fbpx Търсят се експерти за създаването на стратегията за развитието на София | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Търсят се експерти за създаването на стратегията за развитието на София

Визия за София обяви конкурси за избор на експерти и изпълнители на изследвания и анализи в следващата стъпка от създаването на дългосрочна стратегия за София и крайградските територии. Досега експертният екип работи по събиране на наличните знания по всички теми, свързани с градското развитие. За първи път след създаването на действащия Общ устройствен план на София през 2009, на едно място беше събран архив от цялата налична информация, включително изследвания, данни и стратегии. На база на анализа на събраната информация бяха дефинирани информационните дефицити - липсващата информация за промените в града, без която не е възможен информиран диалог и взимане на дългосрочни стратегически решения за града. На тази стъпка започват изследванията по темите, в които изцяло или частично липсват данни от съществена важност за градското планиране.

В направление Градска среда стартира изследване на пешеходната мрежа и анализ на пешеходна достъпност до спирки, обществени сгради, паркове и техните входове. Ще бъде създадена краудсорсинг платформа, която ще даде възможност на гражданите да участват в процеса на оценка на средата.
В направление Транспорт ще се проведе изследване на транзитния трафик през централна градска част (ЦГЧ) на София. Целта на проучването е да установи дяла на МПС, които преминават транзитно по оста изток - запад.
В направление Икономика ще се направи изследванe на междусекторните зависимости на територията на СО, в това число Информационни и комуникационни технологии, Креативни и рекреативни индустрии, Професионални дейности и научни изследвания, Финанси и застраховане и Туризъм.

В направление Икономика ще стартира и анализ на икономически профили по сектори на райони и квартали в София, което ще анализира отделните райони на Столична община. Ще се идентифицират уникални и споделени характеристики и ще се представи анализ на специфичните причини за дисбалансите в развитието.
В рамките на направление Икономика се предвижда и проучване на туристическата конкурентоспособност на град София според модела „Лугано“. То ще идентифицира благоприятните тенденции в развитието на столицата, както и насоки и възможности за развитие спрямо международни добри практики. Ще бъде измерена туристическа конкурентоспособност и привлекателността на СО в привличането на туристически поток в сравнение с 3 други европейски градове, обхващайки различни икономически, социални и културни аспекти.