fbpx Нови правила за автосервиз в страните членки на ЕС | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нови правила за автосервиз в страните членки на ЕС

Нови правила за автосервиз в страните членки на ЕС

Всеки ден компаниите разпространяват продуктова информация и непрекъснато отправят атрактивни предложения, които в определени случаи нарушават приетите правила за лоялна конкуренция. За преодоляването на създалата се ситуация в Генералния директорат по конкуренция към Европейската комисия се извърши анализ на съществуващата нормативна база, покриваща веригата "производител на автомобили - търговец - краен купувач".
Съгласно Регламент за групово освобождаване * №1475/95 на производителите на автомобили бяха предоставени изключителни права по отношение на контрола върху тяхната пласментна мрежа. На практика това означаваше, че право на продажба имаха само оторизираните търговци. Самите търговци бяха ограничени по отношение на тяхната договорена територия и автомобилите се продаваха по предварително определени цени. Освен това търговците трябваше да осъществяват и следпродажбения сервиз. След като изпълниха своята задача, налагаше се тези правила да бъдат подменени и актуализирани съобразно новите условия на пазара, изискванията на потребителите и развитието на автомобила като продукт.
От м. октомври 2002 г. в Европейския съюз е в действие Регламент за групово освобождаване №1400/2002, като през октомври 2003 г. изтече периодът за адаптация на новия регламент към условията на пазара и остана като единствен валиден документ в това направление. А от 1 октомври 2005 г., когато изтича преходният период за другата част от правилата, отпада клаузата за месторазположение и на практика започва пълното им действие.
Основни моменти от действащата вече нормативна база, касаещи сервизната дейност и резервните части са:
Организация на сервизна дейност
Съгласно действащите правила търговците на автомобили вече не са задължени да осигуряват сервиза. В бъдеще търговецът ще има правото на избор между самостоятелно осъществяване на сервизната дейност и договор с един от многото оторизирани сервизи. Независимите сервизи могат да повишават своето ниво, за да получат статут на оторизирани сервизи, при условие че отговарят на критериите на производителя. Комисията се надява, че това ще предизвика нарастването на конкуренцията на сервизно-ремонтния пазар. Същевременно трябва да се осигури достъп на недис-криминационна основа до техническата информация както за оторизираните, така и за всички останали сервизи. Накрая, не може да се въвежда ограничение в бройката на сервизите, които изпълняват критериите за качество с цел присъединяване към сервизната мрежа.
Тъй като търговците нямат правото да възлагат след продажбеното гаранционно
обслужване на някои друг, то производителите организират мрежа, която ще поеме задълженията на търговците по гаранциите. Следователно те трябва да допуснат избраните сервизни предприятия до цялата необходима
техническа информация, специализирани инструменти, включително диагностични уреди и обучението на кадри.
Новите правила допускат всеки сервиз, който отговаря на качествените стандарти, зададени от производителите, да стане оторизиран сервиз в рамките на мрежата на производителя, без да бъде задължен да продава нови автомобили.
Продажба, снабдяване и доставка на резервни части
Новите правила целят да осигурят на потребителите правото на избор какви резервни части да използват за ремонта на техните автомобили. Те могат да избират между:
- "оригинални резервни части"1, доставени от производителя на автомобили;
- "оригинални резервни части", доставени от производителите на съответните резервни части;
- т.нар. "неоригинални резервни части", доставени от друг производител на резервни части.
Производителите на резервни части вече имат директен достъп както до оторизираните, така и до независимите сервизи. Те имат правото да
поставят своето лого до това на производителя на автомобили и върху оригиналните резервни части, продавани от тях на производителя на автомобили. Важното в новата инициатива е, че производителят на части може да продава същата част със своето собствено лого, без да загуби характеристиката за "оригинална резервна част".
Новите правила предоставят на потребителите правото на избор кои резервни части да използват при ремонта на своя автомобил. Автомобилостроителите повече не могат да ограничават оторизираните сервизи от достъпа до резервни части от други източници или да ограничат сервизите от използването на резервни части, чието качество и стандарти са равностойни на оригиналните резервни части.
Оторизираните сервизи могат да бъдат задължени да използват оригинални резервни части, доставени от автомобилостроителите, само в следните случаи:
- при директни договори "производител - оторизиран сервиз";
- кампании за отстраняване на масови конструктивни дефекти;
- гаранционни ремонти.
Делегиране на сервизните задължения
Възможността за делегиране на сервизните дейности чрез поддоговаряне между търговец и сервиз е надеждна правна възможност. В резултат на новите правила търговецът може да определи в кой от оторизираните сервизи и на кое местонахождение да бъдат изпълнявани сервизните дейности, тъй като близостта на сервиза до клиента е много важен фактор за очакванията на потребителите, а с това и за успеха на марката. Това е от особено значение за сегмента на товарните и специализираните автомобили, като се отчете фактът, че всеки час престой на тези автомобили е реална финансова загуба за собственика.
Бъдещето на сервиза
Регламент №1400/2002 изхожда от разделянето на "продажба" и "следпродажбена дейност", което още в началото се оценява от
специалистите в автомобилния бранш като
недостатък в новата правна уредба.
След актуализация на тълкуването Комисията прие, че при продажбата и сервиза се касае за различни области, които по тази причина трябва да се регулират разделно. Изкуственото разделяне на продажбата и сервиза ще доведе до известно влошаване на икономическите резултати на сервизните предприятия, тъй като обемите на пазара за обслужване ще спаднат. Това се дължи преди всичко на удължените междуремонтни срокове на отделните компоненти и системи и на автомобилите като цяло.
Същевременно сервизите трябва да отговарят на високи технически изисквания, което означава нарастващи инвестиции в персонал и техника. От друга страна, при съществуващия риск от бъдещо свиване на пазара на сервизни услуги е нецелесъобразно увеличаването на броя на марковите сервизи, тъй като това би довело до намаляване на тяхната доходност.
От гледна точка на клиентите двете области би трябвало да принадлежат към "центъра по компетентност", а именно търговско-сервизния център. Основният принцип, който е признат от Европейската комисия за автомобилния сектор, гласи: "Потребителят не купува само автомобил, но и свързания с него "мобилен пакет" 2. Включената в този пакет мобилност трябва да бъде постоянно на разположение и може да бъде поддържана само чрез едно качествено високостойностно сервизно предприятие. За поддържане на тази мобилност икономически като тим са подготвени единствено търговците с техните офиси и сервизите със своите специалисти. Клиентът желае и трябва да получи за периода на целия експлоатационен срок на своето превозно средство едно компетентно всеобхватно обслужване.
В заключение, новите правила бяха гласувани, за да засилят конкуренцията на пазара в сферата на продажбите, сервиза и резервните части. Те трябва да доведат до по-конкурентни цени на продукт, резервни части и услуги при гарантиране на високо ниво на качество и сигурност за потребителя.

Facebook коментари