fbpx Отвориха две процедури за ВЕИ за бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Отвориха две процедури за ВЕИ за бизнеса

На 30 януари стартира „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ с краен срок за подаване на проектни предложения 15 юни.

Експертите от консултантска компания „Еко Глоуб” ООД и нейният създател и управител адв. Биляна Тончева дават повече разяснения какви са условията и изискванията за подаване на проектни предложения по тази и други процедури. 

Кандидатите следва да бъдат регистрирани преди 31.12.2019 г. микро (под 10 човека) с минимум нетни приходи от продажби за 2022 г. 70 000 лв, малки (под 50 човека) с минимум нетни приходи от продажби за 2022 г. 150 000 лв, средни (под 250 човека) с минимум нетни приходи от продажби за 2022 г. 650 000 лв и големи (250 и повече човека) с минимум нетни приходи от продажби за 2022 г. 3 500 000 лв предприятия.

Кандидатът  трябва да е едноличен собственик или титуляр на право на строеж върху сградата, която ще санира. Сградата трябва да е вече въведена в експлоатация и да е в сферата на производството (без производство на енергия), на търговията (без попадащи в схема за търговия с емисии), на услугите или на туризма. За тази процедура е задължително енергийно обследване и 100 % от точките за класиране се взимат от това енергийно обследване като сгради под 1250 кв. м не могат да постигнат необходимите енергийни спестявания.  

Максималният размер на безвъзмездно финансиране за микро предприятие е до 100 000 лв, малко предприятие – до 300 000 лв, средно предприятие – до 500 000 лв и голямо предприятие – до 1 500 000 лв. Минималната стойност на поисканото финансиране (без съфинансирането) е за микро и малки 35 000 лв, за средни и големи предприятия 100 000 лв, а интензитетът зависи от съответния режим и район на изпълнение като минималният размер е 35 %, а максималният 65 %. Допустими са разходи и дейности за обследване за енергийна ефективност и сертифициране и изпълнение на посочените в енергийното обследване СМР и мерки за енергийна ефективност, вкл. мерки за ВЕИ за собствени нужди, инвестиционен проект и оценка на съответствие по ЗУТ, авторски надзор по ЗУТ, строителен надзор по ЗУТ, въвеждане на обекти в експлоатация и изготвяне на независима експертна оценка по изпълнение на СМР. Като резултат сградата трябва да постигне минимум 30 % годишно спестяване на енергия.

На 14 февруари отвори „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 ч. на 15.05.

Кандидатите следва да са регистрирани преди 31.12.2019 г. микро (под 10 човека), малки (под 50 човека), средни (под 250 човека) предприятия, а също и такива със средна пазарна капитализация (между 250 и 3000 човека), които за 2021 г. имат основна икономическа дейност в някой от следните сектори по КИД-2008 и ще изпълняват проекта също в нея: B „Добивна промишленост“, C „Преработваща промишленост“ (без 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, производството на билков чай от 10.83, 10.84, 10.91, 11.02, 11.03, а от 16.10 и 16.29 са допустими производството на паркетни дъски и на пелети от дървесни отпадъци), E „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, F „Строителство“, G „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, H „Транспорт, складиране и пощи“, I „Хотелиерство и ресторантьорство“, J „Създаване и разпространение на информация и творчески  продукти; далекосъобщения“, L „Операции с недвижими имоти“, M „Професионални дейности и научни изследвания“, N „Административни и спомагателни дейности“, P „Образование“, Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“, R „Култура, спорт и развлечения“ и S „Други дейности“.

Кандидатите трябва да имат минимум нетни приходи от продажби за 2021 г., както следва: Микропредприятие  80 000 лева, малко предприятие  200 000 лева, средно предприятие  800 000 лева и дружества със средна пазарна капитализация 3 000 000 лева. Максималният размер на безвъзмездно финансиране е за микропредприятия – не повече от 90 % от средногодишните нетни приходи от продажби за последните три финансови години, за малки предприятия – не повече от 60 %, за средни предприятия – не повече от 25 % и за предприятия със средна пазарна капитализация – не повече от 10 % като минималният размер на безвъзмездно финансиране е 75 000 лв на проект, а максималният е 1 000 000 лв на проект. Интензитетът на безвъзмездното финансиране зависи от категорията на предприятието и района на изпълнение като минималният размер е 35 %, а максималният 50 %.

Очакват се още процедури за бизнеса - „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”, „Разработване на иновации в предприятията“, „Внедряване на иновации в предприятията“ и др.

Консултантска компания „Еко Глоуб” ООД е създадена през  2012 г. с  цел консултиране, подготовка и управление на проекти, финансирани с европейски средства. "Еко Глоуб" ООД е единствената консултантска компания в България, която притежава собствени лицензи за енергийно обследване на сгради и промишлени системи. От самото си създаване до ден днешен дружеството се управлява от адв. Биляна Тончева.

За контакти - ТУК