fbpx Международните счетоводни стандарти - път и средство към хармонизация на българското с европейското счетоводство | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Международните счетоводни стандарти - път и средство към хармонизация на българското с европейското счетоводство

Международните счетоводни стандарти - път и средство към хармонизация на българското с европейското счетоводство

Емилиян Боев е завършил Технически университет, специалност "Автоматизация на производството", а като втора специалност - "Информатика" и трета - "Международни икономически отношения". Член е на Съюза на счетоводителите в България.
От 1992 г. е собственик на фирма ЕТ "Емилиян Боев Комерсиал", която се занимава с маркетинг, софтуер, консултантски услуги и реклама.
За контакти:
тел.: 0888 447722, е-mаil: boev@abv.bg
www.accounterbg.com

Предстои разработване и приемане на нови Международни счетоводни стандарти, които ще осигурят по-голям достъп до информация на участниците в световните капиталови пазари. В същото време възникват проблеми по стандартизацията на счетоводството в малките и средните предприятия, на счетоводството в оценяването и преоценките на активи, признаването на приходи и разходи и т.н.
Трудностите при интегрирането в областта на счетоводството произтичат от засилващата се тенденция на глобализация в световен мащаб. Те са продиктувани от наличието на няколко модела на стандартизация в счетоводството, както и от необходимостта за завършване на единични унифицирани счетоводни стандарти върху основата на сега съществуващите. Това е така, защото в момента стандартите при счетоводството се осъществяват чрез няколко системи на стандартизация в различните райони на света.
Освен международните счетоводни стандарти (IAS), респективно Международни счетоводни стандарти и финансови отчети (IFRS), разработени и приети от съвета на Комитета по международните счетоводни стандарти, съществуват още:
v стандарти (например VS GAAP), разработени от борда за финансови-счетоводни стандарти в САЩ (FASB);
стандарти за публичния сектор (IPSAS). Досега са приети два международни стандарта, разработени от Международната федерация на счетоводителите (IFAC) със седалище Брюксел, Белгия. Те ще се приемат в системата на НАТО от 2006 г, както и от организацията за икономическо сътрудничество и развитие ОЕСD;
стандарти за малки и средни предприятия, приети през септември 2002 г., разработени от групата ISAR към UNSTAP при ООН, които послужиха за разработка на стандарти за тези предприятия във Франция;
счетоводни стандарти, разработени от други страни (например Нова Зеландия, Австралия и др.).
Като се има предвид разнообразието в стандартизацията на счетоводството, респективно на съставянето на финансови отчети, се предприемат сериозни стъпки за поетапно преодоляване на различията в световен мащаб. В близко бъдеще се предвижда да се разработят единни световни стандарти за счетоводство и за финансови отчети. Те ще бъдат съобразени със световните тенденции за хармонизация на счетоводството, базирани на глобализацията и произтичащите от нея концентрация и централизация на капитала в крупни икономически единици (групи) със световен параметър на действие.\

 

Комитетът по международните счетоводни стандарти е създаден като независима организация, управлявана от 19 попечители. Той е учреден през 1973 г. в резултат на споразумение между професионалните счетоводни организации от десет страни - Австралия, Канада, Франция, Германия, Япония, Мексико, Холандия, Великобритания, Ирландия и САЩ.


Погледнати от съдържателна страна,
Стандартите разглеждат способите на създаване,
обработване, преработване, систематизиране и отразяване на счетоводна информация
в определен по форма и съдържание носител на данни - финансовия отчет. Сферата на обхват и приложение на тези стандарти е твърде широка, защото се обуславя от множество фактори, условия, изисквания и предпоставки. Става въпрос за потребности от резултатна счетоводна информация, обобщена във финансовите отчети на предприятието, и обхвата на отчетните обекти в периода на обобщаване на счетоводната информация.
Съгласно изменението на закона за счетоводството (Обн., ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г., изм. и доп., бр. 91 от 2002 г., бр. 96 от 29.10.2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) са посочени предприятията и националните стандарти, както и сроковете им на влизане в сила като нормативни актове за страната.
По решение на Комитета по Международни счетоводни стандарти от януари 2003 г.

Международните счетоводни стандарти се наричат Международни стандарти за финансови отчети

Целта на комитета е чрез приетите от него стандарти:
да се развива в интерес на обществото единствена поредица от висококачествени, разбираеми и изпълними глобални счетоводни стандарти, които изискват прозрачна и сравнима информация на финансовите отчети и други видове финансово отчитане. Така ще се помогне на участниците в световните капиталови пазари при вземане на икономически решения;
да подпомага използването и взискателното приложение на тези стандарти;
да сближи националните счетоводни стандарти в отделните страни с международните счетоводни стандарти до висококачествени решения.
С влизането на стандартите в сила ще се наложи и промяна на софтуера. Досега се използваше такъв, който включва счетоводна програма. Новият софтуер ще включва, освен нея, и програма на анализ и вътрешно ведомствен контрол. Това дава възможност на мениджърите да разполагат във всеки един момент с диаграми и анализи за съответния период от време, който ги интересува.
Така ще се наложи използването на компютри с ресурси, по-големи от сегашните. Ръководителите на фирмите ще имат достъп до по-голяма информация, която ще им помогне при вземане на съответни управленски решения.

Съюзът на счетоводителите в България организира обучения по Международните счетоводни стандарти, съвместно с Института за следдипломна квалификация при УНСС. След курса се издава сертификат и удостоверение на български и английски език.