fbpx Сертифициране по система за управление "ЕКО Хотел" | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Сертифициране по система за управление "ЕКО Хотел"

Преодоляването на проблемите може да стане с въвеждане за система за управление на качеството.
Хотел "Севлиево Плаза", Севлиево, от веригата "AMSTAN-Хотели" вече получи сертификат за прилагане на системата "ЕКО Хотел". Системата частично изпълнява изискванията на ISO 14001- стандарт, който определя изискванията към системите за управление на околната среда.
Системата е създадена конкретно за туристическия бранш като предходна форма към една цялостна система за управление на околната среда. Възможно е тя да бъде разширена и хотелът да се сертифицира по ISO 14001.

Системата "ЕКО Хотел" съдържа 14 елемента

Политика на фирмата и организацията, свързана с околната среда, безопасност (спазване на законодателство, наличие на вътрешен план за аварийни ситуации и др., осветление, климатична инсталация, кухня).
Важен елемент от системата са управлението на отпадъците (сортиране, намаляване), мерките за намаляване разходите за вода, управлението на използваните опасни вещества.
Кандидатите за сертификат трябва да докажат, че изпълняват определени изисквания за комуникация - информиране на клиентите за действията по опазване на околната среда.
Изисквания за хранене - използване на еко продукти, на съдове за многократна употреба и др.
Определени са изискванията към вътрешното обзавеждане и офис артикулите, към управлението на разходите - например договаряне с доставчици за минимизиране на транспортните разходи, за използване на опаковки за многократна употреба и др.
Има специални изисквания за транспорта - системата насърчава използването на колективен и
обществен транспорт и за външните пространства (ландшафт, шум).
Кандидатите за прилагане на системата "ЕКО Хотел" трябва да изпълняват изискванията за обучение на всеки служител.


Процедурата стартира с нарочна среща между представители на "ТЮФ Рейнланд България" и на хотела, на която се уточняват изискванията и процедурата за сертифициране.
Хотелиерите получават въпросник, който се основава на стандарта DIN EN ISO 1400, и е специално пригоден за хотели. Следва предварителна оценка, после идва ред на същинския одит, по време на който хотелиерът трябва да демонстрира на практика как прилага изискванията за управление на околната среда. След връчване на сертификата, който е валиден за три години, одити се провеждат веднъж годишно, за да се докаже, че системата функционира според изискванията.
Цената за сертифициране зависи от броя на сътрудниците, брой легла и съоръжения
(сауна, басейн и т.н.)
За хотел с 60 легла цената е приблизително 2000 евро за 3 години. При сертифициране на верига от хотели се прави чувствително отстъпка от цената.
С прилагането на системата "ЕКО Хотел" се постига редуциране на количеството отпадъци и значително се намалява потреблението на вода и енергия в съответния хотел. Това от своя страна води до намаляване на текущите разходи без промяна в качеството на предлаганите услуги. От друга страна, сертификатът "ЕКО Хотел" допринася за подобряването на имиджа и конкурентоспособността на хотела.
Днес гостите предпочитат да отсядат на места, които им гарантират приятелско отношение към околната среда, а оттам и високото ниво на хигиена и естествен здравословен комфорт. Ето защо в последно време международните туроператори се ориентират предимно към хотели, опазващи околната среда. Вече над 600 хотела в света са сертифицирани и са получили този сертификат, в това число и в съседни на България държави. Големият германски туроператор TUI планира международно кооперираните с него хотели да бъдат сертифицирани според изискванията на процедурата за "ЕКО Хотел".
Възможно е и сертифициране на "ЕКО Маршрут" като към изискванията на системата се прибавят и конкретни мероприятия във връзка с опазване на българската природа от участниците в маршрута (почистване на района, удължаване на пешеходните маршрути за сметка на използвания автомобилен транспорт и т.н.).
Като допълнителна услуга
по желание на клиента заедно със сертифицирането като "ЕКО Хотел" може да се извърши и проверка на ресторантите и заведенията за хранене в хотела и сертифициране за съответствие с HACCP - изискванията за хигиена и безопасност на храните.

Лице за оценяване на съответствието на строителни продукти

Качеството в строителния процес е все повече от решаващо значение.
Европейските стандарти за строителните продукти са ключов момент в изграждането на всеки обект.
"ТЮФ Рейнланд България" е символ на високо качество на работа, международно признати сертификати, насоченост към клиента с цел повишаване на неговата удовлетвореност, етично поведение, безпристрастно представяне и професионална добросъвестност, независимост и подход, основан на доказателства при работата на експертите и одиторите. Основната задача на "ТЮФ Рейнланд България" е да подпомага българските производители и да съдейства за свободното движение на техните стоки на българския и международните пазари.
Лицето за оценяване на съответствието на строителни продукти (ЛОССП) към "ТЮФ Рейнланд България" ЕООД се стреми да допринесе с дейността си по оценяване на съответствието на строителни продукти за създаване на условия, които не застрашават живота и здравето на хората, безопасността на домашните животни, интересите на потребителите и опазването на околната среда, като провежда своята дейност на високо професионално ниво и с високо качество. ЛОССП работи с висококвалифициран мотивиран персонал, компетентен да изпълнява процедурите по оценяване на съответствието и с необходимите качества - безпристрастност, обективност, отговорност.
В най-близко време предстои ЛОССП да получи разрешение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството да работи в Р. България като независим орган от "трета страна" за оценяване на съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.
Лицето за оценяване към "ТЮФ Рейнланд България" ЕООД е компетентно да извършва:
Оценяване на съответствие и сертификация на продукти и системи за производствен контрол съгласно правилата, определени в системите за оценяване на съответствието.
Контрол (одит) - одобряване и текуща проверка на функционирането на производствения контрол, подбор и оценка на продуктите в производството, на пазара или на строителната площадка по специфични критерии за следните групите продукти:
цимент, вар и други хидравлични свързващи вещества;
бетон и продукти за бетони и разтвори;
добавъчни материали;
предварително изготвени бетонни и стоманобетонни продукти от обикновен бетон и бетон с леки добавъчни материали;
продукти за зидария;
продукти от метал, елементи за метални конструкции и съединителни средства към тях;
продукти от дървесина и елементи за дървени конструкции;
продукти от плоско и профилирано стъкло и стъклени блокчета;
геопродукти (геотекстил, геомембрани, геомрежи и др.);
проводи, резервоари, кранове, вентили и съединителни продукти;
елементи и блокчета за комини;
метални закотвящи устройства (анкери) за бетон и зидария.

За контакти: 1000 София
ул. "Иван Вазов" 16, ет. 4
тел./факс: 987 90 87; 987 92 91
E-mail: onikolov@bg.tuv.com
www.tuv-rheinland.bg