fbpx Застраховането в България - тенденции | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Застраховането в България - тенденции

Развитието на пазарната икономика е важна предпоставка за възникването и разширяването на застраховането. То е важен елемент от пазарната инфраструктура и неотменим компонент на икономическата и социалната сфера. Конкуренцията е движещият заряд в подема на застрахователния бизнес.  Тя стимулира появата на нови услуги и продукти, като формира и развива единната застрахователна система.

Бързо развитие

След бурните първоначални години на прехода, през 1996 г. в застрахователния сектор е приет закон, който регулира този вид дейност в България, като през 1998 г. започва и процесът по лицензиране на компаниите. Лицензи получават 17 общозастрахователни дружества и 2 животозастрахователни кооперации. Към края на 2016 г. застрахователите с дейност на българския пазар вече са 44 — 29 по общо застраховане, 13 по животозастраховане и 2 животозастрахователни кооперации. Скокът на лицензираните общозастрахователни компании се дължи на включването на здравноосигурителните дружества в семейството на застрахователите през 2012 - 2013 г.

Определяща роля за успешното развитие на застраховането изигра и навлизането на водещи чуждестранни застрахователи и презастрахователи в България- „Алианц“, „Дженерали“, „Виена Иншуранс Груп“, „УНИКА“ и други. Това доведе до повишение на конкуренцията, настъпи стратегическа промяна във фокуса както на компаниите, така и на клиента. А удовлетвореността на нуждите му се превърна в цел номер 1 за бизнеса. Това повлия положително на пазара. Предлаганите застрахователни продукти се обогатиха и разнообразиха в зависимост от пазарното търсене. Започнаха да се предлагат продукти, покриващи специфичните нужди на клиентите, такива със спестовен и инвестиционен характер, както и много нови, насочени към юридическите лица, покривайки всички изисквания и потребности на бизнеса.

Застрахователният сектор стартира от много ниски нива след лицензирането на компаниите през 1998 г. През 1999 г. общият брутен премиен приход е едва 311 млн. лв. (279 млн. лв. от общо застраховане и 32 млн. лв. от животозастраховане), а активите на компаниите са 544 млн. лв. (356 млн. лв. за общо застраховане и 188 млн. лв. за животозастраховането). За изминалите 17 години до 2016 г. брутният премиен приход за общо застраховане нарасна близо 6 пъти до 1,588 млн. лв., а в животозастраховането – 13 пъти до 417 млн. лв.

Активите на застрахователите не претърпяха спадове през последните 17 години. Единствено темпът им на растеж се забави по време на финансовата криза през 2008 – 2012 г. За периода 1999 – 2016 г. ръстът на активите в сектора на общо застраховане е над 6 пъти до 2,354 млн. лв., а при животозастраховането над 8 пъти до 1,601 млн. лв.

Лидерство на задължителната застраховка „Гражданска отговорност”

Въпреки бурния растеж на бизнеса през последните 17 години и повече от седемкратното нарастване на застрахователната плътност, измерена като брутен премиен приход на глава от населението в България (която през 1999 г. е била едва 38 лв. и достига 282 лв. през 2016 година), плътността на българския пазар все още е далеч от нивата на проникване в развитите Централноевропейски държави с дългогодишни традиции в застраховането, където средно се отделят 3,850 лв. за застраховки.

През годините се запази структурата на премийния приход, която традиционно за страните със сходно икономико-историческо развитие, е в полза на автомобилното застраховане. То представлява около 55% от брутния премиен приход на пазара или над 1 млрд. лв. за 2016 г. Двигател на пазара през всичките тези години бе задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, свързана с притежаването и използването на МПС. Тенденцията се запазва и всяка година има слабо повишение на цената на застраховката, като средната премия на пазара все още е в пъти по-ниска в сравнение с европейските пазари. Съвсем скоро се очакват сериозни промени на пазара, свързани с начина на определяне на премията за този вид застраховка. По предварителни планове в началото на следващата годината за пръв път в България ще се въведе „бонус-малус“ система при сключване на застраховката. Целта е да бъде създадена единна система, която да предоставя информация при сключване на застраховката по регистрационния номер на автомобила за наличието на застрахователни събития до момента. По този начин се очаква премията за некоректните шофьори да се увеличи драстично. Това е съществена крачка и очакваме да се отрази благоприятно на бизнеса. Разбира се все още има много въпроси и детайли, които трябва да бъдат уточнени, но е стъпка в правилната посока.

Застраховката „Каско“ следваше тенденциите на пазара. Финансовата криза от 2008 – 2012 г. се отрази съществено на премийния приход по тази застраховка, като през периода се наблюдаваше спад на този елемент, дължащ се на същественото понижение на закупуване на нови автомобили, довело до овехтяване на „автомобилния парк“. В последните години подемът на икономиката и понижението на лихвените нива при покупка на нови коли на лизинг, отново доведоха до увеличение на премийния приход.

Като важна част от икономиката и много тясно свързан с макроикономическата рамка в страната, застрахователният бизнес следва тенденциите и развитието на пазара и нуждите на клиентите. Силното раздвижване на сектора на недвижимите имоти през последните години, застрояването на много нови офис площи (с известно забавяне през периода на кризата 2008 – 2012 г.) и новото активизиране на ипотечното кредитиране, доведоха до значителен ръст на премийния приход при имущественото застраховане. В момента лихвените проценти по жилищно кредитиране и това на фирми са с много атрактивни нива (значително по-ниски от тези преди кризата) и кредитирането бележи сериозен ръст. Нивата на ипотечното кредитиране са между 3,3% и 3,8%, което действа стимулиращо на покупките на имоти както за основно жилище, така и с инвестиционна цел. Нарастването на премийния приход по застраховка „Имущество“ за периода е в размер на 45%, достигайки 273 млн. лв. и има 13-процентов дял от общия премиен приход за 2016 г. През годините настъпилите сериозни природни бедствия, проливни дъждове, наводнения, градушки и т.н., доведоха до осъзнаване на потребителите за все по-голямата необходимост от застраховане на дома и фирменото имущество. Все повече фирми се обръщат към професионалните съвети на застрахователните посредници за избор на най-добрата оферта при имуществени застраховки. Културата на пазара значително се повиши и през последните години определящ фактор при избор на застраховател е не само цената на застраховката, но и предлаганото застрахователно покритие, лимитите на застраховките, репутацията на компанията и нейния капацитет. Все повече се развиват продуктите покриващи инженерни, строително-монтажни и производствени рискове.

Животозастраховане

Впечатляващият икономически растеж съвпадна с годините на голямо нарастване на доходите на населението в периода 2004 – 2008 г. Вследствие на финансовата криза през 2008 – 2012 г. се наблюдава известен спад на премийния приход на общозастрахователните дружества. Животозастрахователните обаче успяха да запазят позициите си дори по време на този неблагоприятен период, което ни кара да заключим, че въпреки по-малкия си пазарен дял, те се ползват с голямо доверие от клиентите.

През последните години физическите лица, както и фирмите преоткриват ползите от животозастраховането и заделят все повече средства за този вид застраховки. Макар и с много условности (защото няма официална информация от клоновете на животозастрахователните компании, опериращи на българския пазар, а също така и за дружествата, които се възползват от свободното предлагане на стоки и услуги в рамките на ЕС) може да предположим, че сумата от продадените животозастрахователни полици в България е около 500 млн. лв. При малко над 7,1 млн. души население, това означава, че българинът заделя средно около 70–71 лв. за животозастрахователни услуги. Десет години по-рано, през 2006 г. сумата е била едва около 26,5 лв., Тоест сега българите заделят с около 44 лв. повече за животозастрахователни полици, отколкото преди 10 години.

През годините повечето специалисти бяха убедени, че животозастрахователният бизнес в България има голям потенциал. По една или друга причина той не се развиваше, или поне не с темповете, за които пазарът имаше възможност и се очакваше да го направи. През последните две-три години ситуацията се променя все по-осезаемо, а нуждите и очакванията им ще се покачват в бъдеще. На какво конкретно обаче се дължи успехът на бранша през изминалите няколко години? За да отговорим на този въпрос, е необходимо да анализираме от продажбата на кои застраховки се акумулират най-много приходи и след това да потърсим причините.

За 2016 г. най-продавани са полиците „Живот и рента“ – с около 66,85 на сто от всички събрани премии. Интересен е фактът, че приходите от продажба на „Живот и рента“ през 2016 г. са се увеличили с около 3,35 млн. лв., но делът им в общите приходи е спаднал с 5,43%. Това показва, че има сериозен ръст на приходите по останалите видове застраховки. Кои са те? Безспорно това е застраховката „Живот, свързана с инвестиционен фонд“. През последните 1-2 години интересът към нея е огромен, продажбите също. Приходите от застраховката са 16,57 млн. лв. през 2014 г., през 2015 г. са се увеличили с 63%, достигайки до малко над 27 млн. лв., а през 2016 година те са 58,31 млн. лв. Това е увеличение с над 3 пъти за последните три години.

Причини за ръста на животозастраховането

Причините за сериозното търсене на животозастрахователни продукти и увеличението на приходите в бранша могат да се търсят в няколко посоки. Първата е, че наблюдаваме увеличение на покупателната способност на част от населението, а оттам нараства и възможността за спестяване. Забелязва се връщане на вярата в застраховането и преоткриването на животозастраховането като форма и начин на спестяване. Това са много важни фактори, които движат сектора напред. На фона на постоянно намаляващите нива на лихвените проценти на банковите депозити, непопулярните сред болшинството българи други форми на инвестиции – капиталов, стоков пазар и т.н., животозастраховането изживяват своя ренесанс. Не трябва да забравяме, че покупката на застраховка „Живот“, освен форма на спестяване, е свързана с покриване на рискови фактори и има данъчни облекчения. Това се използва умело от бранша и резултатите са налице – наблюдаваме постоянно нарастващ пазар. Все повече фирми включват и покрия от спестовен характер при застраховане на служителите си, освен груповите здравни застраховки, които за някои сектори са задължителни.

Здравно застраховане

Проблемите в българското здравеопазване също се отразиха благоприятно на застраховането в България. При наличието на множество пропуски в здравната система у нас – недостатъчното финансиране на голяма част от клиничните пътеки и качеството на услугата, българинът търси защита и сигурност в здравните застраховки, което обяснява увеличените приходи от продажбите им. Ежегодно ръстът на този вид продукти през последните три години е двуцифрен. Премийният приход е нараснал от 12,7 млн. лв. през 2013 г. на 36,8 млн. лв. през 2016 г. Предвид задълбочаващите се проблеми в здравеопазването, очакванията на пазара са тенденцията на нарастване с двуцифрени ръстове да се запази. Основен двигател на здравното застраховане са груповите здравни застраховки.  Все повече работодатели обръщат внимание на здравето на служителите си и при избор на застраховател, освен цената, надделяват предоставените застрахователни покрития и лимити по тях, както и най-важното качеството на услугата, каква е добавената ѝ стойност и кои са медицинските центрове и болнични заведения, с които застрахователят има сключени договори.

Все по-атрактивни за българите стават застраховките за частно здравно застраховане. Независимо от високата си цена за българския пазар, но предвид увеличението на доходите, все повече българи закупуват подобен продукт, даващ им възможност да изберат лечение в България, Европа, САЩ, в зависимост от избрания пакет и покрития.

През последните години изискванията към застрахователите и тяхната платежоспособност се измениха драстично. В духа на метаморфозите в европейското законодателство и директивата за платежоспособност II (Solvency II) в началото на 2016 г. бе приет изцяло нов кодекс за застраховане. През следващите години предстоят съществени промени в застрахователния сектор както в България, така и в Европа, които неминуемо ще доведат до трансформация на бизнеса, която вече забелязваме.