fbpx Повишаване на финансовия капацитет на малките и средни фирми | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повишаване на финансовия капацитет на малките и средни фирми

Повишаване на финансовия капацитет на малките и средни фирми

Много често, особено в условията на криза, възникват трудности с предоставянето на банкови заеми за МСП. Всяко предприятие се оценява според вътрешните правила на банката за стойността на неговото имущество и за степента на съществуващия кредитен риск. Колкото по-висок е рискът при дадено МСП (предприятието е с по-нисък рейтинг), толкова по-скъп би бил кредитът за банката. Резултатът се изразява в завишаване размера на лихвите или размерът на самия кредит ще бъде по-нисък от търсения от МСП.
Ето защо обезпечаването на финансови ресурси за развитието/ внедряването на иновативния продукт или услуга може да бъде значително улеснено от използването на формалните нематериални активи (по-специално издаден патент, регистриран полезен модел или дизайн). Сами по себе си те са индикация за бъдещи по-големи пазарни възможности на предприятието. Притежаването на монополни права, или поне изключителното право те да се използват, би могло да се разглежда от инвеститорите и т банките като предимство. Възможно е да се наложи извършването на оценка на нематериалните активи, което като дейност в България за съжаление все още не се ползва с богата практика.
Посочената липса на експертиза и вакуум в националната ни икономика до известна степен (като временно решение) се замества от безвъзмездно предоставяните средства от Европейските фондове. При наличието на сключен грантов договор за финансова помощ банките биха били по-склонни да отпуснат искания от МСП заем. Вероятността стартиращото иновативно предприятие да реализира приходи от новия продукт в бъдеще е значително по-голяма, когато за неговата разработка или внедряване е получена финансова помощ, а в същото време МСП е осигурен законен монопол, тоест относително стабилни пазарни позиции.
Поради непрестанното усложняване на продуктите разходите за проучвания и развитие непрекъснато се увеличават. Все по-трудно става единствено чрез производство и продажби в краткосрочен план да бъдат възвърнати първоначалните инвестиции. Когато има издаден патент, регистриран полезен модел или дизайн самите разноски по развитието и внедряването на продукта на пазара се разглеждат като инвестиция, а в случай, че бъде предоставена лицензия ще бъдат осигурени и допълнителни приходи. Разбира се стратегията на МСП може да не е свързана с подаването на заявка за получаване на формална закрила, но трябва да се прецени добре дали няма да бъдат пропуснати възможности за привличане на капитали, а и как липсата на документ за правна закрила би се отразила на бизнеса.

Притежаването на права върху индустриална собственост дава възможност на МСП да разполагат с изключителни позиции на пазара по отношение на даден иновативен продукт и да извличат облаги от неговото комерсиализиране

Освен патента и полезният модел, търговските марки и дизайна например, помагат за успешния маркетинг на продукта. Според някои съвременни изследвания маркетингът се възприема вече изцяло като средство за изграждането на търговската марка. Марката и дизайна са „лицето” на продукта и го правят отличаващ се от други сходни на тях. От основно значение е марката да бъде подбрана така, че да не предизвиква объркване сред потребителите, да е оригинална. Успешната марка гради имиджа и репутацията на предприятието.

Практически стъпки за МСП

Много български МСП не разполагат с достатъчно специализиран в определени области персонал, занимаващ се пряко с иновации. Създаването и пускането на пазара на един нов продукт зависи от поредица операции, свързани с проучвателна, финансова, научна, административно-правна, икономическа дейности, където основният двигател се явява мениджмънта на фирмата, по-специално мениджмънта на създаването и внедряването на продукта (на иновационния процес). Става дума за експертно обезпечаване на цялостния процес - от пазарното проучване и намирането на първоначални финансови ресурси, изследванията, изпитванията, получаването на формална закрила, лицензии или разрешителни до маркетинга, рекламата и сключването на договори за продажби. В повечето МСП подобен род управление отсъства и се наблюдава инициативност за иновации според случая, като изготвянето на обстоен проект от екип от професионалисти е по-скоро спорадична проява.
Характерни за организационната структура на МСП са наличието на един или двама ръководители, няколко души, отговорни за организационните дейности, липса на управляващ екип, липса на специалисти с опит по правните въпроси (обществени поръчки, Европейски програми, интелектуална собственост, процесуално представителство) и др. Потенциалът е малък, следователно и възможността за печалба от нововъведения. Сред другите недостатъци са фокусирането върху краткосрочни дейности (отсъства дългосрочно и понякога средносрочно планиране), ограниченият достъп до банкови заеми и слабо изградената организационна структура, липсата на обучение за повишаване на квалификацията. Цялостното know-how на фирмата е дълбоко конфиденциално и съществува страх от узнаване на информация от конкурентите. За производството е характерно наличието на няколко основни продукта, от които МСП е изцяло зависимо, дейността му е само на определена територия. Всичко това позволява гъвкавост на МСП, но за съжаление ги лишава от необходимите ресурси за развитие, обновяване и разширяване (иновации).

Какво е решението в тези хипотези?

Ключов момент е създаването на бизнес план, в който основно място има стратегията, свързана с обновяването и развитието на съществуващите продукти и въвеждането на нови с оглед повишаването на конкурентоспособността в средносрочен и дългосрочен план. Заемането на пазарни позиции и създаването на предимства пред конкурентите трябва да залегне в тази стратегия. Бизнес планът би помогнал да се изяснят на ранен етап възможностите и предизвикателствата и да се определят приоритетите. Той трябва обективно да показва какви са силните и слабите страни на бизнес модела и да послужи като основа за наблюдение на процесите.
Едни от въпросите, на които е важно да се отговори в него, условно бихме могли да разделим на три групи: предприятие и ресурси; продукти и услуги; пазари, конкуренти и интелектуална собственост.