fbpx Лизинг на кадри | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Лизинг на кадри

Лизинг на кадри

Лизингът на кадри е услуга, която предлагат HR компаниите. При нея, вместо компанията-работодател да назначи търсения специалист, тя го ползва под наем. Вярно е, че на пръв поглед подобен подход може да изглежда нелогичен. И действително, стандартното решение е ясно, ако има необходимост от служители, просто ги назначавате. Тогава къде е ползата от лизинга?

Една сравнително коректна формулировка на лизинга на кадри е - договор за временно предоставяне на персонал. Страни по този договор са кампанията лизингодател, в която понастоящем работят съответният специалист, самият работник и клиентът. Взаимоотношенията реално се уреждат с два паралелни договора: договор за подбор на персонал и трудов договор.

HR агенцията снема задание от клиента, като процедурата е сходна с тази на стандартния подбор на кадри.

Работникът, отговарящ на условията в заданието, сключва трудов договор със самата агенция. По смисъла на този договор, HR компанията е длъжна да внася всички осигуровки, да изплаща трудово възнаграждение, да изготви трудовото досие и цялата трудово-правна документация. След като това е направено (за позиции, за които има съответното търсене компанията може вече да разполага с готови служители на щат) между фирмата наемодател (агенцията за подбор) и наемателя на работника се сключва договор, по силата на който работникът се командирова за определения срок да изпълнява съответната длъжност при клиента.
Основно юридическо затруднение при използването на лизинга на кадри представлява въпросът за разпределението на функциите на работодателя между двете компании: законовият работодател - лизингодателя, и фактическият - лизингополучателя. Реално договорът за лизинг на персонал оформя тристранни взаимоотношения, което само по себе си е доста усложняващ фактор (най-малкото поради факта, че се уреждат с два различни, но свързани по между си договора).

Схема на взаимоотношенията
При договаряне на тристранните взаимоотношения следва да се имат предвид:

 • Документацията, която компанията-клиент трябва да подготви във връзка с надлежното отчитане на своеобразната командировка на работника (от HR-компанията към реалния работодател).
 • Сроковете или времевия график на работата.
 • Възможности и условия за промяна в първоначалните параметри на договора.
 • Цена на възможното наемане на работника от клиента след приключване на срока на договора за временно ползване и др.

Точно определени потребности на компанията-клиент:

- Временна необходимост от високо квалифицирани специалисти, особено в случаите, в които търсеният експерт е с рядка или дори уникална квалификация (например актюер, или технолог в производството на продукт, който досега не е произвеждан в страната).
- Нуждаете се от експерт с висока квалификация, но за сравнително кратък период от време (например за реализация на конкретен проект).
- Възникване на свободни работни позиции за кратък срок - предимно в периоди на отпуски и празници (например телефонни оператори, системни администратори и др.).
- Временни позиции със сезонен или друг нерегулярен характер (например, ако офис администраторът или личният ви асистент са в болнични и няма да можете да разчитате на тях за срок от няколко месеца).

Основни предимства на лизинга на кадри са:

 • Съществено намаляване на юридическата отговорност във взаимоотношенията работник-работодател (особено при трудово-правни спорове).
 • Намаляване на вътрешно фирмената документация, свързана с ангажирането на допълнителния служител, изчисляване на трудовото възнаграждение, водене на досие и други.
 • Намаляване на разходите за социални придобивки и нефинансови форми на мотивация на служителите.
 • Възможност за смяна на работника, в случай че той е неподходящ. Ефектът е сходен с безкрайно дълъг изпитателен срок.
 • Загуба на човекодни в случай на болест или отпуск (неговото място трябва да бъде заето от друг, съгласно договора за лизинг на кадри).
 • Възможност да назначите служителя на щат, след приключване на договора за лизинг, в случай че сте останали доволни от него (т.е. няма да правите допълнителни разходи за подбор, в случай че решите мястото да е постоянно).

Разбира се, лизингът на персонал не е универсално решение. Както бе отбелязано по-горе, той е удачен вариант при определена характеристика на пазара на труда, свободната позиция и търсената комбинация от личностни и професионални качества.

В работата при подобна лизингова схема има някои съществени недостатъци

 • Възникване на чисто психологически проблеми. Те са свързани с постоянния преход на служителите (които често сменят до 10 компании за година) от една работна среда в друга. Въпреки че съществуват определени техники за избягване на проблеми от подобен характер, риск от възникването им реално съществува.
 • Възможен спад на лоялността на лизингованите служители по отношение на компаниите.
 • Съществен финансов разход. В цената на HR компаниите са включени всички разходи, свързани с трудовото възнаграждение на работника, социални плащания, допълнителни придобивки и естествено не по-малко от 20 % печалба. Освен всичко това се начислява и ДДС (какъвто няма при плащания към служители на щат). Въпреки това, този недостатък може да се определи като привиден, тъй като компанията получава необходимия квалифициран персонал, в определеното количество и за кратък срок. Не се налагат разходи за подбори и обучения.

Практиката показва, че засега най-честа употреба на лизинг на кадри в България има при наемане на HR експерти от съответните HR консултантски компании във връзка с изграждането на отдели за “Човешки ресурси”. Това осигурява възможност за организиране на подобен отдел или звено от високо квалифицирани специалисти, които много трудно биха могли да бъдат привлечени в една не особено голяма компания единствено за целите на подобен вътрешнофирмен проект.


Facebook коментари