fbpx Трябва да имаме “финансов” план на живота си | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Трябва да имаме “финансов” план на живота си

етикети


Г-н Стойков, как се развива животозастраховането в България?

- През последните 2-3 години отбеляза изключително висок темп на развитие. Измерен чрез брутния премиен приход, растежът на пазара беше от порядъка на 30 % годишно. Това до голяма степен се дължи на редица фактори - промени в редица макроикономически показатели, нарастване на доходите и акумулиране на богатство на физическите лица, както други фактори. Например, промяна в регулаторните механизми на пазара, приватизация в сектора, нарастващи инвестиции в животозастрахователния бизнес, както от страна на съществуващите компании, така и от изцяло нови играчи на пазара. Това доведе до значително увеличаване на разнообразието от животозастрахователни продукти, на обхвата им като клиентска база, на обема и ефективността на каналите за дистрибуция.
Все още обаче развитието на пазара е на изключително ниско ниво, независимо от високите темпове на растеж. Най-популярният измерител в това отношение е коефициентът на проникване, който представлява размера на брутния премиен приход на животозастрахователите, отнесен към БВП на съответната страна. В България този коефициент е изключително нисък, под 0,5 %, и е трудно да сравняваме дори с някои от страните от Централна и Източна Европа, за които стойностите на този коефициент са повече от 10 пъти по-високи и в порядъка на около 4-5 %. Поглеждайки този показател от друга страна обаче, ниската му стойност показва колко са големи възможностите за развитието на този сектор през следващите години и аз очаквам ръстът на пазара да се запази в рамките на 20-30 %.

Защо има нужда от подобен вид застраховане?
- Нуждата от подобен вид услуги е свързана с неравномерното разпределение на доходите и акумулирането на богатството през жизнения цикъл. В по-голямата си част от живота хората имат негативен баланс между генерирането на доходи и нужните им средства за тяхното потребление и инвестиции. Относително кратък е периода, в който те могат да генерират излишъци и да акумулират богатство (годините на професионална реализация в активна възраст). Двете основни потребности, реализирани чрез животозастрахователните продукти, са свързани с акумулирането на дългосрочни спестявания и със запазването на богатството или доходите срещу определени рискове за себе си и за нашите най-близки.

Кои са основните показатели, които човек трябва да съобрази при избора на такава застраховка?
- Процесът на избор на животозастрахователна услуга стартира с идентифициране на самите нужди на клиента. Основните цели са свързани с планирането и по-доброто разпределение на доходите и нуждата от финансови средства за едни относително дълги периоди от жизнения цикъл на човека. След идентифицирането на тези нужди и създаването на “финансов” план за своя живот, клиентът вече може да потърси различни решения, с които да осъществи тези свои планове. Не бих казал, че на животозастрахователния пазар е възможно да се постигне висока стандартизация на продуктите, което да осигури директното им съпоставяне по набор от основни параметри. Все пак важно е човек да направи своя избор за предпочитан застраховател особено от гледна точка на дългите периоди, за които се сключват подобни застраховки; да избере свой професионален консултант или брокер, от когото да получава професионални съвети и информация и съобразно предложените му различни решения и възможности да избере тези, които в най-голяма степен съответстват на неговите финансови планове. Важно е също така да се запознае, освен с финансовите параметри на такова предложение, и с общите и специфични условия, които са приложими към конкретната полица.