Допълнително финансиране за твоите инвестиции

Около 8,75 % при ливъридж на инвестицията в акции на ИД “Капман Капитал” (балансиран фонд) и до 11,75 % лихва при инвестиции в дялове на ДФ “Капман Макс” (фонд в акции), предлагат “Дженерал Лизинг” АД и финансова група ”Капман”, съобщиха от отдела за “Връзки с инвеститорите” на групата.

Новата услуга бе обявена в края на април и проправя пътя на още един начин за финансиране на инвестициите срещу обезпечение акции или дялове. Максималният размер на допълнителното финансиране е до 50 % от текущата пазарна стойност на направената от клиента инвестиция в “Капман Капитал” и/или “Капман Макс”. Максималният срок за погасяване на допълнителното финансиране е до 3 години. Като обезпечение служат единствено притежаваните от клиента ценни книжа (акции/дялове от взаимните фондове на групата).

Продуктът е насочен към всички предприемчиви хора
желаещи да се възползват от атрактивните възможности, които взаимните фондове на групата предлагат, но разполагащи с ограничен ресурс. Подходящ е както за физически, така и за юридически лица. Нивото на лихвения процент е съобразено с типа на фонда, в който ще бъде инвестирана сумата, както и очакваната норма на печалба. Допълнителното финансиране упражнява така наречения лостов ефект. Инвеститорът получава заемен капитал с цел увеличаване нормата на печалбата.

Финансова група “Капман” управлява портфейлите на две колективни инвестиционни схеми:
инвестиционно дружество “Капман Капитал” и договорен фонд “Капман Макс”. Активите им към днешна дата възлизат на 54,05 млн. лв. Балансираният фонд - “Капман Капитал” има привлечени 13,98 млн. лв., а активите на фонда с фокус акции -
“Капман Макс” са в размер на 40,07 млн. лв.
“Капман Капитал” е инвестиционно дружество от отворен тип, което започна дейността си на 28 септември 2004 г. Фондът е лидер сред балансираните колективни инвестиционни схеми за изминалите две години. Доходността, реализирана от “Капман Капитал”, е както следва: +21,61 % за 2005 г., +50,59 % за 2006 г. От началото на тази година фондът е натрупал за акционерите си +43,67 %.
“Капман Макс” е втората колективна инвестиционна схема от семейството на финансова група “Капман”. Фондът започна дейността си на 5 януари 2006 г.
и бързо зае лидерска позиция сред сродните му колективни инвестиционни схеми, представени на българския пазар. За 2006 г. “Капман Макс” реализира рекордните +100,10 %.
Считано от януари 2007 г. фондът е “заработил” за акционерите си + 67,25 %.

За контакти:
Финансова група “Капман”
София 1301
ул. “Три Уши” № 8, тел. 02/ 810 60
e-mail: mail@capmanbg.com
www.capmanbg.com

Facebook comments