fbpx Българска фондова борса въвежда промени в тарифата си | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Българска фондова борса въвежда промени в тарифата си

Българска фондова борса въвежда промени в тарифата си

Българска Фондова Борса въвежда промени в тарифата за таксите за търговия, поддържане на регистрацията на емисиите финансови инструменти и членство на борсата.
Въвежда се минимална такса за търговия и се намалява процента на такса за изпълнена поръчка от 0,08% на 0,075%.
Целта на промените е да преструктурира и окрупни множеството микро сделки, като въведе по-справедливо разпределение върху тежестта на таксата върху различните по размер сделки и даде възможност за значителни облекчения в таксите за търговията при по-големи сделки. Новите тарифи позволяват по-правилно диференциране на таксите спрямо обема на сделките на БФБ-София.
Основни акценти от въведените промени в тарифите са промяна на базата, върху която се начисляват таксите за търговия – начисляване на такса не върху сключените сделки, а върху изпълнените поръчки;
- намаляване таксите за търговия с акции до 0,075% и въвеждане на минимална такса
за изпълнена поръчка от 1 лв. за всички изпълнени поръчки до 50 000 000 лв.;
въвеждане на диференцирана такса за търговия с акции в зависимост от платената
годишна такса от членовете на Борсата.
- премахва се таксата за регистрация на емисии акции на Официален пазар. въвеждането на единна тарифа за емисиите акции, базирана на пазарната капитализация емисиите с минимален размер от 1000 лв и максимален - 3000 лв.

Новата тарифа предвижда възможности за дружествата за получаване до 100%
отстъпка от горницата над минималния размер на таксата при покриването на
специфични условия, свързани с поддържането на определен размер на free-float-а
и/или наемането на маркет мейкър.
Въвежда се такса за промяна на параметрите на търгуващи се емисии облигации в размер на 2000 лв. Въвежда се също годишна такса членство за всички членове на БФБ-София в размер на 2000 лв. осигуряване на възможност на по-активните инвестиционни посредници и банки да реализират спестявания от размера на платените през годината такси за търговия,
като при заплащане на годишна такса в размер на 12 000 лв. търгуват с акции при такса 0,065%. Промените влизат в сила от 1.01.2011 г.