fbpx Бизнес лидерите с най-високо ниво на оптимизъм в последните 10 години | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнес лидерите с най-високо ниво на оптимизъм в последните 10 години

Водеща снимка
Да

Бизнес лидерите с най-високо ниво на оптимизъм в последните 10 години

Бизнес лидерите по света продължават да бъдат изправени пред предизвикателства, свързани с COVID пандемията и пазарните условия, включително нарастващата инфлация, прекъсванията по веригата за доставки и „Голямото напускане“ в някои части от света. Въпреки разнообразните и променящи се трудности участниците в тазгодишното проучване изразяват висок оптимизъм (най-висок за последните 10 години) относно перспективите за по-стабилна икономика през следващата година. Повече от три четвърти от изпълнителните директори, 77%, прогнозират, че световната икономика ще се подобри, докато само 15% очакват забавяне.

Оптимизмът на бизнес лидерите за икономически растеж през 2022 г. е само с 1% по-висок от миналогодишния от 76% и с цели 54% по-висок в сравнение с 2020 г., когато повече от половината (53%) от участниците прогнозираха спад в икономиката.

Оптимизмът е най-висок в Индия, където 94% от изпълнителните директори очакват глобален растеж

Въпреки че като цяло се наблюдава очакване за икономически растеж през 2022 г., резултатите варират значително в различните страни и територии. Сред по-големите държави оптимизмът е най-висок в Индия, където 94% от изпълнителните директори очакват глобален растеж през следващата година, спрямо 88% през предходната година. Стабилен ръст на положителните очаквания наблюдаваме и в Япония (ръст от 16%, достигайки до 83% спрямо 67% предходната година) и умерено висок в Обединеното кралство (повишаване с 5% спрямо миналата година, достигайки 82%). Италия и Франция също отчитат голям ръст в  оптимизма на бизнес лидерите, което може би се дължи на по-значително от очакваното икономическо възстановяване на тези страни.

От друга страна, в САЩ се отчита спад от 18% в оптимизма на бизнес лидерите по отношение на глобалната икономика, достигайки до 70%. Леко понижение има и в Бразилия (спад от 7% до 77%), Китай (спад с 9% до 62%) и Германия (спад с 4% до 76%), което вероятно се дължи на увеличаващите се негативни ефекти от инфлацията и ограниченията във веригата за доставки.

Въпреки че изпълнителните директори в САЩ не са настроени толкова позитивно относно  развитието на глобалната икономика, те са относително уверени когато става въпрос за перспективите за растеж на собствените им компании.

Никога досега доверието не е било толкова важен фактор за успеха на компанията

Силата на доверието

Никога досега доверието не е било толкова важен фактор за успеха на компанията и никога не е било толкова голямо предизвикателство то да бъде спечелено и запазено. Въз основа на отговорите на участниците на въпроси, свързани с поведението на техните клиенти, проучването показва взаимовръзка между доверието на клиентите и увереността на изпълнителните директори. Лидерите, към чиито компании има високо клиентско доверие, са значително по-уверени в перспективите си за растеж през следващата година.

Доверието се оказва пряко свързано и с ангажимента на компаниите към постигане на нулеви въглеродни емисии. Изпълнителните директори на компании, към които има високи нива на доверие, е значително по-вероятно да ръководят организации, които са поели ангажимент за нулеви въглеродни емисии, както и компании, в които възнагражденията на служителите са обвързани с нефинансови резултати. 

Здравните и кибер рисковете са сред основните притеснения на бизнес лидерите

Подобно на миналата година, кибер и здравните рискове се нареждат сред основните глобални заплахи, идентифицирани съответно от 49% и от 48% от участниците. Веднага след тях се нарежда макроикономическата нестабилност, като 43% от изпълнителните директори са много или изключително загрижени за потенциалното въздействие на инфлацията, промените в БВП и предизвикателствата на пазара на труда през следващата година. Друго основно притеснение, което се посочва, е способността за привличане и задържане на таланти.

От гледна точка на секторни специфики, кибер рисковете са на първо място за изпълнителните директори на организации в сферата на финансовите услуги (за 59% от тях). От друга страна, участниците от производство (40%) и потребителски стоки и услуги (39%) са по-малко притеснени от рискове, свързани с кибер сигурността, въпреки големия брой на кибератаки в тези сектори. Би било интересно да се проследи дали това ниво на увереност ще се промени през следващата година.

Не е изненадващо, че висок процент от бизнес лидерите в сферата на хотелиерството (75%) са загрижени за въздействието на рисковете за здравето върху техния бизнес. 49% от изпълнителните директори в областта на енергетиката, комуналните услуги и ресурсите виждат изменението на климата като ключова заплаха през следващата година, което е с 15% повече от процентите във всички други индустрии.

Бизнес лидерите виждат в САЩ възможности за растеж

Когато изпълнителните директори търсят възможности за ръст на приходите извън родината си, те обръщат поглед към САЩ като локация с най-голям потенциал за следващата година. 41% от участниците посочват САЩ като една от най-перспективните страни за растеж на техните компании през следващите 12 месеца в сравнение с 35% през 2021 г. Китай се нарежда на второ място (27%), следван от Германия (18%) и Обединеното кралство (17%). За американските изпълнителни директори Обединеното кралство стои на първо място по важност за растежа на приходите им през следващите 12 месеца – 37% споделят, че това е един от техните водещи пазари, последван от Китай с 26%.

Много компании изостават с ангажираността си към нулеви емисии

Резултатите от проучването показват, че е необходим по-сериозен напредък за постигане на глобалните климатични цели, тъй като по-малко от 1/3 от изпълнителните директори посочват, че тяхната компания е поела ангажимент за намаляване на въглеродните емисии. Едва 22% от анкетираните казват, че техните компании са поели ангажимент за нетни нулеви емисии, а сходен процент (26%) отбелязват поемане на ангажимент за въглеродна неутралност.

Едва една трета от главните изпълнителни директори определят изменението на климата като основно притеснение за следващата година, отразявайки убеждението, че то няма да повлияе на растежа на приходите им в краткосрочен план. В дългосрочен план нещата стоят различно - поемането на ангажимент за нулеви емисии заляга в основите на стратегиите на организациите. Тези ангажименти ще са от съществено значение не само за смекчаване на рисковете от изменението на климата, но и за удовлетворяване на очакванията на клиентите, инвеститорите и служителите.

Поетите ангажименти за нулеви емисии обикновено се свързват най-вече с по-въглеродно интензивни и мащабни компании. Сред секторите, поели подобни ангажименти, са комуналните услуги (40%), енергетиката (39%), телекомуникациите и банкирането и капиталовите пазари (по 24% всеки). Около две трети (65%) от изпълнителните директори, чиито компании имат приходи от 25 милиарда долара или повече, са поели ангажимент за нулеви емисии, за разлика от тези с приходи под 100 милиона долара (10%).

Около 57% от бизнес лидерите без поети климатични ангажименти споделят, че не считат своите компании за произвеждащи значително количество емисии на парникови газове. Това наблюдение е особено валидно в сферите на технологиите (74%), бизнес услугите (72%) и застраховането (71%).