fbpx Патент или полезен модел? Как да защитим изобретенията? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Патент или полезен модел? Как да защитим изобретенията?

В условията на бързоразвиващите се иновации и глобализацията на пазарите, все повече изобретатели и компании се изправят пред необходимостта да защитят резултатите на своята интелектуална дейност своевременно и при информиран избор.

В днешната статия ще разгледаме кога едно изобретение може да получи правна защита като патент и като полезен модел, кои са основните им особености и каква е разликата между тях. 
Правната регламентация на патентите и полезните модели се намира в Закона за патентите и регистрацията на полезни модели (ЗПРПМ). 

В Закона са предвидени някои изключения от възможността даден обект да бъде защитен като патент или полезен модел. Изключенията касаят :за открития, научни теории и математически методи, резултати от художествено творчество и други. Освен това не се регистрират като патенти или полезни модели обекти, чието търговско използване би нарушило обществения ред и добрите нрави (например методи за клониране на хора, методи за изменение на генетичната идентичност на човешки зародиш), сортове растения, породи животни и други.

Oсновни характеристики на патентите 

Едно изобретение е патентоспособно, когато отговаря на следните условия: новост, промишлена приложимост и наличие на изобретателска стъпка.

Новост! Изобретението се счита за ново, когато не е част от състоянието на техниката. Състоянието на техниката включва всичко, което е станало общодостъпно чрез писмено или устно описание, използване или разгласяване по друг начин, където и да е по света преди датата на подаване, съответно приоритетната дата, на заявката за патент. Състоянието на техниката включва и съдържанието на националните заявки за патент, европейските и международните заявки за патент, за които Република България е посочена страна, както и съдържанието на националните заявки за регистрация на полезни модели.

Изобретателска стъпка – счита се, че изобретението има изобретателска стъпка, когато не произтича по очевиден начин от състоянието на техниката за специалиста в областта към датата на подаване, съответно приоритетната дата. 

Промишлена приложимост

Промишлено приложими са изобретенията, чийто предмет може да бъде произвеждан или многократно използван, в който и да е отрасъл на промишлеността и селското стопанство. 

Срок на защита на патентите 

Патентът има срок на действие 20 години от подаване на заявката.

Основни характеристики на полезните модели

Критериите за регистрация за полезните модели са същите като при патентите: новост, промишлена приложимост и наличие на изобретателска стъпка, но при процедурата за регистрация на полезен модел са налице и определени разлики, посочени по-долу.
Новост –  и полезният модел, както патента, се счита за нов, ако не е част от състоянието на техниката. Казаното за обхвата на състоянието на техниката важи и при полезните модели с тази разлика, че състоянието на техниката включва всичко, което е станало общодостъпно преди датата на подаване на заявката за полезен модел чрез използване в Република България (не навсякъде по света), както и чрез писмено или устно описание или друг начин, където и да е по света.
Изобретателска стъпка – съществена разлика с патентоспособните изобретения е, че полезният модел има изобретателска стъпка, ако лице с обичайни знания и умения в областта не може лесно да го осъществи въз основа на състоянието на техниката.
Промишлена приложимост – критерият е същият, както при полезните модели. 

Срок на защита на полезните модели 

Срокът на действие на регистрацията на полезния модел е 4 години от датата на подаване на заявката, като може да бъде продължен за два последователни периода от по три години. Общият срок на закрила на полезен модел не може да надхвърля 10 години от датата на подаване на заявката.

От гореизложеното е видно, че условията, на които трябва да отговарят патентите и полезните модели формално са едни и същи. И патентоспособните изобретения и полезните модели трябва да бъдат нови, да имат изобретателска стъпка и да са промишлено приложими. Разликата между тях се състои в критериите за всяко едно от тези условия. Критериите за полезните модели са по-занижени, което прави процесът на регистрация на полезен модел по-бърз и по-лесен в сравнение с регистрацията на патент.

Какви права дава регистрацията на патент или полезен модел?

Притежателят на патент или полезен модел има изключителното право върху изобретението, което включва правото на използване (производство, предлагане за продажба, търговия), правото на разпореждане и забрана за трети лица да го използват без негово съгласие. Важно е да се знае, че има някои изключения от действието на патента, например патентованото изобретение може да се използва за нетърговски цели с оглед на лични потребности, ако не нанася значителни материални щети на патентопритежателя или за експериментални или научноизследователски цели, свързани с предмета на патентованото изобретение и други.

Друга съществена особеност е, че регистрацията на патент или полезен модел защитава самото изобретение като такова в неговата техническа същност. 

С цел максимална защита на интелектуалната собственост на  вашата компания или дейността ви като изобретател можете да направите комбинация от способи: бихте могли да защитите логото на компанията си чрез регистриране на търговска марка, външния вид на даден продукт-  като  регистрирате  промишлен дизайн, а самото изобретение – да защитите като патент или полезен модел. Така например австрийската компания EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H. притежава европейската марка Intarema, регистрирана за конкретен вид стоки, сред които машини за рециклиране на обработка на пластмаси и за третиране на отпадъци, по-специално пластмасови отпадъци, биомаси или битови отпадъци. Същата компания има регистрирани няколко европейски патента върху изобретения, които използват разработената от тях иновативна технология за рециклиране на пластмаса. 

Заявките за регистрация на патенти и полезни модели се подават в Патентното ведомство. 

При преценка кое средство за защита да изберете и съответно коя заявка да подадете, е добре да се вземе предвид степента на технологичен напредък на изобретеното. За тази цел препоръчваме да се направи предварително проучване за новост и изобретателска стъпка в Патентното ведомство, което да направите с добър адвокат по защита на интелектуална собственост Други фактори, които са от значение, са бързината на процедурата, размерът на таксите за регистрация (те са по-ниски при полезните модели) и възможността за териториален обхват на защита. Можете да подадете заявка за регистрация на полезен модел за същото изобретение, за което преди това сте подали заявка за патент, като се позовете на датата на подаване и на претендирания приоритет на заявката за патент. Това означава, че ако впоследствие бъде регистриран полезният модел, той ще се ползва със защита не от датата, на която е подадена заявката за полезен модел, а от по-ранната дата - на подаване на заявката за регистрация на патент. Съветваме Ви да се консултирате с опитен юрист в областта на правото на интелектуална собственост.
 

АДД „Мургова и партньори“ разполага с екип от изключително подготвени и опитни юристи в областта на правото на интелектуална собственост. Практиката ни е насочена, както към предоставяне на съдействие на клиентите ни при осъществяване на процедури по регистрация, процесуално представителство по дела, както и към предоставяне на юридически услуги и консултации по всички въпроси, относими към посочената материя. Материалът има информативен характер и не следва да бъде тълкуван като правен съвет. При всеки отделен казус са от значение конкретните факти и обстоятелства, които са и могат да бъдат разнообразни. При нужда от съдействие, може да се свържете с нас чрез www.murgova.com