fbpx Десет препоръки за успешен малък бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Десет препоръки за успешен малък бизнес

Навръх втората годишнина от приемането на плана за действие на Европейския Съвет „Законодателен акт за малкия бизнес” и само няколко седмици преди Комисията да представи доклада си за него, БИЗНЕСЕВРОПА, ЕВРОПАЛАТИ и Европейската асоциация на занаятчиите, малките и средни предприятия (ЕАЗМСП) организираха съвместна инициатива в Европейския икономически и социален комитет, за да обсъдят с главните заинтересовани страни (решаващите органи на ЕС, представители на бизнеса и предприемачи) конкретните бъдещи мерки, които ЕС и националните законодатели трябва да предприемат във възможно най-кратки срокове, за да подобрят усилията си в посока прилагане на „Законодателния акт за малкия бизнес” в Европа.

 

Бизнес организациите очертаха десет предложения във връзка с трите приоритетни теми определени от Съвета в плана за действие „Законодателен акт за малкия бизнес” от декември 2008: достъп до финансиране, по-добро законодателство и достъп до пазари.

Десет препоръки за успешен малък бизнес

 

Подобряване на достъпа до финансиране

 

1. Реформа на финансовите пазари – необходим е балансиран подход при разработването на новите нормативни разпоредби на ЕС за банките (напр. изискванията към капитала). Важно е да се има предвид, че непропорционалните мерки биха повлияли негативно върху цената и достъпа до капитал за малките и средни предприятия и биха намалили потенциално значимия кумулативен ефект, който би се постигнал от съвместното прилагане на множеството мерки, които се обсъждат в момента.

 

2. Наличие на кредитиране – Необходимо е да се разработят допълнителни инструменти за гарантиране на кредитите, както държавни, така и частни, с цел създаване на ефективна и широко достъпна система за гарантиране на кредитите.

 

3. Разработване на алтернативни източници за финансиране на малките и средни предприятия – Тъй като възможността на банките да отпускат кредити в средносрочен план ще остане понижена, трябва да се предприемат мерки за повишаване на достъпа на малките и средни предприятия до капиталовите пазари и за създаване на по-добри данъчни стимули за инвеститорите.

 

4. Публични схеми – Публичните схеми за финансиране на малките и средни предприятия трябва да се усилят както на европейско, така и на национално ниво, с цел да се адресират конкретните провали на пазара. Необходимо е тези схеми да се опростят с цел подобряване на достъпа на малките и средни предприятия до тях. Особено внимание трябва да се обърне на нуждата от финансова подкрепа при първо разширяване на иновативните компании, която е един от най-широко разпространените проблеми.

 

Законодателство подкрепящо нуждите на малките и средни предприятия

 

5. Да се подобри „оценката на влиянието” при разработването на законите – Необходимо е да се извършва систематична и независима оценка на влиянието (разходи-ползи), което оказват всички проекти за законодателните актове върху малките и средни предприятия, като се вземат предвид различните под-категории от това определение. Консултациите с представители на малкия и среден бизнес при разработването на първоначалната „оценка на влиянието” ще допринесат за този процес.

 

6. Систематично въвеждане и прилагане на принципа „само веднъж” – публичната администрация на всички нива (европейско, национално, областно и общинско ниво) трябва да се увери, че не изисква от предприятията да предоставят информация, която вече им е била предоставена по друг канал за комуникация.

 

7. При разработването на законодателните актове да се имат предвид нуждите на малките и средни предприятия – Принципът „да мислим първо за малките” означава, че в основата на всеки законодателен акт трябва да стоят най-малките предприятия, вместо да се правят изключения за тях или да се изключват изцяло от законодателните актове. Този принцип трябва да се прилага последователно в процеса на регулиране и въвеждане на всички нива: европейско, национално, областно и общинско ниво.

 

Да се повиши достъпа до пазари за малките и средни предприятия

 

8. Електронна оперативна съвместимост – Комисията и държавите-членки заедно трябва да се стремят да се повиши електронната оперативна съвместимост на вътрешния пазар, по-конкретно до 2012 г. да се излезе с позиция по предложението заложено в Акта за единния пазар за приемане на общо решение за взаимно признаване на електронната идентификация и електронната автентичност в ЕС, и през 2011 г. да се преразглежда Директивата за електронните подписи.

 

9. Устав на Европейското частно дружество – Съвета, с подновената политическа подкрепа от Европейската Комисия, трябва да повиши усилията си за разрешаване на проблема с Устава на Европейското частно дружество – единственото законодателно предложение съдържащо се в „Законодателен акт за малкия бизнес”, което не беше прието. Приемането на европейския патент също трябва да е приоритет, който е от изключителна важност за конкурентоспособността на европейските компании.

 

10. Интернационализация на малките и средните предприятия – призовава се Европейската комисия да приеме по-последователна стратегия за интернационализацията на малките и средни предприятия, основаваща се на принципите на комплементарността, постоянството и публично-частното партньорство.