fbpx Възможности за финансиране на предприятия извън програмите на ЕС | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Възможности за финансиране на предприятия извън програмите на ЕС

Възможности за финансиране на предприятия извън програмите на ЕС

Инвестиции от Латинска Америка
(AL Invest)

ресурсите и възможностите си Мрежа от оператори от Европа и Латинска Америка си сътрудничат, за да организират срещи между компании, активни в един и същ сектор.
Всяка година комисията финансира срещи на европейски и латино-американски компании, търсещи пазарни връзки и стратегически съюзи.
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/al-invest/index_en.htm

Инвестиции от Азия (Asia Invest)
Това е инициатива на ЕС, целяща да подпомогне бизнес сътрудничеството между Европейския съюз и Азия. Програмата осигурява асистенция на посреднически организации, улесняващи взаимноизгодни партньорства и възможности за сътрудничество между МСП. Asia Invest функционира от пет години и се подготвя за следващия период до 2007 г. Бюджетът за спонсориране на проекти е 35 милиона евро.
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/
asia-invest/html2002/main.htm


Азия Информационни технологии и комуникация (ИТ&К)
Целта на Азия ИТ&К е да подобри качеството на партньорствата между Европа и Азия в търсене на иновативни решения и стандарти в сверата на ИКТ. Участниците и партньорите са нонпрофит организации, включително и тези в сферата на МСП (МСП могат да участват, като предоставят услуги за партньорствата)
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-itc/html/main.htm

Програма за обучение на ръководители (ETP) в Япония и Корея
Целта на програмата е да помогне на управителите на европейските компании да се доближат до япоските и корейските пазари. Програмата за съответната страна е комбинация от езикови курсове, семинари за бизнес средите и опит в работата на местните компании. Всяка компания, действаща в Япония или Корея, изнасяща в някоя от двете страни, или всяка компания с ясна стратегия за износ или инвестиции в тези страни, може да участва в програмата
(50% от участниците са МСП).
www.etp.org

Портал към Япония
Програмата "Портал към Япония" подпомага представянето на европейски продукти на японския пазар. Тя цели да допълва инициативите за подпомагане, предприети от отделни страни членки на ЕС в осем индустриални сектора, за които се смята, че имат най-голям потенциал в Япония. Провеждането на 32 мероприятия е планирано за повече от четири години
http://www.eu-gateway-to-japan.be/

За други географски райони и страни вижте сектора "Programmes and Projects" на:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/ projects/index_en.htm

"Покана за участие" за страни извън ЕС
EuropeAid службата за сътрудничество към Европейския съюз публикува търговски процедури и покани за участие на уеб страницата си по програмите за страни, не членуващи в ЕС (PHARE, ISPA, SAPARD, MEDA, ALA и др.). Български МСП могат да участват в програмите PHARE, ISPA и SAPARD.
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm

Къде да търсим допълнителна
помощ и информация

Европейска информационна мрежа (EIC)
Европейската комисия е изградила мрежа от европейски информационни центрове, действащи от 1987 г. за подпомагане на МСП и предоставяне на информация, опит и знания как да се възползват от възможностите, които пазарът в ЕС предлага. Европейските информационни центрове не само осигуряват на МСП ресурсите и възможностите си, но и се обръщат към други подпомагащи агенции, когато е нужна по-специфична помощ.
Мрежата от европейски информационни центрове има над 300 офиса в 42 страни. В тях се включват всички страни членки, страните кандидатки, най-отдалечените на ЕС региони, европейската икономическа зона и средиземноморието.
http://europa.eu.int/comm/enterprise/ networks/eic/eic.html

 

Други източници на информация

Отдел предприемачество на
ЕС - Европейска комисия

База данни за подпомагане на МСП

Информация за трансгранични
обществени услуги в Европа

Този портал осигурява информация и услуги в помощ на европейските граждани и предприятия да осъществяват трансгранични операции.

Базата данни "заеми и безвъзмездно спонсориране" в Европа дава преглед на всички програми и инструменти на ЕС.

TED, електронни търгове - база данни от публични търгове, публикувани в официалния журнал на ЕС