fbpx Повече приходи от мита | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече приходи от мита

Приходите от косвени данъци са в размер на 10 599,6 млн. лв., което е 88,9% от плана за годината. Приходите от ДДС за периода са 6 746,2 млн. лв. или 88,1% от годишните разчети. Трябва да се има предвид по-високия размер на възстановения към фирмите данъчен кредит през периода юли-ноември 2013 г., в изпълнение на мерките за стимулиране на икономическия растеж и намаляване на задълженията на държавата към бизнеса.

Приходите от акцизи към 30.11.2013 г. са в размер на 3 696,8 млн. лв., или 89,8% от разчета за годината, а постъпленията от мита са 135,8 млн. лв., или 113,2% спрямо планираните за 2013 година. От данък върху застрахователните премии са постъпили 20,8 млн. лв., което представлява 74,1% от предвидените за годината. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 753,0 млн. лв., което представлява 93,0% от годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 30.11.2013 г. са 5 501,6 млн. лв., или 90,6% от разчетените за годината.