fbpx Нова процедура за проекти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нова процедура за проекти

На 30.12.2010 беше обявена процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.06
"Технологична модернизация в малки и средни предприятия". Допустимите дейности за финансиране са:

По елемент "Инвестиции":

- Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и
първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи
ДМА, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с
компютърните приложения, пряко свързани с производствения процес и неговото
управление;

- Закупуване и въвеждане в експлоатация на ДНА - софтуерни
приложения за управление на производствения процес и/или специализирани
компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по
патенти, лицензи, "ноу-хау" или не патентовани технически познания и др.,
представляващи ДНА.

 

По Елемент "Услуги":

- Консултантски услуги, свързани с въвеждането на новите
технологии, процеси, продукти/услуги в предприятието, в т.ч. разработване на
бизнес и маркетингови стратегии, свързани с новите технологии, процеси,
продукти/услуги;

- Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура - до 5% от общите допустими разходи по проекта (10 000 лв.);

- Визуализация на проекта - до 1% от общите допустими разходи по проекта (5 000 лв.);

- Одит на проекта - до 1% от общите допустими разходи по проекта (20 000 лв.);

 

 

Безвъзмездна помощ:

За микро и малки предприятия - до 70% от общи допустими разходи;

За средни предприятия - до 60% от общи допустими разходи.

 

Кандидати, които могат да участват :

· Минимум 3 приключени финансови години (2007, 2008 и 2009 г.).

· Нетни приходи от продажби през последната приключена финансова година
(2009 г.), както следва:

- Микро предприятия - 300 000 лв.

- Малки предприятия - 600 000 лв.

- Средни предприятия - 1 500 000 лв.

· Такива, които развиват основната си икономическа дейност в следните сектори/кодове
съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008 г., както следва:

- Сектор C - кодове на основна икономическа дейност от разделите, определени
от Евростат като високотехнологични и средновисокотехнологични производства,
както следва: C20 "Производство на химични продукти"; C21 "Производство на
лекарствени вещества и продукти"; C26 "Производство на компютърна и
комуникационна техника, електронни и оптични продукти"; C27 "Производство на
електрически съоръжения"; C28 "Производство на машини и оборудване, с общо и
специално предназначение"; C29 "Производство на автомобили, ремаркета и
полуремаркета"; C30 "Производство на превозни средства, без автомобили";

- Сектор J - J58 "Издателска дейност"; J59 "Производство на филми и
телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика"; J60 "Радио- и
телевизионна дейност"; J61 "Далекосъобщения"; J62 "Дейности в областта на
информационните технологии"; J63 "Информационни услуги".

- Сектор М - само код М72 "Научноизследователска и развойна дейност".

 

Краен срок за подаване на проектните предложения - 16:00ч. на 01.04.2011.