fbpx Потреблението на енергия не трябва да се намалява, трябва да се използва разумно | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Потреблението на енергия не трябва да се намалява, трябва да се използва разумно

Потреблението на енергия не трябва да се намалява, трябва да се използва разумно

Газовата криза не е конкретния повод, но е добър пример за изключителната актуалност на темата за използването на наличната енергия. Алтернативните източници и ВЕИ са не само бъдещето - те са днешният път към него. Какви са ползите и приложими ли са на те на територията на страната ни, пред какви трудности сме изправени, за да внедрим в производството си алтернативни източници и какви промени са нужни в законодателството - за всичко това разговаряме с Велизар Киряков, председател на Асоциация на производителите на екологична енергия (АПЕЕ).

Асоциацията на производителите на екологична енергия (АПЕЕ) е учредена през 2004 г. от 16 фирми, желаещи да развива т възобновяемата енергия в България. Основната цел на Сдружението е да подпомага и защитава частната инициатива в областта на производството и разпространението на екологична енергия от възобновяеми енергийни източници като представлява техните икономически и браншови интереси пред държавните органи и други организации. В момента членуват 44 фирми.

 

Г-н Киряков, какво представляват ВЕИ като източник на енергия, какви са предимствата им и какви са недостатъците им спрямо другите енергийни източници?
- Основното предимство на ВЕИ е тяхната неизчерпаемост и екологична чистота. Използването им, не променя енергийния баланс на планетата. Тези качества послужиха за бурното развитие на ВЕИ зад граница и доста оптимистичните прогнози за тяхното развитие в бъдеще. Що се отнася до недостатъците им, те са предимно от липса на инвестиции, необходими за научни изследвания (как да се извлича водородът от водата с низки инвестиции, например), за получаване на енергия от слънцето се изискват повече предварителни разходи, а за енергията на вятъра, противниците казват, че електричеството трябва да е в постоянно напрежение и честота, което поради прекъсващите си пориви, вятърът не може да осигури. Това не е така, но споровете по този въпрос могат да продължат до безкрайност.

Кои от тях са приложими в България към този момент и какво е необходимо, за да бъдат приложими в бъдеще?
- Тук бих желал да отбележа един принципиално важен момент. До неотдавна, в развитието на енергетиката се проследяваше ясна закономерност: развитие получаваха онези нейни тенденции, които обезпечаваха бърз и пряк икономически ефект - газ и нефт. България е доста перспективна от гледна точка на ВЕИ. На наша територия, могат да се прилагат всички, тъй като страната ни има благодатно географско положение. Има възможности за производство на слънчева, вятърна, геотермална енергия, енергия на морските вълни, биомаса, и.т.н. В момента е необходимо да се създаде работна група за изработването на препоръки за развиването на пазара. Почти във всички страни се формират и реализират програми за развитието на алтернативни източници. Това се гради върху сериозна законодателна база. В нашата страна, нещата стоят малко по-различно. За да бъдат приложими, каквито и да било ВЕИ в България, трябва да има законосъобразни с международните стандарти, прозрачни и ясни. Не само да задължават, но и да спомагат и стимулират работата в този перспективен отрасъл.

Какво е необходимо за внедряване на ВЕИ в производствени процеси или сгради от гледна точка на разрешителни и други документи? Кои ведомства ги издават и имат ли срок, след който трябва да бъдат подновявани?
- Разрешителните документи са много. Някои от тях са: разрешително за изготвяне на подробен устройствен план (ПУП), становище - преценка от необходимостта на ОВОС, отчитайки важността на влиянието на ветрогенераторите върху ОС, смяна на предназначението на земята, разрешение за строеж от общините, договори за присъединяване към електропреносната и електроразпределителната мрежа и т.н. Основното ведомство, което регулира въпросите за разрешителни и лицензи за ВЕИ е Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, както и Министерството на икономиката и енергетиката, ангажирано с контролиране на развитието на ВЕИ по отношение на държавната политика.

Какво гласи нормативната уредба на страната с оглед ВЕИ? Доколко улеснява внедряването им и какви проблеми стоят пред закона, за да осигури лесното му и безпроблемно функциониране? Адекватен ли е закона на нуждите на потребителите и производителите на енергия?
- Законът е по-скоро адекватен, но има необходимост от доработване: енергийните и електроразпределителните дружества да спазват задълженията си в определения от закона срок. Така наречената Наредба номер 6 от 2004г., която регламентира присъединяването към електроразпределителните и електропреносните дружества, е пример за това, как се усложнява дейността на компаниите в енергийния сектор на ВЕИ в България.

Към настоящия момент каква е възвръщаемостта на вложенията във ВЕИ? Как се привличат инвестиции? Имате ли данни за ползите от внедряване на ВЕИ?
- Да се говори за възвръщаемост на инвестиции е доста относително, тъй като това зависи от конкретния сектор във ВЕИ, първоначалните инвестиции, или тези за техника. Така че да се коментира наизуст тук не е допустимо. Ползите от внедряване на ВЕИ са очевидни и неведнъж повтаряни: опазване на ОС, създаване на нови работни места, гарантиране на енергийна независимост и много други.

Какво се прави, за да се промени мисленето на потребителите и намали потреблението на енергия? Какви инициативи поемате, за да се развива потребителското мислене?
- Потреблението на енергия не трябва да се намалява, а трябва да се учим да го използваме разумно. Ние постоянно осъществяваме мероприятия, като едно от най-важните е организирането на Деня на Вятъра в България. Чрез това събитие се опитваме да информираме хората и да им обясним, колко е важно да мислят за бъдещето на децата си, да им оставят една възможна за живот планета, за опасността от екологични катастрофи, които са по-страшни и от финансовата криза, за нуждата на България от енергийна безопасност и защита на интересите си в енергийния сектор, възможно само чрез експлоатирането и разумното използване на енергия от ВЕИ. Затова искам да поканя и Вас и всички онези които мислят за утрешния ден на 15 юни на Деня на Вятъра организиран във Варна.

За контакти:
Асоциация на производителите на екологична енергия
(АПЕЕ) - Варна
бул. Вл. Варненчик 310
тел./факс: 052 750 550
e-mail:info@apeebg.org
www.apeebg.org

Facebook коментари