fbpx Възстановени са редки видове дървета | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Възстановени са редки видове дървета

806 дка горски местообитания са възстановени в 7 природни парка, 434 дка премахнати чужди видове в 4 парка, новосъздаден е маточник от черна топола и бяла върба на площ от 20 дка и са възстановени 13 вида редки растения в 4 парка, както и 1441 дка млади гори, отгледани по Саарландския метод в природен парк Странджа. Това е равносметката от проект на агенцията по горите и WWF.

Проектът работи по няколко конкретни проблема: чужди и инвазивни видове, замяна на култури от чужди видове с местни, изчезнали от проектните територии редки растения, малобройни популации на редки растения, липса на достатъчно знания за защитените местообитания и видове, и необходимост от специализирана паркова инфраструктура за защита на целевите местообитания.

Дейностите, чрез които решавахме тези проблеми, са: премахване на чужди видове, залесяване с местни видове дървета, възстановяване на редки растения, изграждане на паркова инфраструктура и почистване на парковете, както и различни комуникационни дейности.

Най-големите постижения на проекта са:

  • Младите фиданки от местни видове ще дадат началото на нови 347 дка крайречни гори в парковете „Персина“, „Врачански Балкан“, „Витоша“, „Сините камъни“, „Българка“ и „Златни пясъци“.

  • Местни видове като сребролистна липа, цер и полски бряст замениха културите от чуждия вид бяла акация на площ от 308 дка в Природен парк „Русенски Лом“.

  • В Природен парк „Витоша“, след десетелетия, отново растат семеначета от клек.

  • Бялата водна лилия вече трета година цъфти в блатата на остров Персин в Природен парк „Персина“.

  • Над 100 млади растения от тис обитават природен парк Странджа, където преди началото на проекта имаше само 5 големи тисови дървета, всичките мъжки и с невъзможност за размножаване.

  • На остров Персин е създадена втората в страната жизнена популация на вида алоевиден стратиотес, който до сега се срещаше единствено в резерват Сребърна.

  • Водната детелина се завърна в Природен парк „Витоша“, след като беше изчезнала преди няколко десетилетия.