fbpx Рекламата в интернет | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Рекламата в интернет

Интернет е един от най-младите маркетингови канали в България, а историята на рекламата в Мрежата е сравнително кратка. Преди около 5-6 години се появиха първите интернет медии, които успяха да привлекат достатъчно аудитория, за да се превърнат в реклам-ни носители. По това време в Dir.bg реализирахме първата професионално планирана интернет кампания.
За това време еволюцията на интернет рекламата премина през няколко
стадия.

Иван Иванов е един от първите български специалисти, които се занимават с реклама в интернет. Той работи професионално в тази сфера от 1996 г. Участвал е пряко и като консултант в планирането, подготовката и провеждането на повече от 800 интернет кампании. Иван Иванов е съосновател и един от създателите на най-големия български интернет портал Dir.bg.
От 2002 г. е управител на първата в България интернет рекламна агенция "Сайбърмарк".

e-mail: i.ivanov@cybermark.bg

В началото двама-трима човека се опит-вахме да популяризираме новата медия и възможностите и. Най-често срещахме неразбиране и дори понякога насмешка. След време дойдоха първите опити с малки бюджети и едва в пос-ледните години планирахме и станахме свидетели на първите значими интернет кампании.
В момента положението е различно. От една страна, повече големи, средни и малки фирми са запознати с медийните възможности на интернет и инвес тират все повече средства в този тип реклама. От друга страна, се увеличава броят на тези, които опитват за първи път.
Положителните промени в отношението към рекламата в интернет се дължат на няколко неща:
Увеличил се е броят на българските интернет страници с качествено съдържание. Освен големите портали съществуват и тематични сайтове, сайтове за забавления и др. Едните съсредоточават голяма и разностранна аудитория, а другите - тясно профилирана.
Броят на интернет потребителите нараства. Според последните данни 16-18% от българите над 18 години ползват Мрежата.
Увеличава се броят на хората, за които интернет е предпочитаното мяс-то за намиране на информация.

Какво представлява web рекламата?

Тя е съчетание от два компонента - съдържание и рекламни форми. Двата компонента се допълват взаимно и трудно работят поотделно. Една фирма може да има изключително пълни страници с чудесно обяснение на продуктите и услугите си, но въпреки това да не постигне желаните цели, защото няма кой да ги прочете. Количест-вото на интернет страниците расте непрекъснато и е твърде смело да се разчита на случайно попадналите посетители на сайта.
Целта на рекламните форми е да насочат поток от интернет потребители към страницата с описания, а целта на съдържанието е да поеме аудиторията, идваща от рекламните форми и да представи продукта или услугата по такъв начин, че да помогне за вземането
на решение.

Рекламни форми

Най-популярният начин за web реклама в България е използването на рекламни карета - банери (малките картинки, които виждате в любимите си сайтове), които при кликване отвеждат потребителя в интернет страница с описание на продукта или услугата.
Освен рекламните банери често се използват текстови реклами, прессъобщения, спонсорство на интернет сайтове или части от тях и др.
Рекламните карета (банери) имат малък размер, който позволява съвсем кратки текстове и/или миниатюрни изображения. За да постигнат основната си цел - насочване на аудитория към страниците с информация, те трябва да бъдат атрактивни, интригуващи, загадъчни и не на последно място верни. Подвеждащите реклами разочароват аудиторията и отслабват доверието в марката.

Интернет е единствената медия, която позволява промени в хода на рекламната кампания

При резултати по-ниски от очакваните, рекламите могат да бъдат сменени незабавно. Можем дори да публикуваме две, три и повече реклами, да изберем най-ефективната и да я оставим до края на кампанията.
Съществува известна измеримост, при това в непрекъснат режим. Интернет е единствената медия, в която online може да бъде отчитан броят на показванията на рекламата и броят на кликванията с мишката върху рекламните форми.
Използват се методи за ограничаване на количеството показвания на рекламните форми до определен брой за ден. По този начин равномерно се разпределя реклам-ното присъствие в периода на рекламната кампания.
Съществуват и методи за сегментиране на аудитория по определени показатели - местоживеене, възраст, пол и др.

Какво може да се рекламира в интернет

Интернет аудиторията е твърде разнородна и на практика
позволява да се рекламира почти всичко, стига при планирането на кампанията да бъдат подбрани точните места.
И тук, както при повечето медии, липсват точни данни за
аудиторията. С този проблем се справяме, разчитайки на годините опит, доброто познаване на психологията на потребителите на интернет и големия брой проведени кампании.
Рекламата в интернет е изключително подходяща за услуги и продукти, при които процесът на взимане на решение
от потребителя изисква сравняване и допълнителна
информация.
Тя е незаменима част от цялостната рекламна комуникация, допълва телевизионната, външната, печатната реклами, както и всички други форми на реклама.


Съдържание

Съдържанието на страницата, в която попада аудиторията след кликване върху рекламните форми, е от ключово значение за запознаване с рекламирания продукт или услуга и оказва въздействие при взимането на решение.
Зад една сравнително малка рекламна форма, каквато е банерът, може да стои огромен масив от информация за продукта или услугата. Не съществува друга медия, подобна на интернет, която да предоставя неограничено количество информация за рекламиран продукт или услуга.

 

Цени

Няма установен модел за определяне на цените за реклама в интернет
Големите медии продават рекламни показвания (импресии).
Зареждането на една страница, на която е поставена реклама, е едно показване за тази реклама. В случая не се взема под внимание дали рекламата е видяна или не. Възможно е тя да е разположена извън видимата част на страницата и да се показва хиляди пъти, а никой да не я види.
Цените за подобни случаи са в много широки граници -
от 0,5 до над 20 лв. за 1000 импресии. Тези цени зависят от собствената преценка на медията.
Някой от по-малките медии предлагат цени за ден, месец, тримесечие и т.н., без значение колко пъти ще бъде показана рекламата. В някой случаи, когато се раздели броят посетители на тези медии на цената за реклама, е възможно да се получат стойности по-големи от 100 лв. за 1000 рекламни показвания.
Рядко в рекламните тарифи на медиите може да бъде получена цена за едно кликване върху рекламата, но има медии, гарантиращи броя кликвания при закупуване на определен брой показвания на рекламата.
Важно е да се знае, че:
- 1000 рекламни показвания не означават, че 1000 различни потребители ще видят вашата реклама.
- 100 кликвания върху банера не означават, че 100 различни потребители са проявили интерес към вашия продукт.

Информацията може да се актуализира непрекъснато в зависимост от нуждите на потребителя. По всяко време (дори в процеса на рекламната кампания) могат да се добавят нови неща.
Съдържанието в повечето случаи остава и работи дори след приключване на рекламната кампания. Потребителите запомнят рекламите в интернет, знаят, че зад тях стои някаква информация и могат да я намерят и след края на кампанията.
Дори и без корпоративен сайт фирмата може да рекламира определен продукт или услуга в специално направена за целта интернет страница.

 

Планиране и провеждане на интернет кампании

Ако вече сте решили да рекламирате в интернет, можете да тръгнете по два пътя: чрез специализирана агенция или самостоятелно.
Ако изберете агенция
4Агенцията има опит и ще планира вашата кампания по начин, който ще позволи тя да постигне максимален обхват на целевата аудитория при оптимален бюджет.
4Агенцията ще координира кампанията през цялото и времетраене, ще следи вместо вас резултатите и ще взима своевременни мерки.
4Агенцията ще получи отстъпки от рекламните тарифи на медиите, каквито не бихте могли да получите, ако работите сами.
4Агенцията ще изработи вашите рекламни форми.
4Ще трябва да заплатите на агенцията за усилията.

Ако решите да опитате самостоятелно


По-добре изберете няколко места за реклама, отколкото едно или две. Всяка интернет медия има верни фенове, които не посещават други медии.
Опитайте се да определите медиите, където се намират вашите целеви групи.
Не се хвърляйте на скъпите места по първите страници на медиите, освен ако не разполагате с много средства. Голяма част от потребителите влизат директно във вътрешните страници.
Планирайте кампаниите с продължителност 3-4 седмици.
Повторете кампанията след два месеца - за това време в интернет ще са се появили нови потребители, а старите вече ще са забравили за вас.
Сменете рекламните форми, ако не привличат потребителите.
По-добре изберете агенция!

"Сайбърмарк" ЕООД е първата агенция в България, занимаваща се изцяло с интернет маркетинг и реклама. Тя е част от Publicis/MARC Group - група, обединяваща всички маркетингови комуникационни практики.
Агенция "Сайбърмарк" извършва стратегическо планиране, медия купуване, координация и провеждане на рекламни кампании в интернет.
За контакти: София 1404
бул. "Тодор Каблешков" 24
тел.: 02/9159010, факс: 02/9159015
e-mail: office@cybermark.bg