fbpx Защо не можем без електронното обучение? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Защо не можем без електронното обучение?

етикети

В съвремeнния бързо променящ се свят всеки трябва да учи нови неща всеки ден, дори всеки час. Телефони, телевизори или системи за домашно кино, постоянно изискват от нас да се учим на нови дейности. Много често ние използваме само малка част от възможностите на уредите, от които имаме нужда, защото ни е трудно бързо да разберем всичките им функции и нямаме време да се научим. Ако това не е толкова сериозен проблем в бита, то в професионалната сфера нуждата от ефективно и своевременно обучение и липсата на време и финансови средства е вече актуален за фирмите, които искат да са конкурентоспособни. Това важи както за големи транснационални гиганти като IBM и Microsoft така и за малки и средни предприятия.

Особености на електронното обучение
Въпреки че няма съмнение относно нуждата от постоянно обучение, проблемите, които вълнуват специалистите в тази област са как да работят максимално ефективно. Това означава: да се реши проблемът, за най-кратко време, и да се получат нужните знания и умения, без да се наруши всекидневната професионална дейност.

Обучението трябва да е приятно, така че хората да са мотивирани сами да се занимават дори извън работно време. Това поставя сериозни изисквания за прецизен избор на формите и съдържанието

Сред различните форми на поднасяне на обучението наред с традиционната присъствена форма (на инструктор и обучаеми в една класна стая) в последните години се наблюдава истински бум на електронното обучение. То е различни видове в зависимост от това дали се използва интернет или интранет, или отделни изолирани компютри с инсталиран специализиран софтуер на тях. От гледна точка на начина на провеждане, обучението може да е в точно определен ден и час (синхронно обучение) или в произволно, избрано от обучаемите време (асинхронно обучение). Според това дали обучаемите сами работят със системата за електронно обучение или имат начин за комуникация с инструктор, също са възможни допълнителни варианти и комбинации. При нужда могат да бъдат комбинирани традиционни и дистанционни форми на обучение.
Платформите за електронно обучение могат да дават достъп до файлове, съдържащи презентации, текстова или видеоинфромация и да позволяват организирането на курсове, структурирани в отделни лекции. От друга страна, те могат да представляват и интерактивни виртуални среди, в които цяла група може да работи по зададен проблем, използвайки за комуникация дискусионни форуми, чатове, т.нар. “бели дъски” или аудио/видеоконферентни връзки.
Изборът на платформа трябва да е съобразен с целите на обучението и подхода към него. За това към избор на среда за електронно обучение трябва да се пристъпва едва след като бъде изяснено какво ще се учи и кой е най-добрият начин за това.

Етапи в създаването на електронно обучение
Според съвременните разбирания към всяко обучение трябва да се подхожда като към един цялостен процес, който може да бъде разделен на следните етапи:

  1. Анализът на нуждите от обучение води до формулиране на целите, като се изяснят уменията и знанията, които трябва да се придобият. Това може да стане, като се използват стандартните изисквания за дадена дейност, или се направи допитване до опитни служители, които генерират знанията и уменията, които са най-важни за изпълнение на дадена дейност. Важен елемент на този етап е и определянето на началното ниво на обучаемите.
  2. Дизайнът на обучението включва поставянето на целите и задачите и разработката на обучението на нужните стъпки, обучителни модули, избор на палтформа или софтуерни решения за електронно обучение.
  3. Реализацията е свързана със създаването на готов курс на обучение, на основата на фазите анализ и дизайн. На този етап в избраната или създадена платформа за обучение са достъпни всички материали за курса като файлове с нужните текстове, презентации, видеоматериали, тестове и т.н.
  4. Провеждането на обучението включва избор на зала (напр. компютърна зала), записване на участници, оценяване на участниците и т.н.
  5. Оценката на обучението се основава на всички предишни фази на обучението. Въз основа на анализа на резултатите от различни тестове през всеки един етап се прави оценка на ефективността. Обикновено тази оценка е основана на това доколко са постигнати целите, които са свързани с придобиване на определени знания и умения. Препоръките през тази фаза се използват за усъвършенстване на обучението преди да бъде проведено отново.

Още за оценката на електронното обучение
Постоянната обратна връзка и различните форми на оценяване на ефективността са ключов момент за оптимизирането на електронното обучение и намиране на най-добрите решения за дадена фирма. Различни видове качествени и количествени методи за оценка през фазата на дизайна позволяват изборът и представянето на учебното съдържание да бъдат съобразени максимално с участниците в обучението. Може да се определи, например, техният преобладаващ стил на учене, предпочитана форма на материала (видеоматериали, текст, запис и т.н.), нагласа към компютри и др. Много важно е конкретният курс да бъде анализиран и от гледна точка на обучаемите, т.е. да бъде оценена неговата ползваемост. Основни фактори в тази оценка са лесно обучение, лесно запомняне, ефикасност и стабилност на системата за електронно обучение
и удовлетвореност от използването .
Създаването на система за оценка през всички етапи на разработването и приложението на електронно обучение е изключително важно, за да се определи дали даден курс отговаря на поставените цели и какви са причините, които пречат на това. На основата на тази оценка може да се реши дали да продължи обучението, кои негови компоненти трябва да се усъвършенстват или променят. Добрата система за оценка дава задълбочена информация за качествата на обучението и може прецизно да локализира къде са проблемите - в организирането на съдържанието, начина на поднасяне и т.н. Тя включва разработването на изисквания и критерии, и начини на проверка доколко те се спазват. За съжаление в много случаи не се прави оценка на обучението при развитието на електронно обучение, а периодично се отстраняват най-големите проблеми при прилагането му.

Сравняват се цените за разработване на електронен курс и например поддържането му в интернет с транспортни разходи за обучаемите и преподавателя, поддръжка на класна стая, храна за участниците, учебни материали и т.н. Понякога се добавят и заплатите на обучаемите по време на обучението, което обаче не винаги дава точна информация, защото и при електронното обучение е нужно време за занимания, макар и на по-малки интервали или отделено от свободното време.

Предимства на електронното обучение
Популярността на електронното обучение е свързана с намаляване на разходите и увеличаване на достъпността на знанията, повишаване на качеството на обучението и намаляване на времето за обучение.
Намаляването на цената на обучението е една от основните причини за започване на програма. Тя спестява транспортни разходи и заплати за преподаватели. От друга страна, разходите за информационни технологии и разработване на курсове могат да бъдат значителни и да доведат просто до преразпределяне на разходите.
Пестенето на време е друго често изтъквано преимущество. При такова обучение (особено при асинхронните форми), обучаемите не трябва да ходят до класни стаи или могат да избират времето за занимания, като се съобразяват със свободното си време и ангажименти. Това потенциално води до по-малка умора, защото обучаемите избират най-подходящото за тях време за учене. От друга страна, това може да води до обща преумора поради натоварване във време, което обикновено е посветено на почивка.
Друг важен фактор, допринасящ за популярността на електронното обучение е неговата достъпност. Достъпността включва предлагане на възможности за обучение на различни хора независимо от местоположението им при условие, че разполагат с нужното оборудване и техническа поддръжка. Този фактор е изключително важен за учещи с увреждания, за които е много по-лесно да преминат през он-лайн курс, отколкото през курс, провеждан в класна стая, далеч от дома им. Електронното обучение предоставя много повече възможности за контакти между професионалисти в дадена област чрез дискусионни форуми и електронна поща. И най-накрая, електронното обучение през интернет позволява повече контакти с експерти в дадена област, тъй като не изисква физическото им присъствие в зала в определено време.
От всичко изложено дотук става ясно, че електронното обучение ще заема все по-важно място и може би ще измести напълно стандартните форми на обучение поради многото преимущества в условията на съвременния динамичен начин на живот. Въпреки това, успешното му и рентабилно провеждане трябва да става след внимателен анализ на нуждите от обучение и със съдействието на специалисти по електронно обучение, за да се гарантира максималната му ефективност.