко това показва част от техническите мероп-риятия, които водят до значителни икономии в разхода на енергия. Те могат да се разширят с комбинация от изброеното, както и с примери за подмяна на съществуващата дограмата с PVC, алуминиева или дървен стъклопакет. Подмяната на дограмата намалява т.нар. топлинни загуби от инфилтрация, които са от 5 до 25% от общите загуби за едно помещение. Новият вид дограма дава пълна гаранция за отпадане на тези загуби. Това води до икономии на енергия от 25%.
Доказано е, че подобряване на организацията на потребяване на енергия в дома или офиса, както и в малките и среднитe производствени фирми, води до икономии в потреблението на енергия до 10%.
В нашата страна има широко поле за изява в областта на енергийната ефективност. Това се определя от следното:
Ние имаме една от високите "енергоемкости на брутния вътрешен продукт" (БВП). Тя дава представа за количеството първична енергия и енергийни ресурси, изразходвани в дадена страна за производството на единица БВП. За 1990 г. нивото на този показател е с 2,55 пъти по-високо от обобщения за Европейския съз. Тенденцията е това отношение да намалява и за периода
2000-2003 г. то да е малко над две.
Нашите жилища, строени във времена, в които потреблението на повече електрическа енергия беше фаворизирано, са с изклчително лоша топлинна изолация и с висок разход на енергия за поддържането на вътрешната температура. Това ни струва много, но пък не постигаме кой знае колко добри показатели.
Използването на горивата и енергоносителите в промишлеността са на нива, които трудно покриват изискванията за рационалност и ефективност. Старите технологии определят относителния дял на индустриалното енергопотребление у нас, за последните 10 години то е 47,8-60,3% от крайното енергопотребление. За сравнение - в Европейският съз този процент за същия период е между 29,5 и 32,4%.
Използването на "възобновяеми енергийни източници" (ВЕИ) за производството на енергия е друго направление, което подпомага и развива стремежа към съхраняване полезността на изчерпаемите енергийни ресурси. Инсталациите за производство на електроенергия, използвайки потенциала на въздушните течения или водните потоци, са екологично чисти. Техният относителен дял нараства в страните от Европейският съз. Програмите за финансиране на проекти в тази област обуславят реализацията на такива инсталации и у нас.
Примерът с модерните напоследък когенеративни инсталации е добър за това как една нова технология покрива изброените изискванията за енергийна ефективност. Това са инсталации за производство на топлинна и електрическа енергия с висок коефициент на полезно действие на всеки елемент, вложен в тях.
Все пак държавата, в лицето на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси и на Агенцията на енергийна ефективност, постави началото с приемането на няколко основополагащи нормативни документа. работата и развитието в областта на енергийната ефективност и ВЕИ предстоят. Приоритетите, целите и дейностите, които са си поставили и ще извършват тези институции са изпълнени с амбиция и "хвърлят мост към отсрещния бряг".
Тук е мястото да кажем, че нашата роля в тези събития е изклчително значима и важна. Изграждането на "енергийноефективен начин на мислене" е процес за всеки един от нас. Този начин на мислене ще се пренесе в дома, офиса, фирмата. Предстои да свикваме с понятия като "енергиен одит", "енергиен мениджмънт", "проекти за оптимизиране на енергопотреблението" и т.н. Промените в структурата на собственост на бившите държавни и общински фирми, в нормативната база, а и натискът от страна на пазарните механизми и конкуренцията, са добър катализатор за тези процеси.
Важно е, че това ще е процес на развитие, обогатяване, изграждане на нова култура, а оттам и нови измерения. Нека си пожелаем те да не са хипотетични!