Публично-частно партньорство

Публично-частно партньорство

Конкурентноспособността на българската икономика в бъдеще ще зависи от това доколко ще е благоприятна бизнес средата у нас. Според експерти от Центъра за икономическо развитие тя ще се определя от параметри като фискална и институционална среда, достъп до финансиране, инвестиции, инфраструктура, развитие на малките и средните предприятия и пр. С наближаване на датата на присъединяване на България към ЕС, все повече управляващите в страната, от една страна, и компаниите, от друга, осъзнават значението на взаимното сътрудничество в постигането на целта - конкурентна икономика в рамките на Обединена Европа.
Световната практика показва, че въвеждането на принципите на публично-частното партньорство в различни отрасли води до по-добро обслужване и качество на предоставяните услуги

А следователно и до ефективност
Това сътрудничество между бизнеса и публичните власти все повече се насърчава в общественото пространство (проекта за магистрала "Тракия", строежа на АЕЦ "Белене" и др.) и заради възможността за усвояване на средства от еврофондовете преди и след присъединяването на България към ЕС. А за да се получи финансиране, качеството на предложените проекти също трябва да бъде на ниво.

Публично-частното партньорство (ПЧП) е партньорство между публичния и частния сектори. Целта му е да изпълнява проект или да предоставя услуга, които традиционно се предлагат от публичния сектор.

Както компаниите, така и властите имат своите предимства при изпълнение на определени дейности. Ако и двете страни използват целия си потенциал, обслужването на публичния сектор може да се извършва по най-изгодния икономически начин. В това число и да се постигне най-доброто по предоставяне на услуги и инфраструктурни проекти.

Световната практика
Една от страните с дългогодишен опит в прилагането на публично-частно партньорство е Великобритания. В Обединеното Кралство взаимодействието между двата сектора се практикува вече 10 години, а регистрираните партньорства са над 400. Над 200 от тях предоставят добро обслужване и качество, като 88% от проектите за частни финансирани инициативи са изпълнени, без да са надвишени разходите.
Публично-частното партньорство е много популярна форма на сътрудничество между двата сектора и в Ирландия, Холандия, Германия, Португалия, Испания и Франция.
Такъв модел между бизнеса и държавата или общините се развива успешно и извън Европа. ПЧБ се прилага в САЩ, Канада, Япония, Австралия, Чили и Южна Африка.
Необходимост от ПЧП
Партньорството между бизнеса и държавата е нова възможност за фирмите да участват в области, където правителствените организации желаят:

 • да въведат отговорност за изпълнението;
 • да превърнат публичните услуги в търговска дейност;
 • не могат да постигнат поставените цели;
 • искат да разпределят рисковете при изпълнение на проектите;
 • подложени са на силно политическо влияние.


При ПЧП бизнесът инвестира, а също така има и разходи, които са по-високи. Използването на този модел дава възможност договорите да бъдат по-подробни, като целта е да се включат всички възможни рискове. Затова са необходими разходи и преговори.
Важно е да се знае, че ПЧП представляват добро, а не универсално решение.
'

Възможни публично-частни партньорства:

 • Пътища и мостове.
 • Летища и пристанища.
 • Междуградски жп транспорт, градски трафик и паркинги.
 • Вода и отпадни води, електроснабдяване и газификация.
 • Съдилища, затвори, болници, училища, спортни центрове.
 • Недвижимо имущество от публичния сектор.
 • Социални жилища.
 • Предоставяне на услуги.

Области на приложение

Публично-частното партньорство може да се прилага при осъществяване на политиката за повишаване на конкурентноспособността на националната икономика и отделните стопански обекти. То е възможно и при:

 • Лицензиране на туристически дейности, категоризиране на туристическите обекти, контрол на качеството на продукта, както и при национална туристическа реклама.
 • Упражняване правата на собственост на държавата в търговски дружества с държавно имущество;
 • Дейността по управление на недвижимите имоти, предоставени за управление от МИ.
 • Провеждане на държавната политика в областта на ефективното използване на рудни и нерудни ресурси, дейност по даване на разрешения за търсене или проучване и по предоставяне на концесии за подземни природни богатства и други сфери на дейност.
 • Участие в организирането на панаири, туристически борси, информационно, консултантско обслужване и обучение.

Законът
Все още предстои пълно разработване на законовата рамка, която да постановява и регулира ПЧП. Тя трябва да определя отговорностите на правителството, регионите и общините. Необходими са и промени в законодателството и по конкретно в Търговския закон, Закона за държавните поръчки, Закона за концесиите, Закона за обявяването в несъстоятелност.
Едно от важните условия за контрол на ПЧП е изготвяне на правилник за бюджета на партньорството.


Ползите
Публично-частното партньорство позволява рискът да бъде разпределен по-добре, да има по-добра мотивация за максимални резултати, както за бизнеса, така и за публичния сектор.
Финансиране на проекти
В перспектива публично-частното партньорство е въ
зможно като сътрудничество на регионални центрове за инвестиционна бизнес подкрепа, общини, частни компании, университети и др.

Проектите, които се финансират за ПЧП са:
- инкубатори;
- научни и технически паркове;
- групов подход;
- подготовка на неизползвани земни площи и възстановяване на вече използвани градски площи;
- изграждане на промишлени цехове за отдаване под наем, съоръжения за търговско и административно обслужване;
- технологични центрове, проучвания и развойна
дейност;
- помещения за обучение.
Ако механизмите на публично-частното партньорство са ви заинтригували, желаете да научите какви са възможностите за финансиране на проекти с участие на бизнеса и властите у нас, свържете се с консултантите на Буллброкерс!

 

Facebook коментари