fbpx „Само най-необходимото, за да няма санкции!” | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

„Само най-необходимото, за да няма санкции!”

Когато се говори за бизнес (за твоят бизнес), винаги се започва с икономиката и пазарната обстановка, финансите, маркетинга, управлението на различните равнища във фирмата, в т.ч. и управлението на персонала. И това е логично. Все още главната цел на бизнеса е печалбата.
Средствата, вложени от шефа за подобряване на условията на труд, намаляват печалбата и затова се смятат за разход, а не за инвестиция.
Манталитетът на днешния български работодател в тази насока се изразява кратко и недвусмислено: „Само най-необходимото, за да няма санкции!”.

Безопасността и здравето при работа са съществена част от успешния бизнес

Има обаче и друго мислене. Това е европейското мислене, че вложените средства за подобряване на условията на труд са една рентабилна инвестиция, която в средносрочен план се възвръща многократно като повишена производителност, високо качество на продуктите и/или услугите, висок престиж и стойност на фирмената марка, както и повишена мотивация, култура, реализация и удовлетвореност на персонала.
Това ново мислене е създало и нова добра практика, която доказва, че безопасността и здравето при работа са съществена част от успешния бизнес. 

Темата „Безопасност и здраве при работа” е малко позната у нас

Рядко в медийното пространство отекват професионални разговори за грижата за живота и здравето на хората, които работят и създават успеха на фирмите и на държавата като цяло.
Обикновено обществото се информира за станали злополуки и инспекцията по труда обяснява конкретните причини за тях. Обявяват се наказания за виновните и обезщетения за пострадалите.
Причината за това е, че темата не се познава добре. Обществото все още не осъзнава, че не става въпрос само за конкретни дейности, извършвани от конкретни хора.
Става дума за формиране на национална и фирмена култура за безопасност и здраве при работа.
Та човек работи през най-хубавата част от живота си. Работи през най-приятната част от деня. Работата за работещия е неговият живот.
Обществото все още не осъзнава, че темата „Безопасност и здраве при работа” е най-важната част на темата за общественото здраве, защото безопасността и здравето при работа определят в огромна степен общественото здраве на всяка нация.
Ето защо Стратегията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (2007-2012 г.) ни води именно към подобряване на условията на труд на работното място като фокусна точка за повишаване нивото на общественото здраве и реализиране на милиарди евро ползи и икономии в здравеопазването. За България този въпрос е още по-актуален, защото е болезнен!

„Човешки ресурси” или „персонал” на фирмата

Във фирмата дейността за осигуряване на безопасност и здраве при работа често се „вмества” в дейностите по управление на персонала, като се нарушава нормативното изискване лицето (или службата), което осъществява дейността, да бъде на пряко подчинение на висшия мениджър на фирмата (изпълнителния или генералния директор).
Подбор, обучение, квалификация, атестиране, кариерно развитие на персонала и т.н. са важни елементи на управлението на персонала, но всички те в крайна сметка трябва да се фокусират върху жизнеността, енергичността и професионализма на персонала, който е уникален фактор за успеха на фирмата.
Често се използва понятието „човешки ресурси” вместо „персонал” на фирмата.
Използването на понятието „човешки ресурси” и наименованието на фирмена структура „Управление на човешките ресурси” веднага показва мислене и манталитет на ХХ век – инерцията в икономиката високопарно (и обидно) да се говори и пише, че най-важният ресурс на фирмата са хората.
Обидното е това, че хората, работещи във фирмата, се третират в съзнанието и в практиката просто като един от ресурсите на фирмата – наред с технологиите, оборудването, суровините, материалите, енергията, транспорта и т.н. Дехуманизацията е една от раковите болести на бизнеса.

Темата „Безопасност и здраве при работа” има развитие във фирмата

Не е далече времето, когато в новата европейска икономика дейностите по управление на персонала ще станат само част от дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в широкия смисъл на това понятие, определено в закона като „такива условия на труд, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица”.

Реализацията на темата „Безопасност и здраве при работа” днес все още е съсредоточена само върху първата част на това понятие – създаване на такива условия на труд, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа.
Истинската цел на мениджмънта за осигуряване на безопасност и здраве при работа във фирмата е реализирането на втория елемент от определението на понятието здравословни и безопасни условия на труд – създаване на предпоставките за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица, което е и определението за здраве на Световната здравна организация.