Представят фалшиви данъчни удостоверения

След проверка на столични инспектори на НАП са установили, че се представят фалшиви данъчни удостоверения за липса на задължения пред различни ведомства. За да теглят кредити от банки, да получат разрешения за определена дейност, да участват в обществени поръчки, фирми и физически лица си служат с недействителни данъчни удостоверения. За повечето от засечените фалшиви удостоверения не са постъпвали искания от лицата за издаването им, каквото е законовото изискване. В други случаи искания са подадени, но издадените удостоверения впоследствие са фалшифицирани и лицата се оказват без задължения. Върху някои от недействителните документи са поставени дори подправени подписи на служители, работещи в дирекцията.

У нас удостоверения за платени данъци и осигуровки се изискват при над 50 различни повода. За да се издаде такова удостоверение, се подава искане в офиса по постоянно местоживеене за физическите лица и ЕТ и по регистрация за всички останали. Удостоверението се издава в седемдневен срок от постъпване на искането след обстойна проверка за наличие или липса на задължения. Освен за неплатени данъци и осигуровки, служителите на НАП следят и за просрочени глоби, наложени от различни институции - КАТ, ДАИ, ИА "Главна инспекция по труда", съдилищата и други. Събирането на неданъчните публични задължения е ангажимент на НАП от началото на миналата година след вливането на АДВ в приходната агенция.  

Моля коментирайте