fbpx Рязък спад на фалитите в България, но рисковите компании се увеличават | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Рязък спад на фалитите в България, но рисковите компании се увеличават

Фалитите в България са намалели с 35,6% за 2016 г. и това е най-големият спад в региона на Централна и Източна Европа. В абсолютна стойност броят на компаниите с декларирано производство по несъстоятелност намалява от 592 през 2015 г. на 381 през 2016 г., което все пак остава 0,1% от действащите фирми. Това показват резултатите от годишното проучване на несъстоятелността в региона на Централна и Източна Европа за 2016 г., реализирано от Кофас и ползващо се с все по-голям авторитет като източник на информация за бизнеса.

Въпреки този благоприятен показател, компаниите с много висока степен на риск в страната ни по оценки на Кофас нарастват с 23,5% - от 51 800 на 64 000, което е 16% от всички предприятия в България и се дължи на нарастващ брой проблемни плащания. Очаква се също така темповете на спад на несъстоятелностите в страната да намалеят значително за тази година.

В целия регион на Централна и Източна Европа ситуацията с несъстоятелността е малко по-различна. След 14% спад на фалитите през 2015 г., за изминалата година този показател вече е 6%. Експертите на Кофас изчисляват, че това са шест от 1000 компании в региона. Причините за тази ситуация са подобрената макроикономическа среда, случваща се благодарение на позитивното развитие на трудовия пазар, както и на други фактори. Въпреки това, несъстоятелностите все още са над предкризисните нива, с изключение единствено на Румъния и Словакия, при които фалитите са по-малко, отколкото в годините преди 2008 г.

При отделните страни ситуацията обаче е различна. В Унгария се наблюдава съществен ръст на фалитите – с 56,9%, а в Литва нарастването е с 35,2%. В случая на Унгария ръстът отчасти се дължи на по-големия брой официални затваряния на компании, докато в Литва статистиката на несъстоятелностите е повлияна от инициирания там от държавата процес на „прочистване“ на пазара на компании, които реално са във фалит.

Ситуацията по сектори също е достатъчно показателна. Някои от тях отчитат подобрение през миналата година, докато други срещат предизвикателства с ликвидността си. Секторът на строителството е изправен пред най-сериозни трудности. Икономиките в ЦИЕ бяха засегнати от преминаването към новия бюджет на ЕС и намаляването на инвестициите през 2016 г. с по-бавен темп на растеж на БВП (от 3,5% през 2015 г. до 2,9% през 2016 г.). По отношение на строителството, при повечето страни се наблюдава значителен спад, което доведе до влошаване на ликвидните условия за фирмите в сектора. За някои държави като Естония, Унгария и Русия, несъстоятелността на строителните компании представлява над 20% от общия брой процедури.

Тенденциите за региона като цяло са позитивни. Кофас прогнозира продължаващо намаляване на несъстоятелността на компаниите, макар и с по-слабо темпо – спад от 3,9% през 2017 г. и още 2,3% през 2018 г. Възстановяването на инвестициите се очаква да бъде особено продуктивно за сектори като строителството, транспорта и машиностроенето, както и индустрията за строителни материали. Независимо от това, недостигът на работна ръка ще остане пречка за развитието на бизнеса.