fbpx Успешни фирмени формули | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Успешни фирмени формули

 
За да успее днес една фирма на все по-трудния пазар, трябва да планира своето съществуване и да начертае основните стъпки по които трябва да върви.

Формулиране на стратегията

Стратегията отговаря на въпроса “Какво трябва да се прави, за да постигнем целите си?” Ясно се вижда, че видът на стратегията зависи пряко от характера на поставените цели и от ресурсното състояние на фирмата. Стратегията може да бъде агресивна - за завземане на допълнителни пазарни дялове, за оптимизиране на печалбите и пр. Стратегията може да бъде и отбранителна - за напускане на свиващи се пазари, за задържане на вече завладени пазарни дялове. Стратегията може да бъде и комбинация между атака и отбрана. Точното определяне на стратегията е от изключително важно значение, защото иначе не е възможно формулиране на фирмените тактики.

Определяне на организационната структура на фирмата

В мениджмънта има доста основни правила. Едно от тях е, че структурата носи стратегия - т.е. определянето на структурата на правата и отговорностите във фирмата не бива да се случва, без преди това да е определена фирмената стратегия. Практическото измерение на това правило може да се илюстрира със следния пример: Ако стратегията на една фирма е много продуктова (т.е. Фирма “Кражби и Продажби” предлага на пазара едновременно два свои отделни продукта - кражби и продажби) и при стагнация на един от пазарите фирменото ръководство реши да спре предлагането на единия продукт (примерно кражбите), то тогава съвсем естествено всички отдели във фирмата, занимаващи се със спрения продукт следва да бъдат закрити, а ненужните сътрудници - уволнени.

Формулиране на фирмените тактики

Те следва да отговорят на въпроса “Как трябва да се правят нещата, за да се постигнат целите?” Фирмените тактики задължително трябва да бъдат пряко следствие от фирмената стратегия и да са съобразени с фирмената организационна структура. Обикновено фирмените тактики намират израз в широко известните (и слабо разбирани) фирмени политики. Фирмената политика е писмено фиксирана инструкция, чието точно изпълнение е задължително за персонала, който е отговорен за съответната дейност на фирмата. Пример за фирмена политика може да бъде писмената инструкция от топ мениджъра на фирмата до мениджърите на местните клонове, в която им се забранява да рекламират самостоятелно и на място дейността на ръководените от тях клонове. Фирмена политика е и инструкцията мениджърът по пласмента да продава фирмените продукти на вериги от супермаркети, но не и на малки бакалници.

Набор и подбор на персонала

След като е ясна фирмената стратегия, ресурсите, които са необходими за нейната реализация, след като са ясни фирмените тактики и най-вече, след като е ясна организационната структура на фирмата, идва ред на съставянето на длъжностните характеристики на необходимия за фирмата персонал. Длъжностната характеристика описва задачите, правата и отговорностите на съответния сътрудник, както и формалните му (т.е. чисто служебните) му връзки с неговите колеги. Длъжностните характеристики са еталонът, по който се измерва как сътрудникът изпълнява задачите, за които му се плаща, следователно те са един от лостовете за управление на фирмата. Другият лост е използването на мотивационни практики спрямо персонала.
Те са различни и са в пряка зависимост от фирмената мисия.

Управление и контрол

Разбираемо е, че реализирането на целия процес по проектирането на една фирма от момента на анализа на маркетинговата информация, до момента на назначаване на персонала и стартирането на дейността минава време, при това немалко. През този период е съвсем в реда на нещата на пазара да се случат промени, които да наложат съответните корекции в стратегията, в тактиката, във фирмените политики.