fbpx Нови разпоредби за сечите в горите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нови разпоредби за сечите в горите

Нови разпоредби за сечите в горите

От днес влиза в сила нова наредба за сечите в горите, с която се уреждат условията и редът за тяхното провеждане. С нормативния акт се регламентират видовете сечи и методите за тяхното извършване. Също така са разписани правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, както и издаването на позволителни и необходимите съпровождащи документи. Акцент в новата наредба е и системата от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни местообитания, включени в европейската екологична мрежа Натура 2000.