fbpx Навлизането на цифровите услуги ще подобри работата на администрацията и бизнес средата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Навлизането на цифровите услуги ще подобри работата на администрацията и бизнес средата

 „Активното използване на цифрови технологии ще подкрепи усилията на държавите членки на ЕС за подобряване работата на администрацията и на бизнес средата.” Това заяви министър Лукарски на неформално заседание на Съвета по конкурентоспособност, което се организира от латвийското председателство на ЕК в Рига днес.

Той подчерта, че България подкрепя предприемането на всички необходими мерки на европейско и национално ниво за разкриване на пълния потенциал на цифровите технологии за насърчаването на конкурентоспособността в ЕС. По негови думи развитието на цифровия единен пазар изисква въвеждането и ефективното прилагане на хармонизирана правна рамка във всички държави членки, изграждането на информационната и комуникационна инфраструктура; осигуряването на квалифицирана работна ръка и използването на всички възможни публични и частни източници на финансови ресурси за подкрепа на високотехнологични решения.

Министър Лукарски посочи, че един от приоритетите в краткосрочен план е именно създаването на подходящата регулаторна рамка за насърчаване на внедряването и широкото използване на цифровите технологии в индустрията, администрацията, търговията и услугите. Прилагането на ясни и опростени правила, съобразени с принципите за интелигентно регулиране, ще позволи на фирмите и потребителите да използват пълноценно възможностите на онлайн пространството.

„Новото законодателство трябва да се създава така, че да е пригодно за дигиталната ера и да разглежда всички възможни начини, посредством които цифровите решения могат да намалят тежестите за гражданите и бизнеса”, заяви министър Лукарски. Той посочи, че едновременно с това е необходимо да се гарантира сигурност относно защитата на личните данни и осъществяването на плащанията, защита на правата на потребителите, както и възможността да се уреждат спорове за качеството и доставката на стоки и услуги по лесен и бърз начин.

По думите на министър Лукарски от голямо значение за развитието на цифровия единен пазар е и създаването на условия и изграждането на високоскоростна широколентова инфраструктура във всички държави членки, включително в слабо населените райони, както и постигането на оперативна съвместимост на различните платформи и услуги в цифровото пространство.

Не на последно място министър Лукарски подчерта, че в средносрочна перспектива от съществено значение за развитието на електронната търговия в ЕС е изпълнението на мерки, свързани с премахването на пречките и прилагането на електронните процедури за стартиране и разширяване на бизнес дейности трансгранично, както и поставяне на специален фокус върху образованието, включително ученето през целия живот.