fbpx Договорите на FIDIC | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Договорите на FIDIC

FIDIC организира семинари, конференции и други мероприятия:
поддържане на висок етичен и професионален стандарт;
обмен на мнения и информация;
обсъждане на общи проблеми сред асоциациите членки и представителите на международните финансови
институции;
развитие на инженерната професия в развиващите се страни.
Изданията на FIDIC включват бюлетини от различни конференции и семинари; информация за инженери консултанти, за ръководители на проекти и за международни агенции за развитие; стандартни предквалификационни формуляри;
договорни документи при участия в тръжни процедури и др.
Всичко изброено може да бъде получено от централата на Федерацията в Швейцария чрез Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти - БААИК, която е единственият пълноправен член на FIDIC в България. В световен мащаб все повече строителни фирми използват договорите на FIDIC (Международния съюз на инженерите консултанти), защото прилагането им позволява прозрачност на всички страни, ангажирани в процеса на строителство.
Те са предпочитани от международните финансови институции, заради точните и сигурни индикатори, обвързващи срокове, финансиране и крайни резултати.
В България с постановление на Министерски съвет се разрешава на българските строителни фирми да изпълняват договори по FIDIC, когато инвеститорът е международна финансова организация. Такива са проектите по ФАР, тези със Световната банка, с Европейската банка за възстановяване и развитие.
У нас при всички договори за строителство, финансирани от Европейската комисия (ЕК), се използват договорните условия на FIDIC (червена и жълта книга). В червената книга са описани договорните условия за строителство, а в жълтата книга - условията за технологично оборудване и проектиране - строителство. Изискванията на ЕК се съдържат в PRAG. Това е практическо ръководство за договорни процедури, финансирани от общия бюджет на Европейската общност, в контекста на външни действия. Тези изисквания могат да се намерят на адрес:
http://europa.eu.int/comm/europaid/
tender/index_en.htm

Успешната реализация на един проект зависи до голяма степен от
подготовката на пакета договори
(за проектиране, техническа помощ, доставки, строителство, супервизия). Изключително важно е още на този етап възложителят да се подпомага от консултанти, които познават изискванията на финансиращата институция, договорните условия на FIDIC и българското законодателство.
При подготовката на специфичните условия трябва да се хармонизират общите условия на FIDIC с изискванията на финансиращата институция (ако например това е ЕК, условията се хармонизират с PRAG), както и с българското законодателство (Закон за устройство на територията (ЗУТ) и всички останали приложими разпоредби).
Общите условия на FIDIC трябва да се възприемат като международен рамков договор, а не като правна норма, която стои над нашите закони. ЕК отчита трудностите, които възникват при реализация на договорите от различните изисквания на PRAG и FIDIC. В момента тя разработва подобрена версия на PRAG, като се консултира с FIDIC. В същото време непрекъснато се развива и българското законодателство, като последните промени в ЗУТ направиха много по-лесно приложими договорните условия на FIDIC (възможността да се получи разрешение за строеж с идеен проект, въвеждането на фигурата на консултанта и др.).
Основните договори на FIDIC не са в практиката на повечето български строителни организации, макар че у нас при реализацията на всички проекти, финансирани от международни институции, те се прилагат с незначителни отклонения. В много случаи обаче
те не се покриват с нашата практика
Чуждестранният инвеститор, от една страна, не е в състояние да адаптира всеки свой договор към действащата у нас система, а от друга, българските изпълнители с много малки изключения не са в състояние да покрият критериите за преквалификация и да поддържат изпълнението на договора, докато той приключи.
Конфликтните точки са много - като се започне от езика на договора и се стигне до правата и задълженията на страните по договора. Причината е липсата на адекватни отношения в инвестиционния процес у нас, явното несъответствие на нашето законодателство с принципите, залегнали в договорите на FIDIC, и фактът, че участниците в инвестиционния процес, формулирани по FIDIC като "консултант", "инженер консултант", "инженер" и пр., нямат еквивалент в българското законодателство.
Това води до порочната практика дори дейности, които се изискват по закон, да не се прилагат в действителност. Пример за това е
строителният надзор, който на практика се свежда до комплектуване на папка с документи, а не до всекидневен контрол
В тази ситуация "Ръководството за договорите на FIDIC", издание на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти, е ценен справочник за всички, които желаят да участват в големия строителен бизнес.
Възможно е хората, които за първи път се запознават с документи на FIDIC, да срещнат трудности. Обикновено те идват от стила, който е заимстван от правната терминология, липсата на обяснение на установени от десетилетия отношения в инвестиционния процес, смисъла на процедурите, описани в настоящата книга, които третират реализацията на големи проекти с международно участие, както и от явното несъответствие на българското законодателство с принципите, залегнали в договорите на FIDIC.
Затова би било от полза за българските фирми
които решат да участват в реализацията на проекти по договорите на FIDIC, да използват услугите на експерт, който може да ги насочи в правилната посока и да им спести излишни разочарования и разходи, а не само да разчитат на информацията, получена от тази книга.

Материалът е подготвен със съдействието на
арх. Леонид Леонидов, член на БААИК
За консултации:
тел.: 02/952 44 35, 0888 350 037
e-mail: lleonidov@techno-link.como