fbpx Документи за изграждане на покривна фотоволтаична инсталация | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нотариус Цветелина Гечева съветва

Документи за изграждане на покривна фотоволтаична инсталация

Първоначални стъпки и необходими документи за изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия върху покривната конструкция на сграда в режим на етажна собственост, чиято обща инсталирана мощност ще бъде до 30kW.

1. Решение на Общото събрание на етажните собственици, взето с мнозинство не по-малко от 67% от идеалните части от общите части на сградата, съгласно чл. 17, ал. 2, т. 6 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), регулиращ реда за поставяне на технически съоръжения върху сгради. В случая обаче, е по-целесъобразно да се приложи чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗУЕС, т.е. решението да се вземе с единодушие (със „за” да са гласували 100% от идеалните части от общите части на сградата), тъй като поставянето на съоръжения върху покривните конструкции на сградата за по-дълъг срок, би възпрепятствало евентуалното й надстрояване, за което се изисква единодушно решение на всички етажни собственици.

2. Декларации с нотариално удостоверени подписи от всички етажни собственици, с които те дават съгласието си да бъде изградена съответната фотоволтаична инсталация върху покривната конструкция на сградата.

3. Разрешение за строеж за поставянето на фотоволтаична система върху покривни конструкции, за издаването на което, освен горепосочените документи, е необходимо да се представят в съответната община и:

3.1. становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им и становище, с което са определени условията за присъединяване към разпределителната мрежа;

3.2. не се изисква одобряване на инвестиционен проект;

3.3. не е необходимо подаване на заявление в местното Електроразпределително дружество (ЕРП) за получаване на становище за присъединяване към разпределителната мрежа, тъй като сградата, върху която се изгражда фотоволтаичното съоръжение, е вече присъединена към съответното ЕРП, съгласно чл. 23 и 24 от ЗЕВИ.

За контакти:

София, бул. Шипченски Проход № 18, Търговски център „Галакси“, ет. 1, офис 108, тел. 02 878 05 13