fbpx Промени в продажбите по тържища и пазари | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Промени в продажбите по тържища и пазари

Промени в продажбите по тържища и пазари

Търговията на едро с храни и цветя ще става само на стокови тържища и пазари на производителите с новия закон за стоковите борси и тържищата. Само магазини или вериги от магазини на самообслужване за продажба на едро и дребно на храни и нехранителни стоки, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице ще могат са функционират извън посочените места. Сделките между производител и преработвателно предприятие или вносител и преработвателно предприятие също са извън обхвата на този закон. Измененията в закона да ограничат нерегламентираните места за търговия на едро с храни и цветя.

Променя се и определенията за стоково тържище и пазар на производителите -  стоковото тържище е място за търговия на едро с налични храни и цветя, а пазарът на производителите включва и инфраструктурата към мястото за търговия. На пазара на производителите, стоката може да се манипулира, окачествява, етикетира за по-нататъшна продажба на вътрешния пазар или за износ. Законът осигурява възможност на земеделските производители да продават своята продукция на организатора на специализирания пазар по цени, определени от тях. Това е мярка, която трябва да стимулира реализация на повече българска земеделска продукция. Законът предвижда също вписаните обстоятелства и актове в Търговския регистър, които са нужни за регистрирането на стоково тържище или пазар на производителите, или за издаване на лиценз за клирингова къща, да се изискват служебно от комисията. Това изменение ще съдейства за изпълнение на правителствения план за намаляване на административната тежест с 20% до края на 2012 г.

Ппреходният период ще е шест месеца след влизането в сила на закона за регистрация на търговците, които досега не са изпълнявали изискванията за стоково тържище или пазар на производителите. По данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата 81% от лицата, чиято дейност ще бъде повлияна от промените (над 1050 регистрирани по Закона за храните), вече работят на територията на стоковите тържища и пазарите на производителите.