fbpx Повечето компании разчитат на собствени разработки | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повечето компании разчитат на собствени разработки

По данни от анкетно допитване проведено от БТПП за ролята на иновациите в бизнеса и сътрудничеството с университетите, предприемачите през 2015 г. все повече разчитат на собствените си възможности – 64,7% разчитат на собствени разработки, при  23% през 2013 г. .

Според членовете на БТПП основните причини за неосъществяването на иновации са несигурността в икономически план и липсата на финансиране, тежестта на административните процедури при ОП Конкурентоспособност, която финансира иновативни проекти, както и липсата на квалифицирани кадри. Спрямо 2013 г. не се наблюдава промяна на ситуацията, освен, че се появява с еднаква тежест липсата на квалифицирани кадри, които да създават или да внедряват иновативни решения.

През 2015г. предпочитаните източници за добиване на иновативни решения са предимно партньори-фирми от чужбина (за 30 % от анкетираните), партньори- фирми от България – 25 %, и закупуване на лицензия за утвърден продукт 15%. Показателен е фактът, че намалява броя на фирмите, които разчитат на партньорство с научни институти и университети от България (при 37 % през 2013г., сега са 10 % с български научни институти и 0.00 % с университети)

Сътрудничеството с научни институти и ВУЗ намалява значително – то се свежда до наемане на стажанти и обучения - за 44.44% от анкетираните (при 67 % през 2012г.) и за консултантски услуги при внедряване - при 22.22% от анкетираните.

Предприемачите през 2015 г. все повече разчитат на собствените си възможности – собствените разработки са при 64,7 % от анкетираните, при 23% през 2013 г.

Резултатите от проучването показват, че недостатъчната информираност на бизнеса за научните разработки, както и слабата активност на университетите са двете основни бариери пред сътрудничество бизнес-наука. Слабата активност на университетите/научните институти за оповестяване на разработките им се отбелязва при 70% от анкетираните.

Като извод от анкетното проучване може да се отбележи, че връзката между бизнеса и научните среди е нарушена и процесът се влошава с годините.

На въпрос дали имат намерения през следващите 3-5 години за сътрудничество с университети/научни институти в следните насоки, отговорите са:

- за наемане на стажанти и обучения 44.44%

- за проучване на информация за иновации 16.67%

- за консултантски услуги при внедряване 22.22%

- за възлагане на поръчка за разработване на нов продукт 16.67%