fbpx Почти всички компании у нас планират надграждащи обучения през 2024 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Почти всички компании у нас планират надграждащи обучения през 2024 г.

40,4% от компаниите у нас инвестират в специализирани обучения, насочени към развитие на ключови за сферата умения. Те са най-често продуктови, технически, софтуерни, технологични, за оптимизиране на процеси и специализирани въвеждащи програми. Данните са от консултантската компания за корпоративни обучения – IBTrainings, в периода декември 2023 г. - януари 2024 г. Техният дял нараства двойно, спрямо предходната 2023 г.

На второ място са мениджърските обучения (31,9%), а на трето – търговските (12,8%). Въпреки че трейнингите за лидери на екипи на средно стратегическо ниво бележат лек спад (около 1%) спрямо предходната година, резултатите показват, че те остават с висок приоритет за различни браншове. 2,5% от компаниите избират комбинация от трите типа обучения, като част от своята стратегия за развитие на служителите.

Търговските обучения са спаднали с близо 13%. През 2024 г. обученията няма да са насочени към изграждане на фундаментални компетенции, а към специализирани умения, на все по-конкретни теми.

Регулярното провеждане на последователни външни обучения е факт при 47,9% от анкетираните бизнеси. Малко по-висок (52,1%) е делът на компаниите, които приоритизират осъществяването на такива през 2023 г. спрямо предходната 2022 г. Този иновативен подход намира израз в по-интерактивни и нестандартни обучителни формати.

Проучването отчита положителна промяна в нагласата и мотивацията на служителите при близо 73% от анкетираните компании (спрямо 65% за 2022 г.). Най-често, след приключване на външни трейнинги сред екипите се наблюдават повишена мотивация и усещане за принадлежност, усъвършенстване на компетенциите, ангажираност и проактивно отношение към задачите, даване на обратна връзка, увереност и самостоятелност, по-добро планиране на времето. Ключов фактор за по-висока лоялност е насрещната оценка на инвестицията от страна на работодателя – в развитие на умения, здраве и безопасност на служителите на работното място. В резултат, 66,7% от компаниите отчитат подобрение в своето бизнес представяне.

На база позитивните резултати от външни трейнинги, нараства делът на бизнесите, които и през 2024 г. ще планират надграждащи обучения за своите екипи (91,7%). Ръстът е близо 5% за изследвания период (2023 г. спрямо 2022 г.). Сред най-често посочваните типове планирани трейнинги са тези, фокусирани върху дигитализация, управление на промяната/ времето, продажби, презентационни умения, работа в екип, лидерски, търговски и технически обучения.