fbpx Предимството на външния управленски консултант | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Предимството на външния управленски консултант

Според Марвин Боуер от McKinsey&Company има шест формулирани причини, защо наемането на външни консултанти е за предпочитане в повечето ситуации, дори пред вътрешните такива. Той смята, че външните консултанти осигуряват компетентност, неприсъща отвътре:

1. Имат разнообразен опит извън клиента;
2. Имат време да изучат проблемите;
3. Ирофесионалисти са;
4. Характеризират се с финансова и личностна независимост и имат способността да породят действие, основано на техните препоръки;
5. Широки познания по много въпроси;

Управленското консултиране става все по-значимо за малките и средни компании, поради нарастващата бързина на настъпващите изменения в среда, която функционират компаниите. Значението и необходимостта от външна помощ и подкрепа за управляващите в този вид организации непрекъснато расте. Те се нуждаят от съвети, обучения и професионални напътствия в различни сфери на бизнеса - управление, финанси, човешки ресурси, информационни технологии и т.н.

Управленското консултиране води и до подобряване функционирането на организацията и постигането на по-добри резултати посредством промяна и реорганизация в елементите на вътрешната среда - цели, задачи, хора, организационна структура, технология. Много МСП имат проблеми, свързани с липсата или неправилната организационна структура, управлението на процесите, правилно дефиниране на целите, мотивация на персонала и др. Подобен род проблеми, макар и не достатъчно сериозни за да попречат на компанията да функционира, намаляват нейната конкурентоспособност, тъй като пречат по най-ефективен начин да бъдат изразходвани ресурсите и постигането на по-висока производителност. Редица случаи от практиката показват, че намесата на независим управленски консултант в компанията, дава възможност въз основа на провеждани изследвания и анализи да бъдат набелязани именно подобни проблемни области и да се разработят предложения за нужните промени за тяхното преодоляване. Намесата на управленския консултант в редица случаи действа стимулиращо и по отношение на иновациите, въвеждането на новостите в компанията, които до този период по една или друга причина са били или отхвърляни, или дори неизвестни в компанията.

Управленският консултант може да бъде разглеждан като катализатор на промяната

Като независим външен човек той може лесно да види проблемите, с които работещите в организацията са свикнали и не забелязват поради навика или поради липсата на правилната квалификация. Разполагащ с опит и наблюдения, както върху индустрията, така и от други организации, консултантът би могъл да даде безпристрастния поглед и нови идеи, както и да стимулира творчеството и стремежът към постигането на по-високи или по-реалистични цели, когато целеполагането не се е извършвало правилно до момента и това е спирало постигането на реални резултати. Мотивацията на персонала е също ключова за успеха на компанията, като отново чрез анализи консултантът би могъл да разработи предложения за подобряване на климата и повишаване на мотивацията, както на база добрите практики, така и на база безпристрастна оценка на ситуацията във фирмата.

Друга основна характеристика на управленското консултиране е образователният елемент, който е заложен в него. Този момент е от изключителна важност за МСП, тъй като те самите в общия случай страдат от липса на квалифицирани ресурси, защото рядко могат да си позволят да наемат на щат най-добрите специалисти в дадена област. Консултантските услуги се явяват именно решението на този проблем за малките и средни предприятия. Освен получаването на квалифициран съвет в съответната област по проблемния проект, управленското консултиране дава възможност на сътрудниците в МСП да повишат своя опит, знания и умения, както посредством работата си с консултанта и обмяна на опит, така и чрез специализирани обучения, когато това е заложено като част от договора или прилагания метод на консултиране.

Посочените характеристики на управленското консултиране ясно показват защо то е изключително полезно за МСП, въпреки и доста по-рядко използвано от тях в сравнение с големите организации. То дава решение на редица проблеми, свързани с единствената контролируема за фирмата част от фактори, влияещи върху конкурентоспособността - вътрешната среда на организацията, тъй като другата част от неконтролируеми фактори на външната среда, влияещи върху конкурентоспособността на БО, могат единствено да бъдат изучавани и използвани или неутрализирани посредством вътрешната среда.