fbpx Нужни са промени в бизнес средата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нужни са промени в бизнес средата

Нужни са промени в бизнес средата

В края на годината правим равносметка добрите и трудните моменти, които са бизнеса ни, правим планове за следващата, до колкото това е възможно в трудната и динамична икономическа ситуация. Българската търговско-промишлена палата проведе анкетно допитване сред повече от 3500 от своите членове и 104 браншови организации за текущото състояние на условията за бизнес. Ето и някои от основните заключение от отговорите.
Бизнесът оценява най-добре само три от посочените условия на бизнес средата - географското положение на страната (71% от бизнеса са дали максимални оценки); Размерът на данъчните ставки за корпоративното и персоналното подоходно облагане (61,9% от бизнеса са дали максимални оценки); Макроикономическата стабилност (36,1% от бизнеса са дали максимални оценки). Това са условията, при които високите оценки имат най-голям дял в отговорите на бизнеса.

Географското положение на България като естествено и независимо условие е събрало най-много високи оценки. Бизнесът в България възприема на добро ниво стабилността в икономиката на страната и размерът на данъците за корпоративно и подоходно облагане. Според експертите на БТПП, липсата на повече положителни оценки сред бизнеса за другите условия на средата е обезпокоителна и показателна за областите, в които следва да се търсят възможности и прилагат мерки за подобрение. Активна инвестиционна политика на фирмите зависи от външната среда и че ниските данъци и относително добрата оценка за стабилността в икономиката са необходими, но не достатъчни условия.

Бизнесът дава най-ниски оценки на работата на съдебната система (60,3% са дали възможно най-ниски оценки), съществуващите стимулите за бизнес (56,3% са дали възможно най-ниски оценки), контролните функции на държавните органи (50% са дали възможно най-ниски оценки). Конкретни измерения на проблемите в тези области са много, но подкрепа на негативното мнение на бизнеса са например: работодателите инвестират много често в образование на заетите лица, но не получават стимули за това; съдебната система е до голяма степен е тромава и неефективна, честите законодателни промени (без предварителна оценка на въздействие) създават пречки при изпълнение на планове и проекти и т.н.

Преобладаващата част от бизнеса оценява със средни оценки останалите изследвани условия, които влияят и формират бизнес среда, т.е. нивото им може да бъде определено като поносимо, но не достатъчно за благоприятна среда, необходима за стартиране на бизнес и насърчаване на инвестициите. По отношение на съдействието на различните институции, следва да се отбележи, че най-висока подкрепа получава БТПП (71.2% от бизнесът е дал максимални оценки). На другия полюс са областните и общинските центрове – 45,2% от представителите на бизнеса дават най-ниски оценки за съдействието и услугите, които им предоставят.

Като най-сериозни проблеми бизнесът определя бавното административно обслужване (81,5%). На второ място е липсата на квалифицирана работна сила, посочен от 64,2% фирмите; Корупцията и нелоялна конкуренция на фирми от сивия сектор се посочва от еднакъв процент от фирмите – 60,4%; 58,5% от фирмите отбелязват, че са срещали затрудненията в достъпа до финансови средства; 52,8% от бизнеса са срещали пречки при стартирането или изпълнението на дейности по проекти на ЕС; 50,9% съобщават понасянето на солидарна отговорност заради друго неизрядно юридическо лице като проблем, с който са се сблъсквали; Голям е броят и на фирмите (41,5%), които са посочили като проблем забавяне в плащанията от държавата, но тук трябва да се има предвид, че не всички фирми имат договорни отношения с държавните институции.
При оценка на влиянието на тези проблеми се оказа, че трите основни проблеми, които бизнесът счита, че имат най-силно негативно въздействие върху активността му са: корупцията, затруднения достъп до финансови средства, забавяне в плащанията от държавата по сключени договори.

Запитани за предложения, които биха могли за подобрят бизнес средата, представителите на бизнеса са посочили повишаване ефективността на държавната администрация; въвеждане на електронно правителство и електронни услуги; делегиране на правомощия към НПО и браншови организации; независима съдебна система; премахване на някои от лицензионните режими, които създават преференции за определени фирми; увеличаване контрола от държавата с цел премахване на нелоялната конкуренция от сивия сектор и др.
В областта на Европейски програми и проекти трябва да има облекчаване на административните процедури при кандидатстване и управление на проектите, прекратяване на забавянето в плащанията към бенефициентите, контрол по усвояване на средствата, предоставяни по проектите на ЕС.
В областта на МСП трябва да има инициативна политика за стимулиране на малкия и среден бизнес, преференциални условия по кредитите за МСП, улеснени процедури за уреждане на междуфирмените разплащания и задължения
За да се подобри бизнес среда и да се насърчи инвестиционната дейност е необходимо запазване нивото на данъчните ставки, запазване и подобряване на макроикономическата и фискална стабилност на държавата. Също така е необходима повишаване ефективността на администрацията, засилване на контрола на инспектиращи институции и борба с корупцията, улесняване достъпа до проекти на ЕС и повишаване усвояването на средствата.