fbpx Нови промени в Закона за административните нарушения и наказания, в сила от 23.12.2021 | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Нови промени в Закона за административните нарушения и наказания, в сила от 23.12.2021

Всеки един от нас се е докосвал до Закона за административните нарушения и наказания в качеството му на управляващ МПС или в качеството на пешеходец, в качеството на посетител в заведение или като живущ в кооперация, където шумът и вибрациите на музиката от съседа или от заведението са дотолкова високи, че не можеш да продължиш да спиш.

Считано от 23.12.2021 година влизат в сила изменения и допълнения на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), приети в края на 2020 година от 44-тото Народно събрание. С измененията законодателят „прекрои“ редица институти на административно-наказателното производство и предвиди изцяло нови такива, въведени бяха нови видове административни наказания (безвъзмезден труд), както и нови процесуални правила за производствата и обжалването на актовете в тях, като същевременно бяха предвидени и нови правни възможности за лицата, чиято административно-наказателна отговорност е ангажирана.

С настоящия материал ще се фокусираме именно върху част от новите възможности, които предвижда ЗАНН за лицата, извършили административни нарушения, а именно - сключването на споразумение между наказващия орган и нарушителя. Споразумението е институт, познат на наказателното и административното право, но до момента за него липсваше регулация в сферата на административно-наказателното производство.

Сключване на споразумение между наказващия орган и нарушителя

Тези промени в закона за първи път предвиждат обща възможност между наказващия орган и нарушителя да бъде сключено споразумение за приключване на административнонаказателното производство.

Споразумение може да се сключи, ако е налице:

- започнало административно-наказателно производство

- констатирано нарушение

- съставен Акт за установяване на административно нарушение срещу лицето, за което се твърди, че е извършило нарушение.

От възможността са сключване на споразумение биха могли да се възползват както физическите лица, така и едноличните търговски и юридическите лица.

Съгласно новите процесуални правила, наказващият орган прави предложение за сключване на споразумение в 14-дневен срок от получаване на преписката от актосъставителя, а нарушителят може да направи предложение в 14-дневен срок от връчването на акта за установяване на административно нарушение (АУАН), като още при връчване на препис от акта, нарушителят се уведомява писмено за правото му да отправи такова предложение.

Срокът, в който може да се сключи споразумение, е срокът, предвиден за произнасяне по административно-наказателната преписка от наказвания орган – 1 месец от получаването на съставения акт за установяване на административно нарушение. Споразумението се изготвя в писмена форма, като реквизитите му са изрично определени в ЗАНН.

Не се допуска сключване на споразумение:

1. За повторно извършено нарушение;

2. За нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акт, с който на нарушителя е наложено административно наказание извън случаите на повторно нарушение, или е издадено предупреждение за нарушение от същия вид;

3. В случай че деянието, за което е съставен акт за установяване на административно нарушение, съставлява престъпление. В този случай споразумение се допуска, в случай че производството пред наказващия орган е образувано, след като висящо наказателно производство за това деяние е прекратено от съда или прокурорът е отказал да образува наказателно производство и преписката е върната на наказващия орган.

4. Когато признанието на нарушителя не се подкрепя от събраните доказателства по преписката.

Следва да се отбележи, че когато е съставен АУАН за установяване на няколко нарушения, е възможно да се сключи споразумение само за някое от нарушенията. Тук би могъл да бъде даден следния пример – контролните органи на съответната Дирекция „Инспекция по труда“ съставят АУАН на дружество – работодател за извършване на две нарушения на трудовото законодателство: 1. Предоставяне на работна сила без наличие на сключен трудов договор със служител и 2. Нарушение на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда в предприятието. При тази хипотеза е възможно дружеството работодател да сключи споразумение само за едно от констатираните нарушения и да признае, че действително е налице извършено нарушение, а за другите споразумение да не бъде сключено с административния орган. Съобразно разпоредбите на ЗАНН в тази хипотеза признанието на лицето, с което е сключено споразумение по въпросите, свързани с деянието и вината, не може да се използва като доказателство за виновността му за другите нарушения, за които е съставен акта.

При сключване на споразумение, за нарушителя се предвижда заплащане на глоба, респективно имуществена санкция в намален размер, а именно:

-             70 % от минимума за съответното нарушение;

-             70 % от точно определения размер, предвиден за извършеното нарушение (в случай че е предвиден фиксиран размер);

-             Не повече от 70 % от половината от максимума, когато в закона е определен само максимум на наказанието.

Например, в качеството си на работодател сте допуснал служител да постъпи на работа без преди това да сте сключил трудов договор с него, за което нарушение съгласно разпоредбите на Кодекса на труда се предвижда наказание имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв. Съобразно приетите изменения в ЗАНН, в тази хипотеза при сключване на споразумение с административния орган, е възможно предвидената в закона санкция да бъде намалена на 70 % от предвидения в закона минимум или в посочения пример – нарушителят да заплати сумата от 1050 лв. , вместо 1500 лв.

Относно другите видове административни наказания, уреждащи се със споразумение, за момента се прилагат общите правила.

Когато със споразумението е наложено административно наказание глоба, нарушителят следва да заплати размера на глобата, съответно имуществената санкция в 14-дневен срок от сключването на споразумението.

В общия случай споразумението влиза в сила от датата на подписването му, а ако с него е наложено административно наказание глоба, то влиза в сила от датата на заплащане на глобата.

Споразумението е окончателно и има последиците на влязло в сила наказателно постановление. В случай че предвидената в споразумението глоба не бъде платена от лицето в посочения срок, наказващият орган обявява, че споразумение не е постигнато с мотивирано постановление, което не подлежи на обжалване, и издава наказателно постановление.

Съгласно новата уредба, при непостигане на споразумение, наказващият орган издава наказателно постановление срещу лицето, като в закона изрично е предвидено, че органът не може да използва признанието на лицето в хода на производството като доказателства за виновността му.

С въвеждането на новия институт на споразумението в административно-наказателното производство се цели облекчаване на администрацията, по-добрата събираемост на наложените глоби и имуществени санкции, облекчаване на съдебната система от разглеждане на административно-наказателни дела, които съставляват съществен процент от общия брой на разглежданите дела, като същевременно се въвежда допълнителна възможност както за наказващия орган, така и за нарушителя при зачитане на неговите права.

Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ притежава богат процесуален опит в процедурите по обжалване на наказателни постановления и избора на най-подходяща тактика за защита на правата и законните интереси на своите клиенти – физически и юридически лица в административно-наказателните производства, като успеваемостта ни при съдебното обжалване на актовете и тяхната отмяна е изключително висока. При нужда от консултация или допълнителна информация по повод повдигнатите въпроси в настоящия материал, бихте могли да се свържете чрез https://murgova.com/