Структурните фондове ще прекроят бизнес картата на България

Структурните фондове ще прекроят бизнес картата на България

етикети

Разработване на конкретните условия за кандидатстване по определена операция или схема ще бъдат известни вероятно към средата на 2007 г. До тогава Европейската комисия следва последователно да одобри Националната Стратегическа Референтна рамка и шестте Оперативни програми за страната ни. През този период менъджерите на българските предприятия трябва ясно да формулират своята бизнес идея, насоките за развитие на дейността на предприятието и да разработят средносрочни реалистични бизнес планове.

България ще получи 6 млрд. евро по линия на Структурните фондове от Европейския съюз за периода 2007-2013 г. Те са разпределени в 6 оперативни програми: “Транспорт”, “Околна среда”, “Регионално развитие”, “Развитие на човешките ресурси”, “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и “Адмивнистративен капацитет”.
Около 34 % , или около 1 235 млн. евро (в т.ч. и националното финансиране) ще бъдат използвани за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. За разлика от предприсъединителните програми, структурните фондове осигуряват многократно по-големи средства. Европарите за класираните и одобрени проекти ще се разпределят до изчерпването в рамките на тригодишен период.
Кандидатите по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, са малки и средни предприятия и вероятно към тях като потенциални бенифициенти, с решение на Европейската Комисия, ще бъдат включени и големите български компании.
Първата и най-важна стъпка преди кандидатстването е добрата информираност и задълбоченото запознаване на българските предприятия с приоритетите и операциите по програма “Конкурентоспособност”, т.е. за какво може да кандидатства българският бизнес:

България ще получи 6 млрд. евро по линия на Структурните фондове от Европейския съюз за периода 2007-2013 г. Те са разпределени в 6 оперативни програми: “Транспорт”, “Околна среда”, “Регионално развитие”, “Развитие на човешките ресурси”, “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и “Адмивнистративен капацитет”.
Около 3- % , или около 1 235 млн. евро (в т.ч. и националното финансиране) ще бъдат използвани за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. За разлика от предприсъединителните програми, структурните фондове осигуряват многократно по-големи средства. Европарите за класираните и одобрени проекти ще се разпределят до изчерпването в рамките на тригодишен период.
Кандидатите по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, са малки и средни предприятия и вероятно към тях като потенциални бенифициенти, с решение на Европейската Комисия, ще бъдат включени и големите български компании.
Първата и най-важна стъпка преди кандидатстването е добрата информираност и задълбоченото запознаване на българските предприятия с приоритетите и операциите по програма “Конкурентоспособност”, т.е. за какво може да кандидатства българският бизнес:

Приоритет 1:
Развитие на икономиката, базирана на знанието
и иновационните дейности.
Насърчаването на иновациите е едно от основните направления в Стратегическите насоки на Европейската общност, залегнало и в Националната стратегическа референтна рамка. Чрез този приоритет ще се въздейства върху определени области на изоставането (бариери на развитието): слабо развити структури за трансфер на технологии; недостатъчен пазарен опит за въвеждане на патентна система; недостатъчно и неподходящо финансиране на иновации, лоша пазарна ориентация на НИРД. Само 3,-3 % от общия брой български предприятия се занимават
с НИРД.

Операция 1: Предоставяне на подкрепа на стартиращи технологични фирми
Схемата за безвъзмездна помощ е предназначена за стартиращи технологични фирми за въвеждане на нови технологии и продукти, позициониране на фирмите на пазара, маркетинг на новите технологии, продук-
ти и услуги. Бенифициенти са стартиращи технологични фирми, а дейностите по проектите обхващат консултации, инвестиции (доставки), обучение.


Операция 2: Повишаване на иновативния потенциал на предприятието чрез стимулиране и разпространение на знанието
Схемата за безвъзмездна помощ се състои от три компонента и по своята същност те се доближават до действащата към досегашния момент Национална иновационна програма към Агенцията за насърчаване на МСП:
- НИРД проекти за подкрепа на индустриални проучвания и предпазарно разработване на нови продукти и процеси, и въвждане на нови технологии за производство и управление (допазарна фаза). Предназначени за стартиращи технологични фирми за въвеждане на нови технологии продукти, позициониране на фирмите на пазара, маркетинг на новите технологии, продукти и услуги. Допустимите разходи за тези проекти са свързани с консултантски услуги и инвестиции;
-проекти за въвеждане на иновативни продукти, процеси и технологии в резултат на собствени разработки - маркетинг на иновациите, предоставяне на необходимото оборудване за въвеждането в експлоатация на иновативните разработки и др. (“комерсилизация” на иновативните разработки - пазарна фаза). Допустимите разходи са за консултантски услуги и инвестиции;
-подкрепа за защита на интелектуалната собственост в рамките на общия европейски пазар (международна регистрация на патенти, регистрация на търговски марки по Мадридската спогодба, Протокола към нея и др.). Допустимите разходи по този компонент са за изготвяне на патентни досиета и консултации.

Операция 3: Подобряване на проиновационната инфраструстура в подкрепа на бизнеса, включваща три компонента:
-Грантовата схема е предназначена за създаване и подкрепа на иновативни бизнес инкубатори, технологични центрове и пр. (иновационни посредници), предоставящи специфична комплексна подкрепа на иновативните предприятия.
-Подкрепят се изследователски организации за придобиване на научно-изследователско оборудване
с приложна насоченост.
-Изграждане на високоскоростна широколентова връзка, и създаване на единна информационна система за обмяна и опит и добри практики между институциите на проиновативната инфраструктура.
И по трите компонента, допустимите проекти
са свързани с инвестиции (доставки) и /или обучение,
а бенифициенти са изследователски и научни
организации.
Приоритет 2:
Подобряване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда. По този компонент се предвижда най-голям финансов ресурс от над 60 %. Интервенцията е насочена към преодоляване на бариерите за развитие на българския бизнес: остарели технологии и оборудване, ниска производителност на труда (едва 31,8 % от средната за ЕС), висок дял на износ на стоки с ниска добавена стойност, висока енергоемкост на икономиката, както и
ограничения достъп на българските фирми до професионални и консултантски услуги.

Операция 1: Проекти за предприятия за технологично развитие и обновяване. Включени са следните групи (компоненти) от операции:
-Схема за безвъзмездна помощ, насочена за технологична модернизация в предприятието - модернизация на технологичното оборудване, свързано с разширяване на дейността на предприятието и повишаване на конкурентоспособността му.
-Проекти за въвеждане на нови технологии и продукти и чрез грантова подкрепа за развитието на продуктова или процесова иновация, и произтичащите от това модернизация и обновление на технологичното оборудване;
-Проекти за покриване на международно признатите стандарти за въвждане на системи за управление на качеството и др.

Операция 2: Създаване на консултантска мрежа
в подкрепа на бизнеса.
Включват се две основни групи от операции:
-Създаване на мрежа от организации за предоставяне на консултантски и информационни услуги за предприятията чрез акредитиране и свързване в мрежа на тези организации, разработването на общ стандарт за вида и качеството на предоставяните услуги и др.
-Създаване на регионални бизнес инкубатори в подкрепа на стартиращи фирми и за предоставяне на комплексна подкрепа за предприятия в региона.
Институционален бенифициент и по двата компонента е ИАНМСП, а крайни бенифициенти са НПО
и консултантските фирми.

Операция 3: Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използване на ВЕИ.
Включват се следните групи от операции:
-Схема за безвъзмездна помощ за въвеждане на енергоспестяващи технологии (енергиен одит, предроектно проучване, доставка и монтаж на енергоспестяващи технологии, топло- и хидроизолация и др.).
-Схема за безвъзмездна помощ за въвеждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в предприятието.
Допустимите разходи по тези проекти са свързани с консултации, инвестиции (доставка и строителство) и обучение.

Операция -: Подкрепа за бизнес кооперирането
и свързването в клъстери
Допустимите разходи по тези проекти са свързани
с консултации, инвестиции (доставка) и обучение.

Приоритет 3:
Финансови ресурси за развитие на предприятията.
Чрез грантовата схема по този приоритет ще се преодолее затрудненият достъп на българските предприятия до капитал за развитие, тъй като банковото финансиране не покрива в достатъчна степен определени групи фирми като стартиращи, микропредприятия, иновативни предприятия в начално развитие или предприятия с недостатъчен бизнес или такива без кредитна история.
Предвиждат се - основни групи от операции:

Операция 1: Подкрепа за гаранционни фондове -
грантова схема за капитализиране и покриване на разходите за управление на гаранционните фондове за МСП.
Операция 2: Подкрепа на фондове за рисков капитал -
грантова схема за капитализиране и покриване на разходите за управление на фондовете за рисков капитал, инвестиращи в МСП.
Операция 3: Подкрепа на фондове за микрокредитиране - създаване и разширяване на съществуващи схеми за микрокредитиране на национално, регионално и местно ниво.

Приоритет4:
Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика.
Включени са три групи операции:
В Операция 1: Подкрепа за привличане на инвеститори са обхванати следните видове проекти:
-Комплексен проект (договори за услуги) за популяризиране на страната като инвестиционна дестинация -
инвестиционен маркетинг, провеждане на информационни кампании и др. за информиране и привличане на инвеститори.
-Комплексен проект за създаване и поддържане на информационна система в подкрепа на чуждестранните инвеститори и предоставяне на пакет от услуги за инвеститорите.
И по двата проекта институционален бенифициент
е Българска агенция за инвестиции.
Операция 2: Подкрепа за популяризиране и увеличаване на износа. Подкрепата по тази операция за комплексни проекти (договори за услуги и глобален грант), за които институционалният бенифициент е ИАНМСП с крайни бенифициенти МСП, са свързани с дейности по разработване на анализи и проучвания, информационни кампании и др., които водят до увеличаване на ефективността от износа, както и дейности за реклама и промоция на отделни групи продукти.
Операция 3: Подкрепа за развитието на националната инфраструктура по качеството. Подкрепяните с безвъзмездна помощ дейности обхващат проекти: за укрепване на органите на националната структура по качеството (БИС, НА”БСА”, ДАМТН); за доставки на оборудване и дооборудване на лаборатории, необходими за прилагане на законодателството и последваща акредитация; както и дейности, свързани с подобряването на достъпа до стандартизационни продукти, осигуряване проследяемост на националните еталони и международно признаване на резултатите от калибриране и изпитване.

За контакти:
Консултантска фирма “АЛМАРЕКС” ЕООД
тел. 02/ 980 73 21
e-mail: almarex_bg@yahoo.com

Facebook коментари