fbpx Превозените товари се увеличават | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Превозените товари се увеличават

Превозените товари от сухопътния и водния транспорт се увеличават с 3.7% през четвъртото тримесечие на 2012 г. в сравнение с предходното. В това време извършената работа намалява с 4.4 % по предварителни данни на НСИ. Спрямо третото тримесечие на 2012 г. превозените пътници от сухопътния, водния и градския електротранспорт се увеличават с 3.6%, а извършената работа - с 3.9 %.

През четвъртото тримесечие на 2012 г. превозените товари от сухопътния транспорт нарастват с 3 431.4 хил. т, или с 13.3%, спрямо съответното тримесечие на 2011 година. Увеличение се наблюдава както при вътрешните (със 17.4%), така и при международните превози (с 3.3%). Намаление на превозените товари е регистрирано при железопътния и газопроводния транспорт съответно с 10.5 и 12.8 на сто.

Извършената работа също бележи ръст (9.7%) и достига 7 418.3 млн. ткм, като увеличението при международните превози е 12.9%, а при вътрешните - 2.1 на сто.

Същевременно извършената работа е с 2.3% по-малко в сравнение с четвъртото тримесечие на 2011 г. и достига 3 121.1 млн. пкм. Регистрираното намаление е резултат главно от спада с 3.2% при вътрешните превози, докато при международните превози извършената работа е с 3.0% повече.

Превозените товари от водния транспорт през четвъртото тримесечие на 2012 г. са с 1.7% по-малко спрямо съответното тримесечие на 2011 г., което основно се дължи на по-малкото количество товари, превозени от морския транспорт. Извършената работа, измерена в тонкилометри, също отбелязва спад от 42.8% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2011 година. Както при превозените товари, така и при извършената работа намалението се дължи основно на по-малкия обем извършена работа от морския транспорт (48.4%). През четвъртото тримесечие на 2012 г. превозените пътници от водния транспорт са с 11.1% повече в сравнение с четвъртото тримесечие на предходната година. Същевременно обаче извършената работа намалява с 22.4%, което основно се дължи на морския транспорт.

Броят на превозените пътници от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) през четвъртото тримесечие на 2012 г. е 79 714.0 хил., или с 8.7% повече от съответното тримесечие на предходната година. Увеличението се дължи основно на по-големия брой превозени пътници от метрополитена (43.5%), докато при тролейбусния транспорт е регистрирано намаление от 1.7 на сто. Извършената работа също отбелязва ръст от 77.0% спрямо съответното тримесечие на 2011 г., като достига 587.2 млн. пкм, и е резултат от по-голямото средно превозно разстояние (с 9 км), на което са били превозени пътниците от метрополитена.