fbpx MKB Unionbank отпуска кредити за проекти по Оперативни програми на ЕС | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

MKB Unionbank отпуска кредити за проекти по Оперативни програми на ЕС

От стартирането на оперативните програми в България, MKB Unionbank активно участва в процеса на кредитиране на малките и средни предприятия при изпълнение на проекти, одобрени за финансиране от Европейските фондове. Кредитите, които банката отпуска, позволяват финансиране на нуждите на фирмата на всеки етап от участие в Оперативната програма: финансира се планираната инвестиция , включително собственото участие на фирмата, дължим ДДС по проектите, който не се подпомага от Европейските програми. Друга възможност е добиващато все по-голяма популярност мостово финансиране до размера на очакваната субсидия, а също така кредити за предпроектни разходи на база текуща дейност на кандидата. Освен кредити, MKB Unionbank предлага банкови гаранции за авансово плащане на субсидиите, откриваме и управляваме специални сметки за изпълнение на проектите и за получаване на субсидиите.

Кой може да се възползва от кредитиране?

малки и средни предприятия, земеделски производители, големи корпоративни клиенти, общини и др. В MKB Unionbank работи специализиран отдел „Европейски програми”, който съдейства на клиентите във всеки етап от проектния цикъл – от консултация коя е най-подходящата за вашия бизнес програма , през срокове и условия за кандидатстване, свързване с подходяща консултантска организация, разработваща проектни предложения, необходими действия по одобрение и изпълнение на съответния проект, до необходимите банкови услуги за изпълнение на проекта, съобразени с конкретния клиент и неговата проектна идея.

Какво е важно да знаете?

ако вие като кандидат по избрана от вас програма сте съобразили предварително проектите, с които ще кандидатствате, с мащабите на вашия бизнес, то няма да срещнете проблеми при намирането на финансиране . Водещи при кандидатстването за безвъзмездно финансиране трябва да са реалните нужди от инвестиции в предприятието, а не толкова абсолютния размер на субсидиите, които могат да бъдат получени по съответните програми.

Добре е да имате предвид, че субсидията се получава след пълното финансиране и изпълнение на инвестицията. До момента, в който ще получите субсидията, трябва да осигурите сами финансиране чрез кредит и/или собствени средства. По тази причина, още при подготовката на проекта е добре да съобразите възможностите си за съфинансиране на част от инвестицията и необходимостта от подходящо обезпечение, за да получите кредит по проекта. Предвид възможността за кандидатстване по Европейските програми от фирми без бизнес и кредитна история, MKB Unionbank предлага гъвкави схеми за финансиране, напр. на база предоставени обезпечения от трети лица, различни от кредитополучателя.

Лихвените проценти по кредитите зависят предимно от риска по проектите – предмета на инвестицията, рисковете по изпълнението и по експлоатацията на финансирания обект. Под внимание се вземат още параметри като размера, валутата и срока на финансирането, вида и размера на предоставеното обезпечение, вашето собственото участие във финансирането на проекта. Много добра новиан е това, че MKB Unionbank предприе редица мерки за осигуряване на външни кредитни линии с ниска лихва, така че кредитите да бъдат атрактивни и изгодни за кандидатстващите фирми.

„Банката е готова винаги да предостави на своите клиенти консултация и информация. Заедно ще обсъдим Вашите идеи, възможностите, които програмите предоставят и начините на финансиране. Ще .ви запознаем с необходимите документи и съответните регулации, за да успеете да реализирате плановете си”, казва Владислава Арсова, Ръководител отдел „Европейски програми” в MKB Unionbank.

Опитът на MKB Unionbank

Списъкът на банката с успешно приключени проекти, които получиха очакваните субсидии в пълен размер е дълъг, което е гаранция за професионално обслужване и надеждни резултати. Голяма част от проектите са по Програмата за развитие на селските райони – Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, където кандидати са земеделски производители за покупка на необходимата им техника или развитие на техните стопанства.

Друга част от реализираните проекти са по операция „Технологична модернизация на предприятията” на оперативна програма „Конкурентоспособност”, където допустими за кандидатстване са микро-, малки, средни и големи предприятия.

Интерес за клиентите представляват и другите схеми по тези две програми, както и възможностите по програми „Развитие на човешките ресурси” и „Развитие на сектор Рибарство”.

Значителен брой запитвания има също така по мерките, подпомагащи стартиращ бизнес, включително производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, селски туризъм и др., където бенефициенти са стартиращи предприятия или земеделски производители. В момента тези проекти очакват разглеждане и одобрение от страна на отговорните държавни институции, след което ще стартира тяхното финансиране и изпълнение.

За контакти:
Отдел „Европейски програми”
Тел. 02/9153218
e-mail: evroprogrami@unionbank.bg
София, бул. „Ген. Е. И. Тотлебен” № 30-32

Владислава Арсова
Ръководител отдел „Европейски програми”
e-mail: ArsovaV@uniobank.bg

www.unionbank.bg